Zamyslenia

DAR DUCHA SVÄTÉHO

DAR DUCHA SVÄTÉHO

Čítajme si Skutky apoštolov 2, 37-41

SVÄTODUŠNÉ SVIATKY - VIAC AKO LEN SPOMÍNAŤ

SVÄTODUŠNÉ SVIATKY - VIAC AKO LEN SPOMÍNAŤ

Slávnosť zoslania Ducha Svätého je udalosť plná dynamiky, prevratu, prudkosti a zmien. Deň, kedy boli učeníci Krista svedkami čohosi veľkolepého a ľudskými slovami ťažko opísateľného. Predtým ustráchaní a nesmelí a neskôr plní nadšenia a radosti pre Božie veci.

VYČISTIŤ A NAPLNIŤ SPRÁVNYM OBSAHOM

VYČISTIŤ A NAPLNIŤ SPRÁVNYM OBSAHOM

Svedectvo o Kristovi je neoddeliteľne späté s láskou k tým, ktorým svedčíme

Svedectvo o Kristovi je neoddeliteľne späté s láskou k tým, ktorým svedčíme

Nezriedka to vyzerá tak, že pre kresťanov je cieľom – vrcholovým momentom života – uveriť v Pána Ježiša, prísť k Nemu, odovzdať Mu svoju dôveru, svoje srdce. Nepochybujeme,  že je  to nesmierne dôležité. Veď „bez viery nie je možné páčiť sa Bohu“ (Židom 11, 6). A ak ste Pánovi Ježišovi ešte neodovzdali svoje srdce, neodkladajte to. Neotáľajte s tým (Židom 3, 7b – 8a).

Aby sa v nás s Ním ľudia stretli

Aby sa v nás s Ním ľudia stretli

V rozprávke o dvoch králikoch z klobúka budí jeden z nich (Bob), druhého (menom  Bobek): „Vstávať a cvičiť!“ Bobek sa ho pýta: „A prečo?“ Bob mu odpovedá: „Pretože je ráno!“ Nato Bobek odvetí: „Lenže, ja mám ešte noc!“  https://www.youtube.com/watch?v=zXyuBRZZuXU

HĹBKA ŠŤASTIA

HĹBKA ŠŤASTIA

„Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou.“ Neh 8, 10

„Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.“ Ž 16,11

Čo by kresťanovi nemalo chýbať?

Čo by kresťanovi nemalo chýbať?

František z Assisi mal žiaka, viere ktorého, čosi zásadné chýbalo. Priviedol ho k slepému žobrákovi a opýtal sa ho: „Miloval by si človeka, ktorý by ti vrátil zrak?“ Slepec odvetil: „Či by som ho miloval? Rád by som sa stal na celý svoj život jeho otrokom!“ „Vidíš“, povedal František svojmu žiakovi: „Tebe dal Boh zdravé všetky zmysly a mnoho iných dobrých darov; čo Mu za to dáš ty?“   

Vstúpenie

Vstúpenie

Pomodlime sa: 
Pane, Ty nás ku nebesám
vedieš svojím svätým slovom,
sám kraľuješ oslávený
sediac pri boku Otcovom.

Daj, aby sme povstávali
z prachu zeme hore k Tebe,
k Otcovi sa tiež dostali
v svätej lásky večné nebe! Amen.

To najkrajšie ešte iba príde

To najkrajšie ešte iba príde

Istého muža na vysokom poste v cirkvi pozvali na teologickú fakultu, aby predniesol hosťovskú prednášku. Cirkevný hodnostár však výrazne meškal. Medzi čakajúcimi poslucháčmi to s plynúcim časom začínalo vrieť netrpezlivosťou, keď niekto hustnúcu atmosféru uvoľnil poznámkou: „Badať, že prednášajúci je hlboko veriaci človek, že silne verí vo večnosť – čas pre neho evidentne nehrá nijakú rolu..."

Dobrá správa o súde

Dobrá správa o súde

Biblia nehovorí ako Pán Boh vyzerá. Zato vraví, ako Boh koná. Kniha Jóbova (5, 18) predstavuje Boha ako Toho, kto raní, aj obväzuje, kto udiera, ale koho ruky aj liečia. My však mnohokrát veríme v „okypteného“ Boha, v akéhosi Boha „invalida“; v Boha, ktorý má len „jednu ruku“. V stredoveku – napr. v období mladosti Martina Luthera – ľudia verili v Boha, ktorého ruka len švihá, len tresce, iba udiera. Luther z Písma svätého správne pochopil, že to nie je úplný – celistvý obraz o Pánu Bohu.

NAPRIEK TOMU, ŽE JE TO NEMOŽNÉ

NAPRIEK TOMU, ŽE JE TO NEMOŽNÉ

„Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov: Také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro sto rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere.Rim. 4, 18-19

Len sen?

Len sen?

Jeden muž mal sen. Snívalo sa mu, že zomrel a že stojí pred Božím trónom. Zrejme sa tu konal súd. Videl totiž pred sebou veľké množstvo ľudí. Predstupovali jeden po druhom. Knihy boli otvorené.

Poďakovanie OBETAVÝM bratom farárom a sestrám farárkam

Poďakovanie OBETAVÝM bratom farárom a sestrám farárkam

Ako prežívate nedeľu? Zhon? Alebo v plnej kráse a pokoji, aby sa to rátalo? Iste inak to vnímame my muži a inak naše manželky. Dovoľte však jednu otázku o vašom osobnom prežívaní sviatkov. Druhá o prežívaní sviatkov v cirkevnom zbore. Predpokladám, že na tieto dve otázky poznáte odpoveď. Lebo žijete ako veriaci evanjelik a tak žijete aj v cirkevnom zbore a viete čo sa tam deje. Ale chcem sa vás opýtať, či viete ako žije a prežíva nedeľu váš brat farár či sestra farárka?

Uvoľnenie opatrení pre cirkev prinieslo RADOSŤ

Uvoľnenie opatrení pre cirkev prinieslo RADOSŤ

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku víta uvoľňovanie opatrení súvisiacich s koronavírusom a tiež skutočnosť, že cirkvi sa dostali hneď do druhej fázy. Vnímame to aj ako vyjadrenie dôvery v tom zmysle, že kresťanská cirkev na Slovensku sa postavila k otázke nevyhnutných obmedzení zodpovedne a disciplinovane.

Byť služobníkom

Byť služobníkom

O tom, že služba sa dá vykonávať rôzne, som sa presvedčila počas môjho pobytu v Nemecku v zariadení pre telesne a duševne postihnutých.

Deň matiek: kázeň P. Mihoča, biskupa VD,10. mája 2020

Deň matiek: kázeň P. Mihoča, biskupa VD,10. mája 2020

Kázňový text: 2. Mojžišova 1,6 - 2,10

KROKY KU SLOBODE V KRISTOVI

KROKY KU SLOBODE V KRISTOVI

Dobrá komunikácia buduje, zlá ničí

Dobrá komunikácia buduje, zlá ničí

Ucho je prvým orgánom vnímania, ktorý sa vytvorí u nového človiečika. Už embryo počuje tlkot srdca svojej mamy, počuje hudbu, ktorá k nemu preniká. Na druhej podľa tvrdení lekárov, pacient ležiaci v kóme ešte počuje. A keď zomierame, sluch je to posledné, čo prestane fungovať. 

Bublinky

Bublinky

Bol jeden z dní, keď mal autobus poriadne dlhé meškanie. V duchu som počítala minúty a dúfala som, že do triedy stihnem vôjsť spolu so zvonením a že žiakov nájdem aspoň pomerne potichu sedieť na svojich miestach. Zároveň som myslena na  prekážkový beh, ktorý ma  ešte cestou do školy čaká. Môj takmer športový výkon sťažovali slnečné lúče, ktoré akoby naschvál celú svoju silu sústredili nad naše malé mesto.

Sme zodpovední za svoju ružu (peniaze v Božom diele)

Sme zodpovední za svoju ružu (peniaze v Božom diele)

Do styku s peniazmi prichádzajú ľudia prakticky denne – ako neveriaci, tak i veriaci. Kto číta Bibliu, na peniaze narazí často. Veršov, ktoré sa týkajú peňazí, majetku a vlastníctva, je totiž v Biblii okolo  2350. Keď sa však v našich európskych končinách – a ešte k tomu v cirkvi – zvrtne téma na peniaze, je to považované za netaktnosť. Vzniká obava, že nás niekto bude manipulovať, tlačiť smerom, ktorým nechceme ísť.

Iným v cirkvi sa javí uvažovanie a hovorenie o peniazoch ako čosi neduchovné, svetské. Majú podozrenie, sťa by peniaze nevyhnutne boli späté s nečestnosťou a automaticky robili ľudí zlými, nepoctivými. Zdá sa, akoby toto podozrenie potvrdzovali aj korupčné aféry a dopingové kauzy ukazujúce, že peniaze dokážu človeka zašpiniť, poškodiť, zničiť jeho meno, dôstojnosť. 

Metronóm života

Metronóm života

Priateľku som počas  návštevy našla sedieť pri klavíri. Neposlušné prsty dospeláka sa odmietali podriadiť rytmu a tak si vzala na pomoc metronóm. Kovová palička sa neúprosne kývala zo strany na stranu a udávala tempo.

Bilingválnosť naša každodenná

Bilingválnosť naša každodenná

Ako prvý dvojjazyčník vstúpil do nášho života Maxík. Naše nadšenie je dodnes zvečnené na zárubni jeho ďalším menom – Egbert. Taký je v Anglicku zvyk – dieťatko má druhé meno ešte skôr, ako sa narodí.

KROKY KU SLOBODE V KRISTOVI

KROKY KU SLOBODE V KRISTOVI

Len zopakujem poslednú myšlienku z posledného premýšľania: „Víťazstvo v duchovnom boji musí začať pokáním. A skutočné pokánie má vždy za následok zmenu správania a postojov. "

Posvätenie – rast po špirále, nie po priamke

Posvätenie – rast po špirále, nie po priamke

Veriacich ľudí sa pýtali, v čom vidia krízu súčasných manželstiev. Zazneli viaceré zaujímavé odpovede. Najvýstižnejšia z nich videla príčiny krízy manželstiev v zidealizovaných predstavách o manželstve. Prispievajú k nim aj médiá. V televízii vidíme spravidla ľudí blížiacich sa k telesnej dokonalosti – krásnych, skvelo upravených. Dámy, hneď ako ráno otvoria oči, sú perfektne nalíčené. Po byte chodia v značkových kostýmoch a v lodičkách, muži v dobre padnúcich oblekoch. Samozrejme, nič proti tomu, aby sme o seba dbali, no v reálnom manželstve je to o dosť iné ako na televíznej obrazovke či filmovom plátne, kde sú aktéri, skôr ako ich zachytí kamera, v rukách profesionálnych maskérov a kozmetičiek. A skutočný život nie sú len rozhovory pri kávičke. Médiá ako čosi normálne zobrazujú aj nezáväzné vzťahy, spoločný život bez sobáša, striedanie partnerov. To ovplyvňuje názory ľudí.

Môj Pán ma pozval ku stolu svojmu, to pretože On rád ma má...

Môj Pán ma pozval ku stolu svojmu, to pretože On rád ma má...

O podobe Večere Pánovej toho bolo napísané mnoho. Pri čítaní článkov o Večeri Pánovej sa mi v mysli vynoril obraz Večere Pánovej – tak, ako som ju zažila veľakrát. Na tieto chvíle spomínam s úctou a láskou. Akoby sa predo mnou otvorilo akési okienko do cirkevného zboru v Klenovci.

Staršie
Strana 1 z 6
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.