Školstvo

Pozývame na učiteľské fórum

Pozývame na učiteľské fórum

Edukačno-misijné centrum ECAV a Metodicko-pedagogické centrum pracovisko Trenčín pozývajú na Učiteľské fórum (online): Učitelia evanjelického náboženstva.

V Prešove hľadajú učiteľov predmetov v kombináciách matematika - fyzika

V Prešove hľadajú učiteľov predmetov v kombináciách matematika - fyzika

Evanjelická základná škola v Prešove a Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika - Fyzika s nástupom od 02.11.2021 alebo 01.02.2022

Školská konferencia o motivácii, strese a komunikácii

Školská konferencia o motivácii, strese a komunikácii

V Poprade sa stretli učitelia evanjelického náboženstva na v poradí už 7. školskej konferencii Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prelom septembra a októbra patril dvojdňovému vzdelávaniu, ktoré pripravil Školský výbor ECAV. V hoteli Satel preberali účastníci mnohé témy, ktoré boli zhrnuté do hlavného obsahu konferencie: Motivácia, formy komunikácie a kurikulárne zmeny v efektívnej škole 21. storočia.

Rozširujúce vzdelávanie učiteľstva náboženskej výchovy – vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov

Rozširujúce vzdelávanie učiteľstva náboženskej výchovy – vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov

Predĺženie termínu prijímania prihlášok na štúdium do:  25. 10. 2021

Predpokladaný začiatok štúdia:  12. – 13. 11. 2021

Dokumentácia pre vyučujúcich náboženskú výchovu, náboženstvo

Dokumentácia pre vyučujúcich náboženskú výchovu, náboženstvo

V Prešove hľadajú učiteľa na MAT/FYZ

V Prešove hľadajú učiteľa na MAT/FYZ

Evanjelická základná škola v Prešove a Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika - Fyzika s nástupom od 01.10.2021 alebo 01.02.2022.

NEZABUDNUTÍ SUSEDIA- EGJAK Košice

NEZABUDNUTÍ SUSEDIA- EGJAK Košice

9. 9.2021 sme si pripomenuli  smutné 80. výročie prijatia tzv. Židovského kódexu.  Bola to najrozsiahlejšia  právna norma vojnového slovenského štátu, ktorá obsahovala celkovo 270 paragrafov a v ktorých  bola zhrnutá  dovtedajšia protižidovská legislatíva na Slovensku. Židovský kódex  bol jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Pripravil právny základ pre dehumanizáciu Židov a umožnenie transportov viac ako 70 000 židovských spoluobčanov vtedajšieho slovenského štátu do koncentračných a vyhladzovací táborov nacistickej Tretej ríše.

7. školská konferencia ECAV 2021 - POZVÁNKA

7. školská konferencia ECAV 2021 - POZVÁNKA

Vážení bratia, milé sestry, pozývame Vás na 7. školskú konferenciu ECAV na tému „Motivácia, formy komunikácie a kurikulárne zmeny v efektívnej škole 21. storočiaKonferencia sa uskutoční v dňoch 30. septembra - 1. októbra 2021. Miestom rokovania bude hotel Satel v Poprade. V prílohe Vám zasielame plagát s program a registračný hárok. Chceme Vás poprosiť o vyslanie delegátov za Vašu školu a Vás zbor, ktorí sa aktívne zapoja do niektorej z troch sekcií, ktoré budú zamerané na jednotlivé stupne.

ESŠ v Prešove hľadá špeciálneho pedagóga

ESŠ v Prešove hľadá špeciálneho pedagóga

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá školského špeciálneho pedagóga na 50% úväzok, s nástupom od 20.9.2021.

Projekt Prázdna stolička

Projekt Prázdna stolička

   V Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sme začali nový školský rok 2. 9. 2021 v novozriadenej školskej klubovni otvorením výstavy k projektu Prázdna stolička, nad ktorým prevzal záštitu predseda PSK. Prítomným učiteľom, žiakom a vzácnym hosťom sa okrem Milana Majerského a riaditeľa školy Mariána Damankoša prihovorili: generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko, biskup ECAV Peter Mihoč, zástupcovia  Židovských náboženských obcí p. Margita Eckhausová (Prešov) a p. Marta Györiová (Košice). O projekte informoval predseda školského výboru ECAV Miroslav Čurlík, výstavou sprevádzala Ľudmila Kónyová. Celý program bol obohatený židovskými piesňami spevokolu, ktorý uvádzala Soňa Grestyová.      

Štatút fondu pre cirkevné školstvo ZD

Štatút fondu pre cirkevné školstvo ZD

Podmienky čerpania finančných prostriedkov v zmysle Štatútu fondu pre cirkevné školstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku (ďalej štatút).

V Prešove hľadajú asistenta učiteľa

V Prešove hľadajú asistenta učiteľa

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá asistenta učiteľa s predpokladaným nástupom od 01.09.2021. Všetky ďalšie informácie nájdete v priloženom PDF súbore.

V Žiline hľadajú riaditeľa/učiteľa do materskej školy

V Žiline hľadajú riaditeľa/učiteľa do materskej školy

V CZ ECAV Žilina opätovne vyhlásili výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa/učiteľa materskej školy – EMŠ Žilina.  

Voľná pozícia: riaditeľ/ka Evanjelickej materskej školy Žilina

Voľná pozícia: riaditeľ/ka Evanjelickej materskej školy Žilina

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy Žilina.

Elektronické prihlášky na EBF UK môžete posielať do 31.7.2021

Elektronické prihlášky na EBF UK môžete posielať do 31.7.2021

Oznam pre uchádzačov o štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave:

Evanjelická bohoslovecká fakulta pozýva všetkých záujemcov o štúdium evanjelickej teológie so zameraním na ordináciu v ECAV. Prihláste sa, spoločnosť Vás potrebuje. Pozývame zároveň aj záujemcov o štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou), ale aj záujemcov o štúdium evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie. 

Činnosť EBF UK presahuje slovenské hranice – potvrdzujú to aktívne dlhoročné kontakty s európskymi teologickými inštitúciami a Slovak Zion Synod (Ev. cirkev v Amerike), kam sú pravidelne vysielaní študenti na zahraničné stáže. Postavenie fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska, Rumunska a Českej republiky. 

Elektronické prihlášky je možné zasielať do 31. júla. Bližšie informácie nájdete na stránke EBF UK.

V Prešove hľadajú špeciálneho pedagóga a učiteľa/učiteľku NEJ - ANJ

V Prešove hľadajú špeciálneho pedagóga a učiteľa/učiteľku NEJ - ANJ

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá špeciálneho pedagóga na 50% úväzok. Termín nástupu 1.9.2021 a žiadosť je možné poslať elektronicky do 30.6.2021.

Takisto Evanjelická spojená škola v Prešove vypísala výberové konanie na učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách NEJ - ANJ s nástupom od 1.9.2021. 

 Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá kuchára/ku

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá kuchára/ku

Pripravuje teplé jedlá i studené produkty a pokrmy v školskej jedálni s prípadným využitím veľkokapacitných kuchynských strojov.

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2021

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2021

Dňa 4. júna 2021 sa uskutočnil ďalší  ročník predmetovej súťaže „Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy pre školský rok 2020/2021 v Slovenskej republike. Po ročnej prestávke, ktorú spôsobila pandémia sa v tomto roku uskutočnila súťaž s ohľadom na epidemiologické opatrenia v online priestore. Súťaž sa konala v programe EduPage. Súťaže sa zúčastnilo 160 žiakov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách za štátne a cirkevné školy.

Organizačné pokyny ku konaniu celoslovenského kola biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva

Organizačné pokyny ku konaniu celoslovenského kola biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva

Otvorenie - prihlasovanie 4.6.2021 od 9:00 hod.

„Duchovná pieseň 2021“

„Duchovná pieseň 2021“

Dňa 7. mája 2021 sa uskutočnil 7. ročník súťaže Duchovná pieseň. Po ročnej prestávke, ktorú spôsobila pandémia sa v tomto roku uskutočnila súťaž v online priestore s ohľadom na epidemiologické opatrenia.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Evanjelického lýcea v Bratislave

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Evanjelického lýcea v Bratislave

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pozíciu RIADITEĽA/KU:
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky EGJAK Košice

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky EGJAK Košice

Východný dištrikt ECAV na Slovensku v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky: Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice.   

Biblická olympiáda 2021

Biblická olympiáda 2021

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA Z  EVANJELICKÉHO A. V. NÁBOŽENSTVA A  NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2021

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2021

Ohlásená súťaž Duchovná pieseň 2021 bude v tomto roku kvôli epidemiologickej situácii prebiehať online formou 7. mája 2021.

Pozvánka pre prváčikov z Rimavskej Soboty a okolia

Pozvánka pre prváčikov z Rimavskej Soboty a okolia

Milí bratia a milé sestry, od 1. do 30. apríla 2021 budú na základných školách prebiehať zápisy detí do prvého ročníka. Oslovujem vás touto cestou k povzbudeniu a podpore našej jedinej evanjelickej základnej školy v RIS a aj v širokom okolí.

Staršie
Strana 1 z 4
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.