Zamestnanci ECAV 
 
Zamestnancovi ECAV sa každý mesiac vykoná zrážka zo mzdy za využívanie služieb HVPS zamestnancom ako aj jeho rodinnými príslušníkmi a to každý mesiac v rozsahu vyúčtovacieho listu predloženého zamestnancovi zamestnávateľom. Súčasťou vyúčtovacieho listu budú náklady zamestnanca ako aj náklady rodinných príslušníkov, ktorí využívajú služby HVPS so súhlasom zamestnanca.
 
Zamestnanec sa zaväzuje, že v situácii, kedy nebude možné, aby mu zamestnávateľ vykonal zrážku zo mzdy (čerpanie materskej alebo rodičovskej dovolenky, dlhodobá práceneschopnosť, uvoľnenie zamestnanca na výkon verejnej funkcie), uhradí náklady za využívanie služieb HVPS zamestnávateľovi do 7 dní od doručenia vyúčtovacieho listu. V prípade, ak náklady za poskytnuté služby nebudú pripísané na účet zamestnávateľa do 10 dní po dátume splatnosti, zamestnávateľ službu HVPS zamestnancovi deaktivuje. K opätovnej aktivácii služby HVPS zamestnávateľ pristúpi až po pripísaní dlžnej sumy na jeho bankový účet.
 
Zamestnávateľ Vám na Vašu uvedenú emailovú adresu posiela vyúčtovacie listy vždy k 10 dňu*v danom mesiaci.
 
*Pozn. Ak tento deň spadá pod víkend alebo sviatok, tak je to posielané vždy deň vopred. 
 
 
Organizácie 
 
Organizácia sa zaväzuje, že bude ECAV uhrádzať náklady za využívanie služieb HVPS jej predstaviteľmi a funkcionármi a to každý mesiac v rozsahu vyúčtovacieho listu predloženého za každé telefónne číslo.
 
Organizácia sa zaväzuje za využívanie služieb HVPS uhrádzať náklady ECAV do 7 dní od doručenia vyúčtovacích listov. V prípade, ak náklady za poskytnuté služby nebudú pripísané na účet ECAV do 10 dní po dátume splatnosti, ECAV službu HVPS organizácii deaktivuje. K opätovnej aktivácii služby HVPS ECAV pristúpi až po pripísaní dlžnej sumy na jej bankový účet.
 
ECAV Vám na Vašu uvedenú emailovú adresu posiela vyúčtovacie listy vždy k 10 dňu*v danom mesiaci. 
 
*Pozn. Ak tento deň spadá pod víkend alebo sviatok, tak je to posielané vždy deň vopred.