Spravodajstvo

POZÝVAME na celocirkevnú slávnosť v Bardejove pri 490. výročí Augsburského vyznania

POZÝVAME na celocirkevnú slávnosť v Bardejove pri 490. výročí Augsburského vyznania

25. júna 1530 sa v nemeckom meste Augsburg odohrala jedna z najvýznamnejších udalostí svetového luteranizmu. Naši predkovia vo viere sa na najvyššej oficiálnej úrovni, na ríšskom sneme, otvorene priznali k učeniu reformácie Dr. Martina Luthera. Naše vierovyznanie aj naša cirkev od tých čias už 490 rokov nesie pomenovanie podľa tohto mesta.

Prijali povolanie do služby cirkvi

Prijali povolanie do služby cirkvi

Ako zlatá niť sa Bibliou tiahnu príbehy rozličných ľudí, ktorí boli povolaní do služby Bohu v starozmulvnom Izraeli alebo Ježišovi Kristovi v novozmluvnej cirkvi. Byť povolaný do služby je dobrodružné, krásne a často prekvapivé. Podobné volanie prijali aj dvaja staro-noví pracovníci z radov laikov, aby ešte aktívnejšie pracovali na Pánovej vinici.

Nicejské vyznanie viery prijali 19. júna 325

Nicejské vyznanie viery prijali 19. júna 325

Dnes si pripomíname 1695. výročie od prijatia vyhlásenia vierovyznania na Nicejskom koncile 318 delegátmi. Bolo vyhlásené biskupom Hosiusom. Prijalo sa najmä ako odmietnutie Ariusovho učenia, ktorý tvrdil, že Ježiš nebol od počiatky s Otcom. Toto vierovyznanie bolo prijaté na druhom ekumenickom koncile v Konštantinopole, kde bolo aj doplnené.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Daniel Bachát

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Daniel Bachát

Dnes si pripomíname 180. výročie narodenia Daniela Bacháta, KŇAZA, SPISOVATEĽA a PUBLICISTU, ktorý publikoval pod pseudonymom Miloslav Dumný.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jozef Lettrich

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jozef Lettrich

Dnes si pripomíname 115. výročie narodenia Jozefa Lettricha (17. jún 1905, Diviaky). Bol to POLITIK, PRÁVNIK a PUBLICISTA. 

Muži z Gemera sa stretli v Koceľovciach

Muži z Gemera sa stretli v Koceľovciach

Obdobie, ktoré nielen celé Slovensko, ale celý svet veľmi intenzívne prežívalo a prežíva, bolo poznačené do istej miery samotou. Ľudia sa nestretávali ako zvyčajne, každý si žil akoby vlastný život za zavretými dverami bez bližšieho sociálneho kontaktu. Opatrenia, ktoré boli nariadené vládou, sa väčšina ľudí snažila dodržiavať, čo napokon prinieslo svoje ovocie. Síce to trvalo mnoho týždňov a naša trpezlivosť bola skúšaná z každej strany. Nielen brány obchodov, kaderníctiev a mnohých ďalších prevádzok sa otvorili. Otvorili sa aj dvere chrámov Božích, ktoré dlhé týždne boli zamknuté a lavice v nich zívali prázdnotou.

V Martine sa stretli predsedníctva ECAV

V Martine sa stretli predsedníctva ECAV

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pozvalo na pracovnú poradu predsedníctva Východného dištriktu a Západného dištriktu ECAV a predsedníctva všetkých seniorátov ECAV. Stretnutie sa uskutočnilo v Biblickej škole v Martine, v pondelok 15. júna 2020.

500. výročie od vydania buly proti Martinovi Lutherovi

500. výročie od vydania buly proti Martinovi Lutherovi

Bulla contra errores Martini Lutheri et sequacium (Bula proti chybám Martina Luthera a jeho nasledovníkom), známa skôr ako Exsurge Domine bola vydaná 15. júna 1520. Bola napísaná, ako reakcia na učenie Martina Luthera, ktoré bolo proti názorom Cirkvi. Pápež v nich odsúdil 41 návrhov z Lutherových deväťdesiatich piatich téz, väčšia časť zvyšku pochádza z Lipskej debaty, kde diskutoval hlavne s Eckom.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Juraj Palkovič

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Juraj Palkovič

Dnes si pripomíname 170. výročie úmrtia Juraja Palkoviča, SPISOVATEĽA, PEDAGÓGA a JAZYKOVEDCA. Narodil sa 27. februára 1769 v Rimavskej Bani. Známy je pod pseudonymom Palkovich de Senkvicz.

Rozlúčili sa s Jozefom Grexom

Rozlúčili sa s Jozefom Grexom

Vo štvrtok, 11. júna 2020 popoludní, sa v evanjelickom chráme Božom v Trnave uskutočnila rozlúčka s bratom Ing. Jozefom Grexom, zborovým dozorcom. Spolu s rodinou sa prišli rozlúčiť aj členovia cirkevného zboru, dcéro-cirkevného zboru, kolegovia a mnohí ďalší. Zvesťou Božieho Slova poslúžil brat biskup ZD Ján Hroboň spolu s domácimi farármi. Prítomný bol aj generálny biskup ECAV Ivan Eľko so svojím osobným tajomníkom Borisom Mišinom. Nechýbalo ani predsedníctvo Bratislavského seniorátu sestra seniorka doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. a brat dozorca Peter Synak.

SLZ poslal blahoprajný list k 60. výročiu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov

SLZ poslal blahoprajný list k 60. výročiu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov

Generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu Rev. Martin Junge poslal blahoprajný pozdrav predsedovi Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinálovi Kurtovi Kochovi pri príležitosti 60. výročia od založenia vatikánskej inštitúcie pre ekumenizmus. Martin Junge v liste napísal, že počas 60 rokov tento úrad „budoval cestu vpred na ceste ekumenizmu“.

Spomienka na Timoteja Kyselicu - prvé a posledné stretnutie

Spomienka na Timoteja Kyselicu - prvé a posledné stretnutie

25. januára 2019 mi napísal priateľ - kantor Martin, že v najbližšiu nedeľu bude zastupovať nášho zborového kantora na večerných Službách Božích so spoveďou a Večerou Pánovou: “Keďže budem v Žiline aj so šikovným skalickým kantorom, tak by sme poslúžili spolu.” Bola som vďačná za dvojnásobnú ochotu a tešila som sa na ich spoločnú službu. Keď som sa s nimi pred Službami Božími stretla, mala som pred sebou biblický obraz apoštola Pavla a jeho duchovného žiaka Timoteja. Nielen preto, že mladý brat kantor sa volal Timotej Kyselica. Ich spoločná kantorská služba bola požehnaním pre všetkých zúčastnených. Božia prítomnosť bola cítiť počas celých Služieb Božích, v piesňach, ktoré sme spievali na Božiu slávu, Božom Slove, Spovedi, Večeri Pánovej, aj pri krásnej hre na organe. Bolo to viac ako koncert, bolo to ako zažiť kúsok neba. Po skončení služieb Božích sme si na pamiatku našej požehnanej služby urobili spoločnú fotku pred žilinským oltárom. Bolo to moje prvé a zároveň posledné stretnutie s Timotejom.

Predstavujeme nového generálneho duchovného EPS

Predstavujeme nového generálneho duchovného EPS

K 1. máju 2020 nastúpil do funkcie generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR (EPS) nový generálny duchovný, plk. Viktor Sabo. Na návrh vysielacej cirkvi – Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ho do funkcie menoval Riadiaci výbor Ekumenickej rady cirkví v SR (ERC).

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Pavel Hečko

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Pavel Hečko

Pavel Hečko sa narodil 8. júna 1825 v Dolnom Sŕní. Študoval v banskej Štiavnici, Českom Těšíne, ev. lýceu v Bratislave. Krátko vychovávateľ v Záriečí, kaplán v Kostolnej, Békescsabe, Banskej Štiavnici farár v Hodruši.

Služby Božie venované rodinám s deťmi

Služby Božie venované rodinám s deťmi

Služby Božie na sviatok Svätej Trojice  pre ľudí do 65 rokov boli v Nitre venované rodinám s deťmi pri príležitosti „Dňa detí“.

Rozlúčili sme sa s významným evanjelickým ekumenikom

Rozlúčili sme sa s významným evanjelickým ekumenikom

21. mája nás opustil a odišiel k nebeskému Otcovi na miesto večného pokoja, harmónie a jednoty človek, ktorý sa celý život usiloval o pokoj, zmierenie a jednotu medzi kresťanmi - Rev. Sven Oppegaard. Spolu so Svetovým luteránskym zväzom pociťujeme smútok nad touto stratou a s ostatnými ekumenickými partnermi ďakujeme Bohu za jeho život, službu a svedectvo.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Leonard Stöckel

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Leonard Stöckel

Leonard Stöckel sa narodil v r. 1510 v Bardejove. Študoval v Košiciach, Wroclave a Wittenbergu. Tu sa spriatelil s Lutherom a Malanchtonom. 

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Otto Vízner

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Otto Vízner

Otto Vízner sa narodil 6. júna 1920 v Ľubietovej ako tretie dieťa Ondreja Víznera (kováča) a Emílie (rod. Vidovej). Napriek komplikovanému rodinnému zázemiu (vyrastal ako sirota) sa Otto vzdelával, od cirkevnej ľudovej školy cez prvú triedu meštianky až po gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, v ktorom roku 1939 zmaturoval. Následne nastúpil na Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave, kde sa angažoval vo fakultnom spolku J. M. Hurbana, pri tvorbe časopisu „Evanjelický teológ“. Zaujímal sa hlavne o dejiny a filozofiu náboženstva.

Spevokol CZ ECAV Príbovce si dodatočne uctil svoju členku

Spevokol CZ ECAV Príbovce si dodatočne uctil svoju členku

V nedeľu, 31.5.2020, po skončení Služieb Božích, si členky príbovského spevokolu uctili Margitu Majtinkovú rod. Jesenskú, bývalú členku spevokolu CZ ECAV Príbovce.

Svetová rada cirkví presunula Valné zhromaždenie na rok 2022

Svetová rada cirkví presunula Valné zhromaždenie na rok 2022

Svetová rada cirkví oznámila rozhodnutie z dôvodu pandémie nového koronavírusu COVID-19 a jej dôsledkov presunúť konanie Valného zhromaždenia o rok neskôr. 11. Valné zhromaždenie SRC bolo naplánované na september 2021 v Karlsruhe v Nemecku. Jeho témou je „Kristova láska pohýna svet k zmiereniu a jednote“ . Valné zhromaždenie sa podľa nového plánu uskutoční v druhej polovici roku 2022, o presnom dátume sa ešte rokuje. Miesto konania i téma zostávajú nezmenené.

Kniha Turca 2019 pozná už svojich víťazov. Jedno z ocenení putuje aj do Príboviec

Kniha Turca 2019 pozná už svojich víťazov. Jedno z ocenení putuje aj do Príboviec

Turčianska knižnica v Martine, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, odovzdávala v stredu 3.6.2020 ocenenia 12. ročníka čitateľskej ankety o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu uplynulého roka „Kniha Turca 2019“.

Buď zmenou – daruj dôstojnosť!

Buď zmenou – daruj dôstojnosť!

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku je od augusta 2019 koordinátorom ročného projektu „spolufinancovaného Európskou úniou prostredníctvom Európskeho zboru solidarity“  s názvom Make a difference – give the dignity (Buď zmenou – daruj dôstojnosť). Od septembra 2019 hosťujeme dvoch mladých dobrovoľníkov z Ukrajiny, ktorých vysielajúcou organizáciou je organizácia sídliaca v Odesse, Living Hope.

O vode, pôde a lesoch pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia

O vode, pôde a lesoch pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia

Dnes je Svetový deň životného prostredia. Pri tejto príležitosti vám dávame do pozornosti rozhovor Ondreja Kolárovského s Ing. Martinom Kováčom.  https://idea-list.sk/o-vode-pode-a-lesoch-s-ing-martinom-kovacom/ 

 

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Vavrinec Benedikt z Nedožier

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Vavrinec Benedikt z Nedožier

PEDAGÓG, MATEMATIK, BÁSNIK, PREKLADATEĽ - známy ako "Humanista z Nedožier"

Videopovzbudenia od pondelka do soboty

Videopovzbudenia od pondelka do soboty

Bratia a sestry, mediálny výbor pripravuje pre všetkých záujemcov od 1. júna 2020 denné videozamyslenia. Každé ráno nájdete na kanály http://www.youtube.com/c/ECAVsvami nové videozamyslenie od niektorého z našich evanjelických farárov či farárok. Pokračujeme tak v projekte, ktorý sa začal v Novohradskom senioráte. 

Novšie Staršie
Strana 2 z 20
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.