Školstvo

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Evanjelického lýcea v Bratislave

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Evanjelického lýcea v Bratislave

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pozíciu RIADITEĽA/KU:
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky EGJAK Košice

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky EGJAK Košice

Východný dištrikt ECAV na Slovensku v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky: Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice.   

Biblická olympiáda 2021

Biblická olympiáda 2021

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA Z  EVANJELICKÉHO A. V. NÁBOŽENSTVA A  NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2021

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2021

Ohlásená súťaž Duchovná pieseň 2021 bude v tomto roku kvôli epidemiologickej situácii prebiehať online formou 7. mája 2021.

Pozvánka pre prváčikov z Rimavskej Soboty a okolia

Pozvánka pre prváčikov z Rimavskej Soboty a okolia

Milí bratia a milé sestry, od 1. do 30. apríla 2021 budú na základných školách prebiehať zápisy detí do prvého ročníka. Oslovujem vás touto cestou k povzbudeniu a podpore našej jedinej evanjelickej základnej školy v RIS a aj v širokom okolí.

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV- 28.3.2021

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV- 28.3.2021

Vážení učitelia, katechéti, kolegovia, všetci, ktorí sa venujete výchovno-vzdelávacím aktivitám na našich evanjelických školách a verejných školách vyučujúc náboženskú výchovu. Pri príležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom, ktorí svojou prácou napĺňajú aj službu a poslanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku- marec 2021

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku- marec 2021

Pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku sa konalo v stredu 17. marca 2021. Brat predseda Miroslav Čurlík privítal prítomných členov výboru a pozvaných hostí v online priestore. Požiadal sestru Andreu Valentovú o úvodnú modlitbu.  V úvode rokovania školského výboru pozdravila prítomných  sestra dozorkyňa ZD Renáta Vinczeová.

Kaplánske a farárske skúšky 2021

Kaplánske a farárske skúšky 2021

Štúdium v USA - SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, CONCORDIA, MISSOURI , USA

Štúdium v USA - SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, CONCORDIA, MISSOURI , USA

Spolupráca so strednou školou SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, funguje už od školského roku 2008/2009.

V rámci spolupráce ponúkame opäť v školskom roku 2021/2022 miesta s čiastočným štipendiom v cirkevnej škole.

V Prešove hľadajú asistenta učiteľa

V Prešove hľadajú asistenta učiteľa

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá asistenta učiteľa s predpokladaným nástupom od 01.02.2021. Všetky ďalšie informácie nájdete v priloženom PDF súbore.

Štipendium z GAW na rok 2021/2022

Štipendium z GAW na rok 2021/2022

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2021/2022 v období od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022.

Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi“

Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky  vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Výzva je určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru.

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2020/2021

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Referát misie, vnútornej misie a školstva, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2020/2021 súťaž Duchovná pieseň / ďalej DP /. DP sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Duchovná pieseň registrovaného na MŠVVŠ SR č. 2016-18289/42794:5-10H0.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 20/21

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 20/21

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2020/2021 Biblickú olympiádu / ďalej BO /. BO sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy registrovaného na MŠVVŠ SR pod číslom 2017/13501:2-10H0.

Webináre o vyučovaní NAB

Webináre o vyučovaní NAB

Školský výbor ECAV prichádza v novembri s ďalšou ponukou webinárov o vyučovaní NAB v online priestore.
27.11.2020 od 13:00-14:30

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Celoslovenská literárna súťaž pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier a víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Výberové konanie na riaditeľku EMŠ v Žiline

Výberové konanie na riaditeľku EMŠ v Žiline

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina.

Príspevok na učebnice

Príspevok na učebnice

V rozpočtovej kapitole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) sa od 1. januára 2015 rozpočtujú aj finančné prostriedky na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na zakúpenie schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len príspevok na učebnice).

Vyučujúcim náboženskú výchovu / náboženstvo ev. a. v.

Vyučujúcim náboženskú výchovu / náboženstvo ev. a. v.

Výberové konanie pre riaditeľa na EVANJELICKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE, PALISÁDY 57 v BRATISLAVE

Výberové konanie pre riaditeľa na EVANJELICKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE, PALISÁDY 57 v BRATISLAVE

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa pre: EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PALISÁDY 57, BRATISLAVA.

DÔLEŽITÁ informácia pre vyučujúcich náboženstva ev. a. v

DÔLEŽITÁ informácia pre vyučujúcich náboženstva ev. a. v

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR otvorilo trh s učebnicami. Tí, ktorí vyučujete náboženskú výchovu / náboženstvo ev. a. v. v základných školách, môžete si prostredníctvom školy objednať učebnice a pracovné zošity pre žiakov na vyučovanie náboženskej výchovy. Aktuálne informáciehttps://www.minedu.sk/prispevok-na-ucebnice/ 

Informácia pre organizátorov letných táborov

Informácia pre organizátorov letných táborov

Vážená sestra farárka, vážený brat farár, vyučujúci náboženskú výchovu, mnohí pripravujete a organizujete letné biblické tábory. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo na svojej stránke informáciu a údaje k organizovaniu Letných škôl.

Vypísanie výberového konania na pozíciu učiteľa v EKG a EZŠ v Prešove

Vypísanie výberového konania na pozíciu učiteľa v EKG a EZŠ v Prešove

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika - Fyzika - Chémia - Informatika s nástupom od 01.09.2020.

Evanjelické gymnáziá v roku 2020 ukončilo 459 maturantov

Evanjelické gymnáziá v roku 2020 ukončilo 459 maturantov

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) má vo svojej pôsobnosti 7 gymnázií. V roku 2020 za výnimočných podmienok opustilo ich brány takmer 460 maturantov.

Evanjelické gymnázium v Košiciach hľadá učiteľa/ku s aprobáciou telesná výchova v kombinácii s iným predmetom

Evanjelické gymnázium v Košiciach hľadá učiteľa/ku s aprobáciou telesná výchova v kombinácii s iným predmetom

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia: telesná výchova v kombinácii s iným predmetom

Staršie
Strana 1 z 3
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.