Ekumenická pastoračná služba v OS SR a OZ SR

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR (Ústredie EPS v OS a OZ SR), Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, poštová adresa: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava; www.ustreps.sk
- generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR: plk. Mgr. Viktor SABO, 0903 824 594, 0960 317 610, generalnyduchovny@mil.sk
- kancelár Ústredia EPS: Mgr. Lucia MARTONOVÁ, 0903824707, 0960 317 611, lucia.martonova@mil.sk 
- riaditeľ kancelárie Ústredia EPS: kpt. ThDr. Dávid VARGAEŠTOK, 0903 480 413,0960 317 620, ueps@mil.sk
- samostatný referent : Miroslava IVANČOVÁ, 0960 317 621, ustreps@gmail.com
- riaditeľ správy: Ing. Milan GAJDOŠ, 0903 824 593, 0960 317 612, milan.gajdos@mod.gov.sk
- odborný referent: Bc. Filip CHYBA, 0960 317 620, filip.chyba@mil.sk
-samostatný referent : Ján BENKA, 0903 524 595, 0960 317 621, jan.benka@mil.sk
- Úrad EPS v OS SR, Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava; riaditeľ: mjr. Mgr. Vladimír VARGA, 0903 824 714, 0960 313 417, vladimir.varga@mil.sk
- Úrad EPS MV SR, Pribinova 2, 812 12 Bratislava; https://www.minv.sk/?ekumenicka-pozvanky, riaditeľ: plk. Mgr. Milan PETRULA, 0915 996 861, 02/50 94 45 13, 02/509 445 13, milan.petrula@minv.sk
- Úrad EPS ZVJS, Chorvátska 3, 813 04 Bratislava; starší duchovný pplk. Mgr. Ján ŠEFČÍK, 0907 467 514, 02/208 31 690, sefcikj@zvjs.sk

Evanjelickí duchovní v Ekumenickej pastoračnej službe v OS a OZ SR
plk. Mgr. Viktor SABO, generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, 0903 824 594, 0960 317 610, generalnyduchovny@mil.sk
plk. Mgr. Milan PETRULA, riaditeľ Úradu EPS MV SR, 0915 996 861, 02/509 445 13, milan.petrula@minv.sk 
mjr. Mgr. Ján PACIGA, PhD., policajný duchovný, Okresné riaditeľstvo PZ v Liptovskom Mikuláši, 0907 935 084, 0961 456 015, jan.paciga@minv.sk
mjr. Mgr. Matúš VONGREJ, policajný duchovný, Krajské riaditeľstvo Prešov, 0907 742 302; 0961 806 017, matus.vongrej@minv.sk
mjr. Mgr. Júlia ŠTOFANOVÁ, policajná duchovná, Okresné riaditeľstvo PZ v Senici, 0915 985 276, 0961 156 015, julia.stofanova@minv.sk
kpt. Mgr. Ondrej RIŠIAŇ, PhD., dekan Veliteľstva pozemných síl v Trenčíne, 0903 820 624, 0960 338 024, ondrej.risian@mil.sk
kpt. Mgr. Ľubomír KORDOŠ, väzenský duchovný, Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku, 0918 828 345, 044/283 21 11, kl. 681, , lubomir.kordos@zvjs.sk
kpt. Mgr. Milan BARTKO, policajný duchovný, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 0917 198 672, 0961 057 153, milan.bartko@minv.sk
por. Mgr. Dušan VAŇKO, väzenský duchovný, Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ilave, 0904 172 367, dusan.vanko@zvjs.sk
ThDr. Marian BODOLLÓ PhD., duchovný Finančného riaditeľstva SR, 0910 629 613, 047/ 551 2213, marian.bodollo@financnasprava.sk

Ekumenická rada cirkví v SR, Palisády 48, 811 06 Bratislava, 02/54 43 32 38, ekumena@ekumena.skwww.ekumena.sk,
– predseda ERC v SR: Mgr. Ivan Eľko
– generálny tajomník ERC v SR: Mgr. Ladislav Krpala, gen.tajomnik@ekumena.sk
Rozvoj ľudských zdrojov a Dobrovoľníctvo, 0903 195 884, hovorkova@ekumena.sk
– Centrum pre štúdium a poradenstvo v oblasti novej religiozity pri ERC SR, Svoradova 3, 811 03 Bratislava; ThDr. Boris Rakovský, 02/20 78 83 07, 0911 788 307, centrum@sekty.sk, www.sekty.sk

● Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt, Svoradova 3, 811 03 Bratislava;
časopis Rozmer, šéfredaktor: ThDr. Boris Rakovský, 02/20 78 83 07, distribúcia 02/20 72 28 38,espss@sekty.skwww.sekty.sk

 Misijné zariadenie PRAMEŇ NA SÚŠI, Súš 2481, 916 01 Stará Turá;
duchovný správca: Mgr. Jána Ruman, +421 907 445 294, +421 908 701 499, pramen.tim@jsg-mail.com

● Ministerstvo kultúry SR, Cirkevný odbor, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1; riaditeľ: PhDr. Radovan Čikeš, PhD. , 02/20 48 25 42, co@culture.gov.skwww.culture.gov.sk

● Modlitebné spoločenstvo ECAV na Slovensku (MoS), Mlynská 23, 040 01 Košice; vedúci: Mgr. Stanislav Kocka, stano.kocka@gmail.com, www.modlitby.sk

Slovenská biblická spoločnosť, Mlynská 43, P. O. BOX 4, 974 09 Banská Bystrica 9, 048/413 41 91, fax 048/413 41 92, office@bible.skwww.bible.sk

Slovenská evanjelická jednota, o. z. (SEJ), EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava; predseda: Ing. Ján Holčík, 0903 417 872, holcik@euterm.skwww.sej.sk

Slovenské evanjelizačné stredisko (EVS),kancelária Bratislava, P. O. BOX 104, 814 99 Bratislava 1, lydia(at)evs.sk; kancelária Prešov, P. O. Box 147, 080 01 Prešov, evs(at)evs.sk; 0911 798 800, www.evs.sk

● Slovenskí evanjelickí učitelia (SEU), záujmové združenie, Palisády 46, Bratislava; predsedníčka: ThDr. Jana Bosáková, 0904 929 624, seucitelia(at)gmail.com

● Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM), centrála: Košice, Zvonárska 23, 040 01 Košice; 055/622 00 96, sem@sem.sk, www.sem.sk; PhDr. Jozef Šimek, predseda SEM, 0918 828 545, simek@sem.sk; Dávid Gurka – podpredseda, 0910 107 147, david.gurka@gmail.com

Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ), Palisády 46, 811 06 Bratislava; predsedníčka: Mgr. Eva Oslíková, 0903 536 418, www.sezs.sk, eva.oslikova@sezs.sk

● Spolok Martina Luthera. Veľké Stankovce 728, 913 11 Trenčianske Stankovce; predseda: Mgr. Ondrej Peťkovský, 0903 218 143, o.petkovsky@gmail.comwww.spolok-martina-luthera.ecav.eu

Spolok Martina Rázusa, Múzeum Janka Kráľa, Nám. osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš; poštová adresa: Mgr. Vladimír Ferenčík, Tranovského 1008/6, 031 01 Liptovský Mikuláš; predseda: Mgr. Jaroslav Hric, 0915 964 424, jaroslav.hric@mjk.skwww.razus.sk

● Svetový deň modlitieb, Panenská 10, 811 03 Bratislava, 02/54 41 44 68; za ECAV na Slovensku: Kvetuša Halačiová, 0907 865 054

Združenie evanjelických duchovných (ZED) – predseda: Ján Matis, 0911 158 322 ; zed@zed-ecav.skwww.zed-ecav.sk

Združenie evanjelických kantorov – predseda: Mgr. art. Igor Grega, 0915 940 301, grega.igi@gmail.com