Školstvo

Hľadajú riaditeľa/ku evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

Hľadajú riaditeľa/ku evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

Presbyterstvo Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku na základe ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. O výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 cirkevného zákona č. 6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: RIADITEĽ/KA Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota. Viac info tu: Výberové konanie na riaditeľa EZŠ.pdf

Jesenný projektový týždeň

Jesenný projektový týždeň

V dňoch 2. –  4. októbra pripravili pre školákov Evanjelickej základnej školy v Prešove projektové vyučovanie na tému Zvieratá okolo nás. Počas tohto týždňa sa stretli s názvami dní Na dvore, U mňa doma a V lese. 

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá školského psychológa

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá školského psychológa

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá školského psychológa na 50% pracovný úväzok s nástupom od 01.10.2019.

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá školského psychológa.pdf

Metodické usmernenia k školskému roku 2019/2020

Metodické usmernenia k školskému roku 2019/2020

K organizácii školského roka a k vyučovaniu náboženskej výchovy/náboženstva ev. a. v. zverejňujeme pre vyučujúcich metodické usmernenia vychádzajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov pre tento školský rok, ako aj usmernenia k vyučovaniu náboženskej výchovy.

Pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženstva na štátnych školách

Pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženstva na štátnych školách

Milé sestry a bratia, vyučujúci náboženskú výchovu, pozývame vás na Pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženstva,
ktorý sa bude konať v dňoch 6.- 7. septembra 2019 v Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši.
Program seminára je zameraný na prípravu vyučovania pre školský rok 2019/2020. 

Farárske skúšky 2019

Farárske skúšky 2019

Farárske skúšky sa budú konať 14. októbra 2019 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.
Upozorňujeme na zmenu v predmete Cirkevné právo!!!!!

Kaplánske skúšky 2019

Kaplánske skúšky 2019

Kaplánske skúšky sa budú konať 16. septembra 2019 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.  

Upozorňujeme na zmenu v predmete Cirkevné právo!!!!!

ZD ECAV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa

ZD ECAV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa:
EVANJELICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY DR. FILIPA MELANCHTONA, TUPOLEVOVA 20, BRATISLAVA

Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote má už 15 rokov

Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote má už 15 rokov

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote začala svoj príbeh písať 1. septembra 2004 a od vtedy jej bránami prešlo množstvo žiakov a písalo sa v nej množstvo príbehov.

Evanjelická škola v Prešove má nové ihrisko

Evanjelická škola v Prešove má nové ihrisko

V nedeľu 23. júna 2019 otvorili v rámci tzv. Lutheriády nové multifunkčné ihrisko v areáli Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Hľadajú učiteľov v kombináciách  Matematika – Fyzika

Hľadajú učiteľov v kombináciách Matematika – Fyzika

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika – Fyzika s nástupom od 01.09.2019.

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2019

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2019

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach pri tohtoročnom 25. výročí školy zaradilo do svojho programu aj celoslovenské kolo Biblickej olympiády. V priestoroch jedálne tejto školy sa dňa 4. júna 2019 o 10.00 hod. stretli 69 súťažiaci, víťazi seniorálnych a školských kôl z celého Slovenska na otvorení súťaže.

Športové hry evanjelických gymnázií 2019

Športové hry evanjelických gymnázií 2019

Športové hry evanjelických gymnázií sa stali obľúbeným podujatím našich evanjelických škôl. Žiaci so svojimi pedagógmi z našich siedmich gymnázií sa stretli na ďalšom, už štvrtom ročníku súťaže. Súťaže sa konali v dňoch 6. – 7. júna 2019 v telocvičniach a na ihriskách v Tisovci za prítomnosti profesionálnych rozhodcov. Žiaci si zmerali sily v športovom zápolení na základe propozícií súťaže v disciplínach: futsal, florbal, volejbal, tenis a crossfit.

Voľné pracovné miesto učiteľa - EG Tisovec

Evanjelické gymnázium v Tisovci hľadá učiteľa pre bilingválne vyučovanie predmetov geografie, dejepisu, evanjelického a.v. náboženstva a anglického jazyka na plný úväzok s nástupom od 01.09.2019.

Celoslovenské kolo súťaže „Duchovná pieseň 2019“

Celoslovenské kolo súťaže „Duchovná pieseň 2019“

V Aule Biblickej školy v Martine sa 10. mája 2019 zišli deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode pedagógov, rodičov a korepetítorov na šiestom ročníku súťaže Duchovná pieseň. Všetkých účastníkov privítala a súťaž otvorila biblickým slovom a modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa Evanjelickej spojenej školy v Martine.

Výberové konania na miesto učiteľa/ky v ESŠ Prešov

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika – Chémia - Fyzika s nástupom od 01.09.2019. Viac informácií na https://esspo.sk/sites/default/files/prilohy/evanjelicke_kolegialne_gymnazium_a_evanjelicka_zakladna_skola_v_presove_hlada_ucitelov_mat-che-fyz.pdf

Akademický rok ukončili službami Božími

Akademický rok ukončili službami Božími

Evanjelická bohoslovecká fakulta je miesto, kde vzdelávajú našich budúcich farárov a farárky. Vysoká škola ako každá iná. S prednáškami, so skúškovým obdobím a zaslúženým letným oddychom. A predsa v niečom výnimočná. V jej priestoroch vnímate intenzívne pôsobenie Ducha Svätého.

Oznam o konaní výberového konania

Oznam o konaní výberového konania

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombináciách Anglický jazyk – Nemecký jazyk s nástupom od 01.09.2019.

Vrcholia oslavy 25.výročia  vzniku Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského

Vrcholia oslavy 25.výročia vzniku Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského

V aktuálnom školskom roku 2018/2019 si Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského pripomína 25. výročie vzniku. Ide o známu cirkevnú školu so silným ekumenickým rozmerom poskytujúcu kvalitné bilingválne slovensko – anglické vzdelanie v osemročnom a päťročnom programe.

Židovská paschálna večera na ESŠ Martin

Židovská paschálna večera na ESŠ Martin

Na Evanjelickej spojenej škole v Martine si v rámci zážitkového vzdelávania počas hodiny evanjelickeho náboženstva pripravili študenti druhého ročníka tamojšieho gymnázia tradičnú židovskú paschálnu večeru pre mladších spolužiakov. Aj takýmto spôsob si študenti pripomenuli židovské korene Veľkej noci a vyslobodenie izraelského národa z egyptského otroctva.

 6. školská konferencia ECAV

6. školská konferencia ECAV

Školský výbor ECAV na Slovensku pripravil v dňoch 4.-5. apríla 2019 v priestoroch hotela Satel v Poprade 6. školskú konferenciu. Program konferencie pod názvom „Kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete“, začal vo štvrtok 4. apríla ráno prezentáciou účastníkov a hostí vo veľkej rokovacej sále hotela.

Žiaci Evanjelickej spojenej školy v Martine boli na exkurzii v známom kníhlupectve

Žiaci Evanjelickej spojenej školy v Martine boli na exkurzii v známom kníhlupectve

Mesiac knihy sa oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne je to už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu, vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. Práve spomínaný Hačavský je s marcom spojený aj iným spôsobom. Práve tento mesiac je mesiacom jeho narodenia aj úmrtia. Matej Hrebenda Hačavský bol šíriteľ slovenskej a českej knihy, a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh.

Zasadnutie Školského výboru  ECAV na Slovensku  v Bratislave

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku v Bratislave

Dňa 12. februára 2019 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku. Členovia Školského výboru sa stretli v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. Rokovanie školského výboru otvoril predseda Marián Damankoš. Na rokovaní privítal brata generálneho biskupa Ivana Eľku, ktorý poslúžil prítomným úvodnou pobožnosťou.

Oznam o možnostiach štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Oznam o možnostiach štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2019/2020 uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných programov: Evanjelická teológia (Mgr.), Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (Bc.) a Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (Mgr.).

Duchovná pieseň 2019 – vyhlásenie

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.