Podmienky čerpania finančného príspevku za objednaný HW zo strany 
používateľov HVPS ECAV

Používateľ, ktorý sa rozhodol objednať si zariadenie musí pre použitie programu čerpania spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. Nárok na čerpanie finančného príspevku majú len zamestnanci ECAV, pričom musia mať aktivovaný jeden z balíčkov paušálov ECAV Európa neobmedzene, , ECAV Slovensko neobmedzene alebo ECAV Hlas. Zamestnanci ECAV, ktorí majú aktivovaný paušál ECAV Fér nemajú nárok na tento finančný príspevok.

  2. Finančný príspevok na jedno zariadenie činí sumu 156 Eur s DPH pre používateľa s aktivovaným balíčkom ECAV Európa neobmedzene alebo ECAV Slovensko neobmedzene a 84 Eur s DPH pre používateľa s aktivovaným balíčkom ECAV Hlas.

  3. Finančný príspevok môže každý používateľ ktorého sa to týka čerpať opätovne po uplynutí roka a pol (18 mesiacov) od dátumu poslednej objednávky zariadenia (dátum je uvedený na faktúre od zariadenia).

  4. Používateľ s väčším počtom telefónnych čísiel, môže tento finančný príspevok využiť len v rámci jedného telefónneho čísla. Na ďalšie telefónne čísla sa už tento finančný príspevok nevzťahuje.

  5. Finančný príspevok sa vzťahuje len na jedno zariadenie z ponuky O2. Zariadenia nie je možné kombinovať. Každé ďalšie zariadenie Vám bude účtované samostatne a nebude sa naň vzťahovať finančný príspevok.

  6. Finančný príspevok sa vzťahuje na všetky zariadenia, ktoré sú v danom čase v ponuke O2 (nie len na mobilné telefóny).

  7. V prípade objednávky zariadenia s vyššou cenovkou, ako je suma finančného príspevku, bude zo mzdy v nasledujúcom vyúčtovacom období okrem spotreby za minulý mesiac strhnutá aj zbytková suma objednaného zariadenia.

  8. V prípade objednávky zariadenia v nižšej hodnote, ako je suma finančného príspevku, zvyšok z tejto sumy automaticky prepadne v prospech ECAV.

  9. V prípade rozviazania pracovného pomeru pred uplynutím 18 mesiacov od zakúpenia nového zariadenia je zamestnanec povinný alikvotnú zostávajúcu čiastku ECAV vrátiť. 
*ECAV si vyhradzuje právo upraviť výšku finančného príspevku na nové zariadenie pre zamestnancov ECAV v prípade zmeny podmienok u poskytovateľa služby O2 Business Services na základe zmluvy alebo dodatku k zmluve.
 
Postup pri objednávke zariadenia s využitím finančného príspevku

Používatelia, ktorí spĺňajú všetky podmienky pre poskytnutie finančného príspevku si môžu vybrať zariadenie z aktuálnej ponuky „Telefóny a zariadenia“ na stránke O2.

Po výbere zariadenia je potrebné toto zariadenie nahlásiť správcovi HVPS ECAV, vyplniť kontaktné údaje pre prevzatie zariadenia a vyplnený dokument odoslať na emailovú adresu hvps@ecav.sk. Na to Vám poslúži dokument Objednanie zariadenia.pdf.

Správca HVPS následne overí dostupnosť tohto zariadenia u partnera O2 Business Services a v prípade dostupnosti rovno vytvorí objednávku tohto zariadenia podľa zadaných údajov od zákazníka.