Školstvo

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV

Vážení učitelia, katechéti, kolegovia, všetci, ktorí sa venujete výchovno-vzdelávacím aktivitám na našich evanjelických školách a verejných školách vyučujúc náboženskú výchovu. Pri príležitosti 28. marca, počas Roku evanjelického školstva, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom, ktorí svojou prácou napĺňajú aj službu a poslanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 METODICKÉ  PRÍRUČKY  K VYUČOVANIU  NÁBOŽENSTVA - 1. STUPEŇ

METODICKÉ PRÍRUČKY K VYUČOVANIU NÁBOŽENSTVA - 1. STUPEŇ

Milé sestry a bratia, ponúkame vám pracovné verzie metodických príručiek pre 1. stupeň k vyučovaniu náboženstva. Veríme, že budú slúžiť ako pomôcky k príprave hodín náboženstva a v súčasnej dobe aj pre tých, ktorí pripravujú pre žiakov vyučovacie hodiny online.

Ponuka motivačného štipendia pre študentov bakalárskeho štúdia na EBF UK

Ponuka motivačného štipendia pre študentov bakalárskeho štúdia na EBF UK

„Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur“ ponúka novým uchádzačom o štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v bakalárskom študijnom programe „Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc“ jednorazové motivačné štipendium pre maximálne piatich študentov. Výška štipendia na tri roky (6 semestrov štúdia) pre jedného študenta v celkovej výške za celé obdobie štúdia predstavuje 3000€.

ZRUŠENIE  SÚŤAŽÍ

ZRUŠENIE SÚŤAŽÍ

Vzhľadom na vážnosť situácie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a na základe Usmernenia č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy a školské zariadenia, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)  v zmysle uvedených prijatých opatrení a zákazov vydáva zrušenie a zákaz s okamžitou platnosťou pre naplánované:

Kaplánske a farárske skúšky 2020

Kaplánske a farárske skúšky 2020

ZD vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa

ZD vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa: EVANJELICKÉ LÝCEUM, VRANOVSKÁ 2, BRATISLAVA (plný úväzok) a súčasne EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PALISÁDY 57, BRATISLAVA (polovičný úväzok). Výberové konanie ZD EL a ZS 2020-3

Pozvanie na pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženstva 2020

Pozvanie na pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženstva 2020

Milé sestry a bratia, vyučujúci náboženskú výchovu,pozývame vás na pracovný seminár, ktorý sa bude konať v dňoch 6.- 7. marca 2020 v Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici.

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku v ESŠ Liptovský Mikuláš

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku v ESŠ Liptovský Mikuláš

Dňa 5. februára 2020 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši stretol Školský výbor ECAV na Slovensku na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí. Prítomných na pôde školy privítala sestra riaditeľka Janka Chloupková. Rokovanie otvoril predseda Školského výboru Miroslav Čurlík a úvodným zamyslením na Božím slovom poslúžil člen výboru brat Matej Oráč, duchovný správca Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Štipendium z GAW na rok 2020/2021

Štipendium z GAW na rok 2020/2021

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2020/2021 v období od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021.

Štúdium v USA

Štúdium v USA

Spolupráca so strednou školou SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL (CONCORDIA, MISSOURI , USA)funguje už od školského roku 2008/2009. Na pozvanie a ponuky čiastočného štipendia pre našich stredoškolákov od riaditeľa školy rev. Paul Mehla. Na odporúčanie ECAV na Slovensku začali študovať prví dvaja žiaci, ktorých dobré skúsenosti položili základ ďalšej spolupráce.

Hľadajú riaditeľa/ku evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

Hľadajú riaditeľa/ku evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

Presbyterstvo Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku na základe ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. O výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 cirkevného zákona č. 6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: RIADITEĽ/KA Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota. Viac info tu: Výberové konanie na riaditeľa EZŠ.pdf

Jesenný projektový týždeň

Jesenný projektový týždeň

V dňoch 2. –  4. októbra pripravili pre školákov Evanjelickej základnej školy v Prešove projektové vyučovanie na tému Zvieratá okolo nás. Počas tohto týždňa sa stretli s názvami dní Na dvore, U mňa doma a V lese. 

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá školského psychológa

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá školského psychológa

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá školského psychológa na 50% pracovný úväzok s nástupom od 01.10.2019.

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá školského psychológa.pdf

Metodické usmernenia k školskému roku 2019/2020

Metodické usmernenia k školskému roku 2019/2020

K organizácii školského roka a k vyučovaniu náboženskej výchovy/náboženstva ev. a. v. zverejňujeme pre vyučujúcich metodické usmernenia vychádzajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov pre tento školský rok, ako aj usmernenia k vyučovaniu náboženskej výchovy.

Pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženstva na štátnych školách

Pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženstva na štátnych školách

Milé sestry a bratia, vyučujúci náboženskú výchovu, pozývame vás na Pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženstva,
ktorý sa bude konať v dňoch 6.- 7. septembra 2019 v Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši.
Program seminára je zameraný na prípravu vyučovania pre školský rok 2019/2020. 

Farárske skúšky 2019

Farárske skúšky 2019

Farárske skúšky sa budú konať 14. októbra 2019 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.
Upozorňujeme na zmenu v predmete Cirkevné právo!!!!!

Kaplánske skúšky 2019

Kaplánske skúšky 2019

Kaplánske skúšky sa budú konať 16. septembra 2019 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.  

Upozorňujeme na zmenu v predmete Cirkevné právo!!!!!

ZD ECAV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa

ZD ECAV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa:
EVANJELICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY DR. FILIPA MELANCHTONA, TUPOLEVOVA 20, BRATISLAVA

Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote má už 15 rokov

Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote má už 15 rokov

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote začala svoj príbeh písať 1. septembra 2004 a od vtedy jej bránami prešlo množstvo žiakov a písalo sa v nej množstvo príbehov.

Evanjelická škola v Prešove má nové ihrisko

Evanjelická škola v Prešove má nové ihrisko

V nedeľu 23. júna 2019 otvorili v rámci tzv. Lutheriády nové multifunkčné ihrisko v areáli Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Hľadajú učiteľov v kombináciách  Matematika – Fyzika

Hľadajú učiteľov v kombináciách Matematika – Fyzika

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika – Fyzika s nástupom od 01.09.2019.

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2019

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2019

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach pri tohtoročnom 25. výročí školy zaradilo do svojho programu aj celoslovenské kolo Biblickej olympiády. V priestoroch jedálne tejto školy sa dňa 4. júna 2019 o 10.00 hod. stretli 69 súťažiaci, víťazi seniorálnych a školských kôl z celého Slovenska na otvorení súťaže.

Športové hry evanjelických gymnázií 2019

Športové hry evanjelických gymnázií 2019

Športové hry evanjelických gymnázií sa stali obľúbeným podujatím našich evanjelických škôl. Žiaci so svojimi pedagógmi z našich siedmich gymnázií sa stretli na ďalšom, už štvrtom ročníku súťaže. Súťaže sa konali v dňoch 6. – 7. júna 2019 v telocvičniach a na ihriskách v Tisovci za prítomnosti profesionálnych rozhodcov. Žiaci si zmerali sily v športovom zápolení na základe propozícií súťaže v disciplínach: futsal, florbal, volejbal, tenis a crossfit.

Voľné pracovné miesto učiteľa - EG Tisovec

Evanjelické gymnázium v Tisovci hľadá učiteľa pre bilingválne vyučovanie predmetov geografie, dejepisu, evanjelického a.v. náboženstva a anglického jazyka na plný úväzok s nástupom od 01.09.2019.

Celoslovenské kolo súťaže „Duchovná pieseň 2019“

Celoslovenské kolo súťaže „Duchovná pieseň 2019“

V Aule Biblickej školy v Martine sa 10. mája 2019 zišli deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode pedagógov, rodičov a korepetítorov na šiestom ročníku súťaže Duchovná pieseň. Všetkých účastníkov privítala a súťaž otvorila biblickým slovom a modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa Evanjelickej spojenej školy v Martine.

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.