Školstvo

Voľná pozícia: riaditeľ/ka Evanjelickej materskej školy Žilina

Voľná pozícia: riaditeľ/ka Evanjelickej materskej školy Žilina

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy Žilina.

Elektronické prihlášky na EBF UK môžete posielať do 31.7.2021

Elektronické prihlášky na EBF UK môžete posielať do 31.7.2021

Oznam pre uchádzačov o štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave:

Evanjelická bohoslovecká fakulta pozýva všetkých záujemcov o štúdium evanjelickej teológie so zameraním na ordináciu v ECAV. Prihláste sa, spoločnosť Vás potrebuje. Pozývame zároveň aj záujemcov o štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou), ale aj záujemcov o štúdium evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie. 

Činnosť EBF UK presahuje slovenské hranice – potvrdzujú to aktívne dlhoročné kontakty s európskymi teologickými inštitúciami a Slovak Zion Synod (Ev. cirkev v Amerike), kam sú pravidelne vysielaní študenti na zahraničné stáže. Postavenie fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska, Rumunska a Českej republiky. 

Elektronické prihlášky je možné zasielať do 31. júla. Bližšie informácie nájdete na stránke EBF UK.

V Prešove hľadajú špeciálneho pedagóga a učiteľa/učiteľku NEJ - ANJ

V Prešove hľadajú špeciálneho pedagóga a učiteľa/učiteľku NEJ - ANJ

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá špeciálneho pedagóga na 50% úväzok. Termín nástupu 1.9.2021 a žiadosť je možné poslať elektronicky do 30.6.2021.

Takisto Evanjelická spojená škola v Prešove vypísala výberové konanie na učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách NEJ - ANJ s nástupom od 1.9.2021. 

 Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá kuchára/ku

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá kuchára/ku

Pripravuje teplé jedlá i studené produkty a pokrmy v školskej jedálni s prípadným využitím veľkokapacitných kuchynských strojov.

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2021

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2021

Dňa 4. júna 2021 sa uskutočnil ďalší  ročník predmetovej súťaže „Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy pre školský rok 2020/2021 v Slovenskej republike. Po ročnej prestávke, ktorú spôsobila pandémia sa v tomto roku uskutočnila súťaž s ohľadom na epidemiologické opatrenia v online priestore. Súťaž sa konala v programe EduPage. Súťaže sa zúčastnilo 160 žiakov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách za štátne a cirkevné školy.

Organizačné pokyny ku konaniu celoslovenského kola biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva

Organizačné pokyny ku konaniu celoslovenského kola biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva

Otvorenie - prihlasovanie 4.6.2021 od 9:00 hod.

„Duchovná pieseň 2021“

„Duchovná pieseň 2021“

Dňa 7. mája 2021 sa uskutočnil 7. ročník súťaže Duchovná pieseň. Po ročnej prestávke, ktorú spôsobila pandémia sa v tomto roku uskutočnila súťaž v online priestore s ohľadom na epidemiologické opatrenia.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Evanjelického lýcea v Bratislave

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Evanjelického lýcea v Bratislave

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pozíciu RIADITEĽA/KU:
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky EGJAK Košice

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky EGJAK Košice

Východný dištrikt ECAV na Slovensku v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky: Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice.   

Biblická olympiáda 2021

Biblická olympiáda 2021

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA Z  EVANJELICKÉHO A. V. NÁBOŽENSTVA A  NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2021

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2021

Ohlásená súťaž Duchovná pieseň 2021 bude v tomto roku kvôli epidemiologickej situácii prebiehať online formou 7. mája 2021.

Pozvánka pre prváčikov z Rimavskej Soboty a okolia

Pozvánka pre prváčikov z Rimavskej Soboty a okolia

Milí bratia a milé sestry, od 1. do 30. apríla 2021 budú na základných školách prebiehať zápisy detí do prvého ročníka. Oslovujem vás touto cestou k povzbudeniu a podpore našej jedinej evanjelickej základnej školy v RIS a aj v širokom okolí.

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV- 28.3.2021

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV- 28.3.2021

Vážení učitelia, katechéti, kolegovia, všetci, ktorí sa venujete výchovno-vzdelávacím aktivitám na našich evanjelických školách a verejných školách vyučujúc náboženskú výchovu. Pri príležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom, ktorí svojou prácou napĺňajú aj službu a poslanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku- marec 2021

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku- marec 2021

Pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku sa konalo v stredu 17. marca 2021. Brat predseda Miroslav Čurlík privítal prítomných členov výboru a pozvaných hostí v online priestore. Požiadal sestru Andreu Valentovú o úvodnú modlitbu.  V úvode rokovania školského výboru pozdravila prítomných  sestra dozorkyňa ZD Renáta Vinczeová.

Kaplánske a farárske skúšky 2021

Kaplánske a farárske skúšky 2021

Štúdium v USA - SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, CONCORDIA, MISSOURI , USA

Štúdium v USA - SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, CONCORDIA, MISSOURI , USA

Spolupráca so strednou školou SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, funguje už od školského roku 2008/2009.

V rámci spolupráce ponúkame opäť v školskom roku 2021/2022 miesta s čiastočným štipendiom v cirkevnej škole.

V Prešove hľadajú asistenta učiteľa

V Prešove hľadajú asistenta učiteľa

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá asistenta učiteľa s predpokladaným nástupom od 01.02.2021. Všetky ďalšie informácie nájdete v priloženom PDF súbore.

Štipendium z GAW na rok 2021/2022

Štipendium z GAW na rok 2021/2022

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2021/2022 v období od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022.

Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi“

Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky  vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Výzva je určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru.

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2020/2021

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Referát misie, vnútornej misie a školstva, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2020/2021 súťaž Duchovná pieseň / ďalej DP /. DP sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Duchovná pieseň registrovaného na MŠVVŠ SR č. 2016-18289/42794:5-10H0.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 20/21

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 20/21

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2020/2021 Biblickú olympiádu / ďalej BO /. BO sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy registrovaného na MŠVVŠ SR pod číslom 2017/13501:2-10H0.

Webináre o vyučovaní NAB

Webináre o vyučovaní NAB

Školský výbor ECAV prichádza v novembri s ďalšou ponukou webinárov o vyučovaní NAB v online priestore.
27.11.2020 od 13:00-14:30

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Celoslovenská literárna súťaž pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier a víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Výberové konanie na riaditeľku EMŠ v Žiline

Výberové konanie na riaditeľku EMŠ v Žiline

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina.

Príspevok na učebnice

Príspevok na učebnice

V rozpočtovej kapitole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) sa od 1. januára 2015 rozpočtujú aj finančné prostriedky na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na zakúpenie schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len príspevok na učebnice).

Staršie
Strana 1 z 3
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.