Školstvo

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2020/2021

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Referát misie, vnútornej misie a školstva, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2020/2021 súťaž Duchovná pieseň / ďalej DP /. DP sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Duchovná pieseň registrovaného na MŠVVŠ SR č. 2016-18289/42794:5-10H0.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 20/21

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 20/21

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2020/2021 Biblickú olympiádu / ďalej BO /. BO sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy registrovaného na MŠVVŠ SR pod číslom 2017/13501:2-10H0.

Webináre o vyučovaní NAB

Webináre o vyučovaní NAB

Školský výbor ECAV prichádza v novembri s ďalšou ponukou webinárov o vyučovaní NAB v online priestore.
27.11.2020 od 13:00-14:30

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Celoslovenská literárna súťaž pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier a víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Výberové konanie na riaditeľku EMŠ v Žiline

Výberové konanie na riaditeľku EMŠ v Žiline

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina.

Príspevok na učebnice

Príspevok na učebnice

V rozpočtovej kapitole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) sa od 1. januára 2015 rozpočtujú aj finančné prostriedky na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na zakúpenie schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len príspevok na učebnice).

Vyučujúcim náboženskú výchovu / náboženstvo ev. a. v.

Vyučujúcim náboženskú výchovu / náboženstvo ev. a. v.

Výberové konanie pre riaditeľa na EVANJELICKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE, PALISÁDY 57 v BRATISLAVE

Výberové konanie pre riaditeľa na EVANJELICKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE, PALISÁDY 57 v BRATISLAVE

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa pre: EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PALISÁDY 57, BRATISLAVA.

DÔLEŽITÁ informácia pre vyučujúcich náboženstva ev. a. v

DÔLEŽITÁ informácia pre vyučujúcich náboženstva ev. a. v

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR otvorilo trh s učebnicami. Tí, ktorí vyučujete náboženskú výchovu / náboženstvo ev. a. v. v základných školách, môžete si prostredníctvom školy objednať učebnice a pracovné zošity pre žiakov na vyučovanie náboženskej výchovy. Aktuálne informáciehttps://www.minedu.sk/prispevok-na-ucebnice/ 

Informácia pre organizátorov letných táborov

Informácia pre organizátorov letných táborov

Vážená sestra farárka, vážený brat farár, vyučujúci náboženskú výchovu, mnohí pripravujete a organizujete letné biblické tábory. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo na svojej stránke informáciu a údaje k organizovaniu Letných škôl.

Vypísanie výberového konania na pozíciu učiteľa v EKG a EZŠ v Prešove

Vypísanie výberového konania na pozíciu učiteľa v EKG a EZŠ v Prešove

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika - Fyzika - Chémia - Informatika s nástupom od 01.09.2020.

Evanjelické gymnázium v Košiciach hľadá učiteľa/ku s aprobáciou telesná výchova v kombinácii s iným predmetom

Evanjelické gymnázium v Košiciach hľadá učiteľa/ku s aprobáciou telesná výchova v kombinácii s iným predmetom

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia: telesná výchova v kombinácii s iným predmetom

Západný dištrikt hľadá riaditeľa

Západný dištrikt hľadá riaditeľa

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa pre:

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV

Vážení učitelia, katechéti, kolegovia, všetci, ktorí sa venujete výchovno-vzdelávacím aktivitám na našich evanjelických školách a verejných školách vyučujúc náboženskú výchovu. Pri príležitosti 28. marca, počas Roku evanjelického školstva, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom, ktorí svojou prácou napĺňajú aj službu a poslanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 METODICKÉ  PRÍRUČKY  K VYUČOVANIU  NÁBOŽENSTVA - 1. STUPEŇ

METODICKÉ PRÍRUČKY K VYUČOVANIU NÁBOŽENSTVA - 1. STUPEŇ

Milé sestry a bratia, ponúkame vám pracovné verzie metodických príručiek pre 1. stupeň k vyučovaniu náboženstva. Veríme, že budú slúžiť ako pomôcky k príprave hodín náboženstva a v súčasnej dobe aj pre tých, ktorí pripravujú pre žiakov vyučovacie hodiny online.

Ponuka motivačného štipendia pre študentov bakalárskeho štúdia na EBF UK

Ponuka motivačného štipendia pre študentov bakalárskeho štúdia na EBF UK

„Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur“ ponúka novým uchádzačom o štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v bakalárskom študijnom programe „Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc“ jednorazové motivačné štipendium pre maximálne piatich študentov. Výška štipendia na tri roky (6 semestrov štúdia) pre jedného študenta v celkovej výške za celé obdobie štúdia predstavuje 3000€.

ZRUŠENIE  SÚŤAŽÍ

ZRUŠENIE SÚŤAŽÍ

Vzhľadom na vážnosť situácie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a na základe Usmernenia č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy a školské zariadenia, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)  v zmysle uvedených prijatých opatrení a zákazov vydáva zrušenie a zákaz s okamžitou platnosťou pre naplánované:

Kaplánske a farárske skúšky 2020

Kaplánske a farárske skúšky 2020

ZD vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa

ZD vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa: EVANJELICKÉ LÝCEUM, VRANOVSKÁ 2, BRATISLAVA (plný úväzok) a súčasne EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PALISÁDY 57, BRATISLAVA (polovičný úväzok). Výberové konanie ZD EL a ZS 2020-3

Pozvanie na pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženstva 2020

Pozvanie na pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženstva 2020

Milé sestry a bratia, vyučujúci náboženskú výchovu,pozývame vás na pracovný seminár, ktorý sa bude konať v dňoch 6.- 7. marca 2020 v Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici.

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku v ESŠ Liptovský Mikuláš

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku v ESŠ Liptovský Mikuláš

Dňa 5. februára 2020 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši stretol Školský výbor ECAV na Slovensku na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí. Prítomných na pôde školy privítala sestra riaditeľka Janka Chloupková. Rokovanie otvoril predseda Školského výboru Miroslav Čurlík a úvodným zamyslením na Božím slovom poslúžil člen výboru brat Matej Oráč, duchovný správca Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Štipendium z GAW na rok 2020/2021

Štipendium z GAW na rok 2020/2021

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2020/2021 v období od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021.

Štúdium v USA

Štúdium v USA

Spolupráca so strednou školou SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL (CONCORDIA, MISSOURI , USA)funguje už od školského roku 2008/2009. Na pozvanie a ponuky čiastočného štipendia pre našich stredoškolákov od riaditeľa školy rev. Paul Mehla. Na odporúčanie ECAV na Slovensku začali študovať prví dvaja žiaci, ktorých dobré skúsenosti položili základ ďalšej spolupráce.

Hľadajú riaditeľa/ku evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

Hľadajú riaditeľa/ku evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

Presbyterstvo Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku na základe ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. O výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 cirkevného zákona č. 6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: RIADITEĽ/KA Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota. Viac info tu: Výberové konanie na riaditeľa EZŠ.pdf

Jesenný projektový týždeň

Jesenný projektový týždeň

V dňoch 2. –  4. októbra pripravili pre školákov Evanjelickej základnej školy v Prešove projektové vyučovanie na tému Zvieratá okolo nás. Počas tohto týždňa sa stretli s názvami dní Na dvore, U mňa doma a V lese. 

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.