Školstvo

ROKOVANIE  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU

ROKOVANIE ŠKOLSKÉHO VÝBORU

V stredu 19.1.2022 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku, ktorý sa stretol na svojom rokovaní prostredníctvom platformy ZOOM v online priestore.

Učiteľ II. stupňa- matematika, informatika, geografia

Učiteľ II. stupňa- matematika, informatika, geografia

Evanjelická základná škola v Bratislave má uvoľnené pracovné miesto učiteľa II. stupňa s aprobáciou matematika, informatika, geografia.

DOD na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

DOD na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

Bilingválne gymnázium v Tisovci pozýva žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl na online Deň otvorených dverí dňa 27. januára 2022.

DOD na bilingválnom gymnáziu v Košiciach

DOD na bilingválnom gymnáziu v Košiciach

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach pripravuje online DOD – Deň otvorených dverí a to v piatok 14.1. o 16.00. Všetky potrebné informácie aj linky na pripojenie nájdete na našej internetovej stránke www.egjak.sk. Srdečne pozývame všetkých záujemcov na toto online stretnutie a tiež na štúdium na našom evanjelickom bilingválnom gymnáziu.

Duchovná pieseň 2022

Duchovná pieseň 2022

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Referát misie, vnútornej misie a školstva, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2021/2022 súťaž Duchovná pieseň 2022.

Biblická olympiáda 2022

Biblická olympiáda 2022

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2021/2022 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. Cieľom súťaže je podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre každodenný život. Predmetom súťaže sú vybrané knihy a pasáže Písma svätého.

Neštátne školy: Novela financovania škôl a školských zariadení robí konečne poriadok vo financiách, ktoré cez obce dáva štát na vzdelávanie

Neštátne školy: Novela financovania škôl a školských zariadení robí konečne poriadok vo financiách, ktoré cez obce dáva štát na vzdelávanie

Zriaďovatelia neštátnych škôl a školských zariadení, ktorých zastupuje Asociácia súkromných škôl a školských zariadení, Združenie katolíckych škôl Slovenska a Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vítajú novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve financovaní škôl a školských zariadení, ktorú prijali poslanci v súlade s Programovým vyhlásením Vlády SR:

Hľadá sa učiteľ MAT/FYZ do Prešova

Hľadá sa učiteľ MAT/FYZ do Prešova

Evanjelická základná škola v Prešove a Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika - Fyzika s nástupom od 08.01.2022 alebo 01.02.2022.

POZVÁNKA: Učiteľské fórum pre učiteľov evanjelického náboženstva

POZVÁNKA: Učiteľské fórum pre učiteľov evanjelického náboženstva

Edukačno- misijné centrum ECAV (EMC) a Metodicko – pedagogické centrum (MPC) Trenčín pozývajú na 2. učiteľské fórum učiteľov evanjelického náboženstva s témou: Rozvoj kreativity žiakov na vyučovaní, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2021 (piatok) v čase 14. 00 – 17. 00. Učiteľské fórum moderuje Mgr. Dana Naďová.

Výberové konanie na riaditeľku Evanjelickej MŠ v Bratislave- Petržalke

Výberové konanie na riaditeľku Evanjelickej MŠ v Bratislave- Petržalke

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Bratislava-Petržalka, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky:

Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka.

30. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovenko

30. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovenko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú

30. ročník

celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO.

Pozývame na učiteľské fórum

Pozývame na učiteľské fórum

Edukačno-misijné centrum ECAV a Metodicko-pedagogické centrum pracovisko Trenčín pozývajú na Učiteľské fórum (online): Učitelia evanjelického náboženstva.

V Prešove hľadajú učiteľov predmetov v kombináciách matematika - fyzika

V Prešove hľadajú učiteľov predmetov v kombináciách matematika - fyzika

Evanjelická základná škola v Prešove a Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika - Fyzika s nástupom od 02.11.2021 alebo 01.02.2022

Školská konferencia o motivácii, strese a komunikácii

Školská konferencia o motivácii, strese a komunikácii

V Poprade sa stretli učitelia evanjelického náboženstva na v poradí už 7. školskej konferencii Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prelom septembra a októbra patril dvojdňovému vzdelávaniu, ktoré pripravil Školský výbor ECAV. V hoteli Satel preberali účastníci mnohé témy, ktoré boli zhrnuté do hlavného obsahu konferencie: Motivácia, formy komunikácie a kurikulárne zmeny v efektívnej škole 21. storočia.

Rozširujúce vzdelávanie učiteľstva náboženskej výchovy – vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov

Rozširujúce vzdelávanie učiteľstva náboženskej výchovy – vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov

Predĺženie termínu prijímania prihlášok na štúdium do:  25. 10. 2021

Predpokladaný začiatok štúdia:  12. – 13. 11. 2021

Dokumentácia pre vyučujúcich náboženskú výchovu, náboženstvo

Dokumentácia pre vyučujúcich náboženskú výchovu, náboženstvo

V Prešove hľadajú učiteľa na MAT/FYZ

V Prešove hľadajú učiteľa na MAT/FYZ

Evanjelická základná škola v Prešove a Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika - Fyzika s nástupom od 01.10.2021 alebo 01.02.2022.

NEZABUDNUTÍ SUSEDIA- EGJAK Košice

NEZABUDNUTÍ SUSEDIA- EGJAK Košice

9. 9.2021 sme si pripomenuli  smutné 80. výročie prijatia tzv. Židovského kódexu.  Bola to najrozsiahlejšia  právna norma vojnového slovenského štátu, ktorá obsahovala celkovo 270 paragrafov a v ktorých  bola zhrnutá  dovtedajšia protižidovská legislatíva na Slovensku. Židovský kódex  bol jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Pripravil právny základ pre dehumanizáciu Židov a umožnenie transportov viac ako 70 000 židovských spoluobčanov vtedajšieho slovenského štátu do koncentračných a vyhladzovací táborov nacistickej Tretej ríše.

7. školská konferencia ECAV 2021 - POZVÁNKA

7. školská konferencia ECAV 2021 - POZVÁNKA

Vážení bratia, milé sestry, pozývame Vás na 7. školskú konferenciu ECAV na tému „Motivácia, formy komunikácie a kurikulárne zmeny v efektívnej škole 21. storočiaKonferencia sa uskutoční v dňoch 30. septembra - 1. októbra 2021. Miestom rokovania bude hotel Satel v Poprade. V prílohe Vám zasielame plagát s program a registračný hárok. Chceme Vás poprosiť o vyslanie delegátov za Vašu školu a Vás zbor, ktorí sa aktívne zapoja do niektorej z troch sekcií, ktoré budú zamerané na jednotlivé stupne.

ESŠ v Prešove hľadá špeciálneho pedagóga

ESŠ v Prešove hľadá špeciálneho pedagóga

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá školského špeciálneho pedagóga na 50% úväzok, s nástupom od 20.9.2021.

Projekt Prázdna stolička

Projekt Prázdna stolička

   V Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sme začali nový školský rok 2. 9. 2021 v novozriadenej školskej klubovni otvorením výstavy k projektu Prázdna stolička, nad ktorým prevzal záštitu predseda PSK. Prítomným učiteľom, žiakom a vzácnym hosťom sa okrem Milana Majerského a riaditeľa školy Mariána Damankoša prihovorili: generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko, biskup ECAV Peter Mihoč, zástupcovia  Židovských náboženských obcí p. Margita Eckhausová (Prešov) a p. Marta Györiová (Košice). O projekte informoval predseda školského výboru ECAV Miroslav Čurlík, výstavou sprevádzala Ľudmila Kónyová. Celý program bol obohatený židovskými piesňami spevokolu, ktorý uvádzala Soňa Grestyová.      

Štatút fondu pre cirkevné školstvo ZD

Štatút fondu pre cirkevné školstvo ZD

Podmienky čerpania finančných prostriedkov v zmysle Štatútu fondu pre cirkevné školstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku (ďalej štatút).

V Prešove hľadajú asistenta učiteľa

V Prešove hľadajú asistenta učiteľa

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá asistenta učiteľa s predpokladaným nástupom od 01.09.2021. Všetky ďalšie informácie nájdete v priloženom PDF súbore.

V Žiline hľadajú riaditeľa/učiteľa do materskej školy

V Žiline hľadajú riaditeľa/učiteľa do materskej školy

V CZ ECAV Žilina opätovne vyhlásili výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa/učiteľa materskej školy – EMŠ Žilina.  

Voľná pozícia: riaditeľ/ka Evanjelickej materskej školy Žilina

Voľná pozícia: riaditeľ/ka Evanjelickej materskej školy Žilina

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy Žilina.

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.