Spravodajstvo

20 rokov v novom  chráme

20 rokov v novom chráme

„ Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak Duch Boží prebýva vo vás. Kto nemá Ducha Kristovho, nie je Jeho“ R,  8,9

Spomínali na Aurela Strádu

Spomínali na Aurela Strádu

V Novej Lehote, v dcérocirkvi  Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Piešťany, sme si vo Sviatok Letníc pripomínali nielen zoslanie Ducha Svätého, ale aj Božie pôsobenie pri niekdajšom novolehotskom farárovi Aurelovi Strádovi.

Činitelia slova, ktorí so sebou nesú zodpovednosť...

Činitelia slova, ktorí so sebou nesú zodpovednosť...

Dňa 29. mája 2020 sa v Evanjelickom kostole v Tisovci uskutočnilo 24. slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - Graduation. Tento rok to však prebiehalo inak ako počas tých predošlých. Dôvodom boli sprísnené podmienky kvôli pandémii Korona vírusu, a preto slávnostné ukončenie štúdia tohtoročných piatakov bolo rozdelené do dvoch osobitných častí podľa tried. Slávnosť bola v uzavretej spoločnosti za prítomnosti učiteľov, rodičov a pozvaných hostí.

Vzácne jubileum, Prof. Dr. Dušan Ondrejovič - 90 ročný

Vzácne jubileum, Prof. Dr. Dušan Ondrejovič - 90 ročný

V sobotu 30. mája 2020, sa dožil okrúhleho jubilea Prof. Dr. Dušan Ondrejovič v kruhu svojej rodiny. Na Svätodušnú nedeľu si túto vzácnu chvíľu pripomenuli aj cirkevníci a brat farár Tibor Jančík z cirkevného zboru Senec, v ktorom Dušan Ondrejovič pôsobil so svojou manželkou Miladou, takmer 45 rokov. Tu žili aj deti Sven, Ingeborg a Torsten, ktoré dnes žijú so svojimi rodinami vo francúzskom Dijone, belgickom Bruseli, ale aj v Bratislave. A tak pri tomto jubileu, z dôvodu Covid-19, boli aspoň vo virtuálnom prepojení s Dijonom, Bruselom a Južnou Kóreou, podľa toho, kde si plnia svoje povinosti.

Blahoželáme prof. Dušanovi Ondrejovičovi k 90. jubileu

Blahoželáme prof. Dušanovi Ondrejovičovi k 90. jubileu

30. mája 2020 dovŕšil prof. Dušan Ondrejovič 90 rokov. Takmer polstoročie pôsobil ako farár v Senci a je spojený s profesorským aj dekanským pôsobením na bohosloveckej fakulte. Mnohých ovplyvnil, motivoval, viedol, učil…  

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Juraj Tranovský

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Juraj Tranovský

Pred 383 rokmi zomrel v Liptovskom Mikuláši Juraj Tranovský, FARÁR, PREKLADATEĽ - SLOVANSKÝ LUTHER.

Stretnutie o budúcnosti stacionára v Trnave

Stretnutie o budúcnosti stacionára v Trnave

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave (SED TT), bolo založené v roku 2000 a jeho zriaďovateľom je Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku. Jeho súčasťou je aj Denný stacionár SED TT pre 12 mladých ľudí so zdravotným postihnutím, v niektorých prípadoch kombinovaným.

Pastiersky list k svätodušným sviatkom 2020

Pastiersky list k svätodušným sviatkom 2020

Drahí bratia a sestry, srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti sviatku Zoslania Ducha Svätého na apoštolov. Tešíme sa, že môžeme k vám pri tejto príležitosti prehovoriť ako pastieri cirkvi a vaši bratia. Túžime vám priniesť posilu a povzbudenie. Ešte lepšie povedané, prosíme o to, aby Duch Svätý bol zdrojom posily a požehnania pre váš každodenný život a vieru. Spolu s vami voláme: „Príď, Duchu Svätý, naplň nás!“

499 rokov od Wormského ediktu

499 rokov od Wormského ediktu

Od januára 1521 prebiehal vo Wormse snem, na ktorom sa Martin Luther zúčastnil 16. apríla za veľkého vítania ľudí. Vypočutie prebehlo 17. a 18. apríla 1521 pred cisárovými vyvolencami (kurfirstmi).

Kostol v Prievidzi posvätili pred 25.timi rokmi

Kostol v Prievidzi posvätili pred 25.timi rokmi

Nedeľa po vstúpení je v našom cirkevnom zbore ECAV Zemianske Kostoľany spojená s radostnou udalosťou. S pamiatkou posvätenia kostola v Prievidzi.

V Gemerskom senioráte pripravili po troch mesiacoch stretnutie farárov

V Gemerskom senioráte pripravili po troch mesiacoch stretnutie farárov

Na spoločnej Seniorálnej pastorálnej konferencii sa duchovní Gemerského seniorátu stretli po vyše troch mesiacoch, čo bolo spôsobené opatreniami vlády SR ohľadom zamedzenia šírenia sa pandémie COVID 19. Stalo sa tak v utorok 26.5.2020 v priestoroch Kultúrneho domu v Jelšave za dodržania všetkých požadovaných hygienických opatrení.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Július Dérer

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Július Dérer

Július Dérer 23.5.1895 – 26.12.1963 FARÁR, POLITIK

Koncert pod oknami pripravili aj pre klientov diakonie v Bratislave

Koncert pod oknami pripravili aj pre klientov diakonie v Bratislave

Na nádvorí Evanjelického domu starostlivosti na Partizánskej ulici 2 v Bratislave sa uskutočnil koncert Umenie pod oknami, určený pre klientov Strediska evanjelickej diakonie Bratislava. Na koncert prišli aj niektorí rodinní príslušníci klientov a z diaľky tak pozdravili svojich príbuzných.

Tesco obdarilo Diakoniu

Tesco obdarilo Diakoniu

Na základe dlhoročnej spolupráce medzi obchodným reťazcom Tesco a Ústredím evanjelickej diakonie v Bratislave, prišla opäť nečakaná pomoc. O to účinnejšia, lebo je v dobe vrcholiacej pandémie COVID-19.

Evanjelický týždenník oslavuje tento rok 110.te výročie

Evanjelický týždenník oslavuje tento rok 110.te výročie

Evanjelický posol spod Tatier je tradičným týždenníkom evanjelikov a. v. na Slovensku. Vychádza od roku 1910 a jeho vydavateľom je Tranoscius, a. s. Evanjelický posol spod Tatier prináša informácie zo života ECAV, ale aj vo svete, má duchovný a tiež misijný charakter. V tomto roku si pripomína 110. výročie od svojho založenia a od marca 2020 je dostupný aj na internete.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Martin Kukučín

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Martin Kukučín

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, sa narodil 17. mája 1860 v Jasenovej, teda pred 160.timi rokmi.

Aká cesta vedie k povolaniu evanjelický/á farár/ka?

Aká cesta vedie k povolaniu evanjelický/á farár/ka?

Zbor biskupov sa 14. mája 2020 stretol na Generálnom biskupskom úrade, aby absolvoval pohovory s kandidátmi na kaplánov. Zaujímajú sa o motiváciu vykonávať duchovnú službu v cirkvi, pýtajú sa na duchovné aj rodinné zázemie uchádzačov a či majú konkrétnu predstavu o svojom ďalšom pôsobení v duchovnej službe v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 

 Je to iba jeden z mnohých krokov, ktoré čakajú každého záujemcu či záujemkyňu o titul evanjelická farár/evanjelická farárka. 

„Naspäť ku Kristu“ Jozef Bučko

„Naspäť ku Kristu“ Jozef Bučko

Po tieto dni si pripomíname 75. výročie skončenia II. sv. vojny, ale evanjelická cirkev, menovite CZ Vrbové, CZ Piešťany a Martin si spomínajú aj na 75. výročie smrti svojho farára Jozefa Bučku, ktorý zahynul 6.5.1945 v predvečer oslobodenia koncentračného tábora Ebensse. A tak mu venujme tichú spomienku.

V Ipeľskom Sokolci obnovili kostol

V Ipeľskom Sokolci obnovili kostol

Veriaci v dcérocirkvi Ipeľský Sokolec, patriacej do cirkevného zboru Sazdice, mali v 4. nedeľu po Veľkej noci dvojnásobný dôvod na radosť. Nielen, že sa dvere chrámu otvorili po čase karanténnych opatrení, ale po roku sa po prvý krát pre nich otvorili aj dvere obnoveného chrámu Božieho. 

Domáca pobožnosť na 5. nedeľu po Veľkej Noci (17. máj 2020)

Domáca pobožnosť na 5. nedeľu po Veľkej Noci (17. máj 2020)

Bratia a sestry, vieme, že už od tejto nedele sa môžu konať služby Božie, no i tak pripravili domácu pobožnosť na 17. mája. Možno sa nájdu ešte ľudia, ktorí sa budú báť ísť do kostola, alebo z nejakého dôvodu nebudú môcť. Preto, aby ešte mali možnosť si doma prečítať Božie slovo, pripravili sme pre nich ešte domácu pobožnosť

Testovanie COVID-19 v SED Košeca

Testovanie COVID-19 v SED Košeca

V najväčšom zariadení v sieti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, v zariadení pre seniorov SED Košeca, sme sa dočkali dlhodobo očakávaného testovania klientov a personálu na COVID-19.

Pripravujeme Evanjelický festival 2021

Pripravujeme Evanjelický festival 2021

V pondelok 4. mája 2020 sa uskutočnila prvá návšteva mesta, v ktorom predsedníctva cirkvi plánujú pripraviť ďalší ročník Evanjelického festivalu. V Kežmarku si budeme od 2.- 4. júla 2021 pripomínať hneď niekoľko vzácnych výročí: 500 rokov od snemu vo Wormse a Lutherov výrok: Tu stojím inak nemôžem, 500 rokov od prvého prečítania 95. výpovedí Martina Luthera na území Slovenska, 490 rokov od vydania Augsburského vierovyznania a 100 rokov od vzniku Evanjelickej cirkvi v štátnom zriadení Československa.

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Veľkej Noci (10. máj 2020)

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Veľkej Noci (10. máj 2020)

Milí bratia a sestry, opäť Vám prinášame domácu pobožnosť k najbližšej nedeli. Prajeme Vám aj pri takto prežitom spoločenstve veľa Božieho potešenia z Jeho slova a požehnania do ďalších dní.

V Košariskách si pripomenú 101. výročie smrti M. R. Štefánika aj s gen. biskupom

V Košariskách si pripomenú 101. výročie smrti M. R. Štefánika aj s gen. biskupom

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Ivan Eľko spoločne s farármi cirkevných zborov Brezová pod Bradlom a Košariská – Priepasné si na službách Božích 30. apríla 2020 v evanjelickom kostole v Košariskách pripomenuli 101. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Služby Božie môžete sledovať prostredníctvom internetu v nedeľu 3. mája o 9:00 hod. na youtube kanály TV Brezová: https://www.youtube.com/watch?v=nLw-tbJU7ZM

Poďakovanie bratovi plk. Marianovi Bodolló

Poďakovanie bratovi plk. Marianovi Bodolló

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ivan Eľko prijal 29.04.2020 na GBÚ plk. ThDr. Mariana Bodolló, ktorý končí vo fukcii generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR. 

Staršie
Strana 1 z 18
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.