Informovanie podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., účinného od 25. 5. 2018.

Prevádzkovateľ: Generálny biskupský úrad
so sídlom: Palisády 46, 811 06 Bratislava, IČO: 00 179 213,
spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačných systémoch osobných údajov na právnom základe. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, neuskutočňuje prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií. Osobné údaje poskytuje samotným dotknutým osobám a tretím stranám len na základe platných právnych predpisov. Všetci zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, sú riadne poverení a poučení o bezpečnom spracúvaní údajov ako aj o povinnosti mlčanlivosti. Dotknuté osoby majú okrem práva na výmaz svojich osobných údajov aj právo na zmenu/opravu svojich osobných údajov, právo na prístup k svojim údajom a právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Kontaktné údaje:
Telefón: +421-5920 1234
E-mail: personalne@ecav.sk