Spravodajstvo

Domáca pobožnosť na 5. nedeľu po Veľkej noci (22. máj 2022)

Domáca pobožnosť na 5. nedeľu po Veľkej noci (22. máj 2022)

NEWSLETTER ECAV- 19.5.2022

NEWSLETTER ECAV- 19.5.2022

⛪ Najnovší newsletter ECAV chce svojim čitateľom pripomenúť, že Pán Boh zotrie z oka každú slzu... A takisto pohľadom k niektorým udalostiam, ktoré nás v cirkvi čakajú, alebo ktoré sme mali možnosť prežiť, newsletter pripomína vzácne momenty, ktoré prežívame vďaka Božiemu požehnaniu. https://mailchi.mp/bfdf46335427/ecavnews220519  

Základy fotografie// Kurz Mediálneho výboru

Základy fotografie// Kurz Mediálneho výboru

Mediálny výbor ECAV ponúkol svojim spolupracovníkom a koordinátorom mediálnej práce v jednotlivých seniorátoch možnosť absolvovať online  školenie o základoch fotografovania. V utorok 17. mája kurz viedol jeden z členov výboru – Miroslav Iľko, zástupca dozorcu cirkevného zboru v Prešove a majiteľ reklamnej agentúry Biznis.help, ktorá sa okrem iného venuje reklame a audio-video produkcii: „Práca, ktorú robím, je kreatívna a fotografia je jej súčasťou. Fotografia prináša emócie a zachytáva daný okamih. Má výpovednú hodnotu sama osebe – nepotrebujete text ani animované video na to, aby ste pochopili.“

Kam kráčaš cirkevná hudba a liturgia?

Kam kráčaš cirkevná hudba a liturgia?

Quo vadis cirkevná hudba a liturgia ECAV v 21. storočí? Téma, ktorá rezonovala na Všeobecnej pastorálnej konferencii v pondelok 16. mája 2022 v priestoroch divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Voľba na túto tému padla aj preto, že v roku 2022 si  Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripomína 60. výročie zavedenia slovenskej liturgie do praxe a tiež 30. výročie vydania Evanjelického spevníka. 

Nestačí len kázať evanjelium - Nedeľa diakonie 2022

Nestačí len kázať evanjelium - Nedeľa diakonie 2022

Tretia májová nedeľa patrí v ECAV na Slovensku tradične – Diakonii. Pri tejto príležitosti sa konali v kaplnke Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci (SED), Slávnostné služby Božie pre našich klientov, personál, spolupracovníkov i dobrodincov. Týchto služieb Božích sa zúčastnila aj početná pozostalá rodina po v Pánu zosnulej, obetavej, našej dlhoročnej spolupracovníčky, MUDr. Boženy Pastorkovej, rod. Boškovej. Do večnosti bola odvolaná 6. mája 2022 vo veku 75 rokov života. Zároveň sme si pripomenuli aj vzácne 90. narodeniny nášho klienta Ing. Jána Novotného, ktoré oslávil po službách Božích v kruhu rodiny v spoločenskej miestnosti SED. Služby Božie vykonal správca SED Ľubomír Marcina a organovým sprievodom poslúžil Samuel Boško, študent gymnázia z Považskej Bystrice.  

Partnerská konferencia vo Wittenbergu

Partnerská konferencia vo Wittenbergu

V dňoch 7. až 11. mája usporiadala partnerská Evanjelická cirkev v strednom Nemecku (EKM) konferenciu na tému: „Stať sa cirkvou spravodlivého mieru“.

Finančná pomoc pre CZ ECAV Kameňany

Finančná pomoc pre CZ ECAV Kameňany

Vďaka finančnému príspevku Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Okresnému úradu Revúca v hodnote 50 000€ bolo možné výraznou mierou urýchliť komplexné reštaurovanie interiéru kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Kameňanoch. 

Ordinácia novokňazov v Magdeburgu

Ordinácia novokňazov v Magdeburgu

Biskup Peter Mihoč zastupoval ECAV na Slovensku pri  ordinácii novokňazov v nemeckom Magdeburgu. V nedeľu 8. mája, 3. nedeľu po Veľkej noci v magdeburskom Dóme sv. Maurícia a Kataríny krajinský biskup Friedrich Kramer ordinoval 16 mužov a žien, a to za účasti predsedníctva EKM – Evanjelických cirkví stredného Nemecka. Pred samotným aktom zaznela dialogická kázeň biskupa Kramera a regionálneho biskupa Bernharda Scholza – zhromaždeniu v Dóme sa prihovárali striedavo spred oltára a kazateľnice. Pri akte skladania rúk každého novokňaza sprevádzal asistent – blízky človek, ktorý držiac za plece do služby vyprevadil biblickým citátom.

Vivat Georgius Tranoscius

Vivat Georgius Tranoscius

Medzinárodná súťaž duchovnej tvorby mladých autorov – Vivat Georgius Tranoscius sa konala 29. apríla v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v L. Mikuláši, ktorá je vyhlasovateľom súťaže. Podľa riaditeľky Janky Chaloupkovej je cieľom podujatia „transformovať odkaz velikána Juraja Tranovského mladej generácii a zároveň hľadať nových pokračovateľov, ktorí tak ako Tranovský dokážu formovať ducha mladého človeka“. Hlavná téma 8. ročníka súťaže vychádzala z motta osláv 20. a 30.  výročiu založenia evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši – krátky, ale výstižný text z proroka Izaiáša 6,8: „Tu som ja, pošli mňa.“ 

Biskupi diskutovali o utečeneckej kríze

Biskupi diskutovali o utečeneckej kríze

Utečenecká kríza a spôsoby jej riešenia sa stali hlavnou témou rozhovoru medzi biskupom Východného dištriktu ECAV Petrom Mihočom a  Christianom Stäbleinom, biskupom krajinskej evanjelickej cirkvi v Berlíne, Brandenbursku a Sliezskej Hornej Lužici (EKBO), povereným koordinátorom pre prácu s utečencami v rámci Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD – Evangelische Kirche Deutschland). 

Akademické Služby Božie na EBF UK 2021/2022

Akademické Služby Božie na EBF UK 2021/2022

V stredu, 11. mája 2022 sa na Evanjelickej bohosloveckej fakulte (EBF UK) v Bratislave uskutočnili slávnostné akademické Služby Božie pri príležitosti ukončenia akademického roka 2021/2022. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko. Zároveň odovzdalo predsedníctvo ECAV na Slovensku aj štipendiá zo Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressenyi.   

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Veľkej noci (15. máj 2022)

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Veľkej noci (15. máj 2022)

Newsletter ECAV- 12.5.2022

Newsletter ECAV- 12.5.2022

⛪ Newsletter zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sme pre vás pripravili aj v 19.tom týždni roku 2022. Opäť je naplnený pozvánkami, dôležitými informáciami a takisto duchovnými posolstvami. Prajeme vám požehnané čítanie. https://mailchi.mp/38419f68a41f/ecavnews220512 

Deň matiek aj pre ženy z Ukrajiny v Modre-Kráľovej

Deň matiek aj pre ženy z Ukrajiny v Modre-Kráľovej

Na Deň matiek 8. mája sa v evanjelickom kostole v Modre-Kráľovej uskutočnili dve ďakovné podujatia. Počas hlavných Služieb Božích mamy a staré mamy dostali od svojich detí a vnúčat kytičku uvitú z veršíkov a piesní sprevádzaných na novom digitálnom piane. Po vystúpení deti odovzdali svojim mamám a starým mamám ako prejav vďaky kytičky s venovaním, vlastnoručne vyrobené z papiera na nedeľnej detskej besiedke, a tiež živé kvety. Na Službách Božích bola vyhodnotená dochádzka detí na nedeľnú besiedku a tiež sme zablahoželali dvom úspešným riešiteľom celoslovenského kola z Biblickej olympiády.

Poľsko má prvé ordinované farárky

Poľsko má prvé ordinované farárky

Dňa 7. mája 2022 sa vo Varšave, v kostole sv. Trojice konala mimoriadna slávnosť, na ktorej bolo do kňazskej služby ordinovaných prvých 9 žien v evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku. Tejto slávnosti sa na pozvanie poľskej cirkvi zúčastnila predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien ECAV Eva Oslíková a farárka Mária Hroboňová. 

Slávnosť inštalácie Vladimíra Ticháňa za zborového farára v Kokave nad Rimavicou

Slávnosť inštalácie Vladimíra Ticháňa za zborového farára v Kokave nad Rimavicou

„Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: Čo to teda znamená, keď je napísané: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom? L 20, 17
„Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním“. Ez 34, 16

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Veľkej noci (8. máj 2022)

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Veľkej noci (8. máj 2022)

Generálny duchovný na EBF UK

Generálny duchovný na EBF UK

Pod názvom diskusného večera „Duchovný v uniforme“ navštívil brat generálny duchovný Ústredia EPS v OS a OZ SR, plk. Mgr. Viktor Sabo, (GD) vo štvrtok 5.5.2022 pôdu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na tejto návšteve GD ho sprevádzal aj policajný duchovný Úradu EPS MV SR, kpt. Mgr. Milan Bartko, slúžiaci na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.

LUTERÁNI, hovorte viac o Ježišovi Kristovi

LUTERÁNI, hovorte viac o Ježišovi Kristovi

Generálny biskupský úrad v Bratislave sa stal 5. mája 2022 miestom vzácneho stretnutia. Nálada bola veľmi emotívna a informácie vnímané citlivo a so záujmom. Zbor biskupov ECAV absolvoval niekoľkohodinový rozhovor s biskupom Pavlom Shvartsom z Nemeckej evanjelicko – luteránskej cirkvi na Ukrajine, najbližším partnerom ECAV na Ukrajine. Biskup odpovedal na mnohé otázky našich troch bratov biskupov a s pomocou referentky Kateryny Nikonorovej komunikovali v angličtine.

Poézia a spev na oslavu jari v Príbovciach

Poézia a spev na oslavu jari v Príbovciach

V Príbovciach začali s oslavou jari už v piatok, 29.4.2022. A areáli Materskej školy v Príbovciach si deti ozdobili a vztýčili svoju vlastnú „májku“ a nemusia sa za ňu vôbec hanbiť. 

Newsletter ECAV- 5.5.2022

Newsletter ECAV- 5.5.2022

⛪ Nikdy nepochybujme o tom, že Boh je dobrý a milosrdný. A buďme ochotní odpovedať aj na otázku: Aká je naša viera? Nový newsletter o dianí v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nám kladie otázky, pripomína dôležité a takisto upriamuje pozornosť na aktuálne. https://mailchi.mp/3c993990882a/ecavnews220505 

Spomienka na M. R. Štefánika na Košariskách

Spomienka na M. R. Štefánika na Košariskách

V predvečer smrti generála Milana Rastislava Štefánika 3. mája sa už tradične koná pietna spomienka, ktorú tvoria spomienkové služby Božie, kladenie vencov na nádvorí Múzea M.R. Štefánika, v jeho rodnom dome, bývalej evanjelickej fare, ako aj fakľový pochod na miesto jeho posledného odpočinku, na Bradlo. Vďaka Pánu Bohu sa po dvoch rokoch spomienkové služby Božie mohli konať aj za prítomnosti verejnosti. 

Pietna spomienka na M. R. Štefánika v Bratislave

Pietna spomienka na M. R. Štefánika v Bratislave

Štefánik - muž, ktorý mal blízko k "hviezdam" a  víťaz ankety Najväčší Slovák. V deň 103. výročia jeho tragického úmrtia - v stredu 4. mája položili predstavitelia štátu a spoločnosti  vence k jeho pamätníku na Nábreží M. R. Štefánika v Bratislave. A keďže sa Štefánik narodil na evanjelickej fare v Košariskách, na pietnom akte sa zúčastnili  aj predstavitelia Evanjelickej cirkvi a. v. - generálny biskup Ivan Eľko, biskup VD Peter Mihoč a generálny duchovný EPS Viktor Sabo. Podujatie sa konalo za účasti predstaviteľov vlády SR a pod organizačnou záštitou Nadácie M. R. Štefánika. 

Spomienka na návrat Novoklenovčanov

Spomienka na návrat Novoklenovčanov

2. mája 2022 uplynulo 75 rokov od návratu Novoklenovčanov na Slovensko. Túto udalosť  si pripomenuli rodáci z dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce a z ďalších susedných obcí južného Gemera v nedeľu 1. mája 2022 na službách Božích v evanjelickom kostole v Králi. Liturgoval a kázal domáci farár Mgr. Marcel Ištván.  V kázni na text 23. žalmu  pripomenul, že Pán Ježiš ako dobrý Pastier sprevádzal Novoklenovčanov na ich pútnickej postati po celých 120 rokov prežitých v inonárodnom prostredí na Podkarpatskej Rusi,  tak aj pri ich návrate do vlasti otcov – na Slovensko.

Friedemann Oehme a Martin Henker sa stretli s Ivanom Eľkom

Friedemann Oehme a Martin Henker sa stretli s Ivanom Eľkom

V utorok, 3. mája prijal generálny biskup Ivan Eľko vzácnu návštevu z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Sasku. Boli to vrchný cirkevný radca Friedemann Oehme a superintendent v.v. Martin Henker. Cieľom ich návštevy bolo predstaviť prácu Fondu solidarity saského farárskeho spolku, ktorý má už takmer rok nového výkonného riaditeľa. Je ním superintendent v.v. Martin Henker.

Staršie
Strana 1 z 8