Modlitby

On na nás nezabúda

On na nás nezabúda

Utorok  29.11.2022

Text: Izaiáš 49,14-16

„Správna príprava“

„Správna príprava“

Drahí bratia a sestry, priatelia. Opäť vás chceme pozvať, aby sme tento adventný čas strávili okrem bežných povinností v Jeho prítomnosti, v tichu a modlitbe. Chceme sa viac zamerať na príhovory za naše rodiny, za tých, ktorí sú nám v živote najbližší.


Všetko robí pre naše dobro

Všetko robí pre naše dobro

Nedeľa 11.9.2022
Pr 3, 5-6
„Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky...“

Blízkosť miesto samoty

Blízkosť miesto samoty

Sobota 10.9.2022
 1J 2, 15-17
„Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi.“

Víťazstvo miesto prehry

Víťazstvo miesto prehry

Piatok 9.9.2022 
1J 4, 4
„Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“

Dôležité pred urgentným

Dôležité pred urgentným

Štvrtok 8.9.2022

Mt 6, 33

 „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané..“

Láska nad zákonom II.

Láska nad zákonom II.

Streda 7.9.2022
R 8, 1-2
„A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti.“

Láska nad zákonom I.

Láska nad zákonom I.

Utorok 6.9.2022
 R 8, 37-39
A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi..“ 

Disciplínu nad ľútosťou

Disciplínu nad ľútosťou

Pondelok 5.9.2022 
Žid 12, 11
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.

Moc nad kontrolou

Moc nad kontrolou

Nedeľa 4.9.2022
Ef 2, 8-10
„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“

ODOVZDANIE NAD KONTROLOU III.

ODOVZDANIE NAD KONTROLOU III.

Sobota 3.9.2022 
1M 22, 1-2
Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!“ On odpovedal: „Tu som.“ A on hovoril: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny »Morja«! Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.“

ODOVZDANIE NAD KONTROLOU II.

ODOVZDANIE NAD KONTROLOU II.

Piatok 2.9.2022
Pr 3, 5-6
„Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. 
Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.“

ODOVZDANIE NAD KONTROLOU I.

ODOVZDANIE NAD KONTROLOU I.

Štvrtok 1.9.2022
Jk 4, 10
„Pokorte sa pred Pánom a povýši vás..“

Modlitbu nad starosťami

Modlitbu nad starosťami

Streda 31.8.2022
F 4, 6
O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“

Účel pred popularitou

Účel pred popularitou

Utorok 30.8.2022
G 1,10
„Veď či prehováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovým.“

Boží Príbeh

Boží Príbeh

Pondelok 29.8.2022
Lk 4, 18-19
Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, a zvestovať vzácny rok Pánov.

Modlitebný vankúš pre naše školy, pedagógov a žiakov

Modlitebný vankúš pre naše školy, pedagógov a žiakov

STRACH A ZBYTOČNÁ NÁMAHA

STRACH A ZBYTOČNÁ NÁMAHA

Biela sobota 16.4.2022
Mt 27, 62-66

KTO UVERÍ?

KTO UVERÍ?

Veľký Piatok 15.4.2022
Iz 53, 3-7

Dokonalá láska

Dokonalá láska

Štvrtok 14.4.2022
J 13, 1-17

ČO SA TO PRÁVE STALO?

ČO SA TO PRÁVE STALO?

Streda 13.4.2022
Text: R 6, 17-19

CHVÁLIŤ AJ KEĎ NEMÁM NÁLADU?

CHVÁLIŤ AJ KEĎ NEMÁM NÁLADU?

Utorok 12.4.2022
Text: Žalm 100

SPRÁVNA ZBROJ KRESŤANA

SPRÁVNA ZBROJ KRESŤANA

Pondelok 11.4.2022
Text: 1S 17, 38-40

Kvas, čo všetko zničí

Kvas, čo všetko zničí

Nedeľa 10.4.2022    
6. pôstna nedeľa - Kvetná
Text: 1K 5, 7-8

Kristus víťazí, nepriateľ odchádza

Kristus víťazí, nepriateľ odchádza

Sobota 9.4.2022
Text: 1S 17, 52-53

Staršie
Strana 1 z 3