Ústredný archív Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je v zmysle zákona 395/2002 Zb. súkromným archívom zriadeným Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Je odborným zariadením ECAV v ktorom sa ukladajú archívne dokumenty vzniknuté z činnosti jej COJ.

V súčasnosti Ústredný archív sídli v budove na Palárikovej ulici 20 v Bratislave, pričom má tri dislokované depoty na iných miestach. Spolu je tu uložených asi 250 bm archívnych dokumentov, okrem toho zbierky plagátov, fotografií, video a audio záznamov. Vo svojich počiatkoch Ústredný archív ECAV obsahoval len písomnosti ústredných orgánov ECAV a písomnosti generálneho biskupského úradu. K tomuto akémusi jadru pribúdali najskôr darované pozostalosti. Medzi najvýznamnejšie patria pozostalosť Pavla Horniaka a pozostalosť Viliama Raaba, ktoré obsahujú mnohé odpisy, ale i originály archívnych dokumentov zo 17.-20. storočia a patria k najvzácnejším spomedzi 38. osobných fondov v starostlivosti ÚA ECAV. V roku 2006 sa k nám dostal významný prírastok v podobe 40 veľkorozmerných škatúľ s archívnymi dokumentmi v rozsype. Z tohto materiálu bolo vytriedených viacero vzácnych fondov rôznych inštitúcií, ale aj jednotlivcov. Približne v tomto období sa nám podarilo zo štátnych archívov získať späť fond Preddunajského dištriktu, Modranského sirotinca, ale aj fondy oboch cirkevných zborov v Modre, ktoré obsahujú materiály od konca 17. storočia. Pred niekoľkými rokmi deponoval do Ústredného archívu svoj fond aj Západný dištrikt ECAV. Prišlo tiež k sústredeniu viacerých fondov cirkevných zborov. Súčasťou nášho archívneho dedičstva sú aj fondy spolkov, rôznych cirkevno-kultúrnych alebo vzdelávacích inštitúcií, ale aj rôzne zbierky. V ÚA ECAV sa tiež nachádza malá, ale vzácna zbierka starších rukopisov a odpisov k dejinám evanjelickej cirkvi väčšinou neznámeho pôvodu. Nachádzajú sa tu odpisy matrík a indexov ordinovaných od Mateja Schuleka, staršie odpisy Žilinskej a Peštianskej synody, ale napríklad aj Fata familiae Krmanianae. Stav dokumentov je až na výnimky uspokojivý, zďaleka však nie ideálny. Súčasná kapacita všetkých našich úložných priestorov, spolu s dislokovanými depotmi je okolo 500bm. V súčasnosti v Ústrednom archíve pracujú traja zamestnanci – Mgr. Martin Kováč, vedúci archívu, Mgr. Dana Stoklasová, PhD., archivárka so špecializáciou na staršie fondy a knihovník Mgr. Martin Fajmon. S personálnym posilnením prichádza aj viac času na bádateľov, ktorí majú u nás záujem študovať. Sme ochotní vyjsť v ústrety každému bádateľovi, určité obmedzenia však spôsobuje nespracovanosť väčšiny fondov. Veríme, že sa časom vytvorí aj priestor na vlastný vedecký výskum, prípadne na vlastnú prezentáciu nášho historicko-kultúrneho dedičstva.

Viac sa dozviete tu: Konštituovanie Ústredného archívu.pdf