Spravodajstvo

Zborový deň v CZ ECAV Háj

Zborový deň v CZ ECAV Háj

Náš zborový deň sme pripravili 18. augusta 2019 a bol rozdelený do troch blokov. Slávnostné služby Božie, spoločný obed s hrami a Misijné popoludnie. Na začiatku služieb Božích sme slávnostne obliekli našu sestru farárku Mgr. Zuzanu Lipovskú do kamže (biele kňazské rúcho). Naša vzácna sestra spravila farárske skúšky v októbri 2018, no potom nastúpila na materskú dovolenku. Teraz v spoločenstve celého zboru sme mohli prežiť túto vzácnu chvíľu.

Spomínali na biskupa Fedora Ruppeldta

Spomínali na biskupa Fedora Ruppeldta

V CZ ECAV Žilina pripravili služby Božie pri príležitosti 40. výročia úmrtia biskupa Fedora Ruppeldta. Kazateľom bol biskup Západného dištriktu Ján Hroboň. Kázňový text si pripravil na verš z Izaiáša 40, 31. Priznal, že život biskupa Ruppeldta ho nadchol a zároveň povzbudil celý cirkevný zbor v Žiline, aby zostal aktívnym a živým spoločenstvom, ktorý šíri posolstvo nádeje vychádzajúce už z čias pôsobenia biskupa Ruppeldta. Aby využili potenciál ktorý majú a aby zostali motivujúcim článkom pre celú cirkev.

Spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených v Leopoldove

Spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených v Leopoldove

Pri pamätnej tabuli v areáli Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska 24. augusta 2019, pietnu spomienku na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom. Pozvanie prijal aj generálny biskup ECAV Ivan Eľko.

1. Deň Gemerského seniorátu je za nami

1. Deň Gemerského seniorátu je za nami

Dňa 25.8.2019 na 10. nedeľu po sv. Trojici (Kajúcu) sa na pôde Cirkevného zboru Štítnik uskutočnil 1. Deň Gemerského seniorátu, na ktorom sa zúčastnilo okolo 300 sestier a bratov z rôznych cirkevných zborov Gemerského seniorátu. Niesol sa pod heslom: „Takto vraví Hospodin, Boh Izraela : Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste.“ (Jer 7,3).

Stretnutie pri hrobe Andreja Hajduka

Stretnutie pri hrobe Andreja Hajduka

V Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku  Zvolen sme si v nedeľu 18.8.2019 na službách Božích pripomenuli nedožité 90. narodeniny bývalého zvolenského farára a biskupského tajomníka ZD ECAV vo Zvolene doc. ThDr. Andreja Hajduka.  V kázni slova Božieho ho spomenula sestra farárka Lívia Mojzsisová, sestra Soňa  Slivková predniesla jeho báseň a spievali sme dve piesne z Evanjelického spevníka, ktorých autorom je práve brat Andrej Hajduk.

Americkí lektori prišli do evanjelických škôl na Slovensku

Americkí lektori prišli do evanjelických škôl na Slovensku

V priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislavesa v dňoch od 9. - 16. augusta 2019 pod vedením učiteliek Kathryn Louise Fredell a NaomiAnnSveholm, ktoré pôsobia na Evanjelickom lýceu v Bratislave, uskutočnil orientačný týždeň pre nových lektorov, ktorí prišli vyučovať na naše evanjelické gymnáziá. Tento týždeň je každoročne tradičnou prípravou pred ich pôsobením na našich školách. Noví lektori sa počas týždňa oboznamovali so životom v strednej Európe, so životom na Slovensku, s jazykom a s našimi zvykmi, ako aj s učebnými metódami a školským systémom na Slovensku.

V Jelšave si pripomenuli 190. výročie vyhorenia mesta

V Jelšave si pripomenuli 190. výročie vyhorenia mesta

Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava, Evanjelický cirkevný zbor a. v. Jelšava, Rímskokatolícka cirkev, Bratská jednota baptistov a Dobrovoľný hasičský zbor v Jelšave si v tomto roku pripomenuli 190. výročie vyhorenia Jelšavy 3. augusta spomienkovým podujatím pod názvom "Jelšavskí pohorelci".

Spomínali na A. H. Škultétyho

Spomínali na A. H. Škultétyho

Druhú augustovú nedeľu nám Boh daroval aby sme si pripomenuli 200 rokov od narodenia Augusta Horislava Škultétyho – evanjelického farára, ktorý sa narodil vo Veľkom Krtíši a tu v chráme Božom bol aj pokrstený.

Vzácna návšteva z Wittenbergu na Slovensku

Vzácna návšteva z Wittenbergu na Slovensku

Stredisko Evanjelickej Diakonie v Košeci, 7. – 13. augusta 2019  opäť hosťovalo vzácnu návštevu z Lutherovho mesta Wittenbergu, v osobách brata farára Johannesa Hillgera a Kathrin Hauser, huslistky Štátneho komorného orchestru v Halle – Spolková republika Nemecko.

Poďakovanie za žatvu!

Poďakovanie za žatvu!

Druhý augustový víkend majú svoje miesto v Turej Lúke Dožinky, ktoré predstavujú slávnostné ukončenie žatvy. Pravidelne sa do nich zapája aj miestny cirkevný zbor.

Na zborových výletoch spoznávajú históriu

Na zborových výletoch spoznávajú históriu

Súčasťou vnútromisijnej a vzdelávacej práce v CZ Sabinov sú aj každoročne usporadúvané zborové výlety. Ich úlohou je pestovať spoločenstvo zboru a zároveň vzdelávať veriacich pri spoznávaní nových miest a historických pamiatok. Tieto výlety sú v obľube najmä u staršej a dospelej generácie CZ, no vždy sa nájde aj pár mladých, či detí, ktoré sa ich zúčastnia. Sabinovský veriaci už v minulosti navštívili niektoré pamätné miesta doma i v zahraničí. Tento rok sme sa vydali objavovať históriu a krásu štyroch artikulárnych kostolov ECAV na Slovensku.

Striedanie duchovných v Nitre v znamení živého chleba

Striedanie duchovných v Nitre v znamení živého chleba

V 7. nedeľu po sviatku Svätej Trojice sme v Nitre prežívali vzácne služby Božie. Oficiálne sme privítali nového zborového farára Ivana Boženíka a poďakovali sme za úžasnú duchovnú službu počas tohto kalendárneho roka emeritnému biskupovi Júliusovi Filovi a za precízne administrovanie zboru Jánovi Jančovi z Kalnej nad Hronom.

Výlet za históriou Gemera

Výlet za históriou Gemera

Cirkevný zbor Prietrž pripravil na 6. nedeľu po Svätej Trojici zaujímavý zájazd na historický Gemer. Určený bol samozrejme aj pre cirkevníkov z Častkova, pretože ich farár Pavol Štefek je v súčasnosti v Prietrži administrátorom. Pozvaní boli tiež cirkevníci zo susednej Senice. 

Detský denný biblický tábor

Detský denný biblický tábor

V dňoch 23.7-26.7.2019 sa v Koceľovciach konal prvý detský denný biblický tábor pre deti z CZ Koceľovce a CZ Štítnik. Téma tábora bola Autoškola. Zorganizovať tábor bola myšlienka mladých ľudí z CZ Bardejova odkiaľ pochádza terajšia domáca sestra kaplánka Emília Velebírová a sestra farárka zo Štítnika Jana Ilčisková. A tak deväť ochotných mladých ľudí prišlo poslúžiť na Gemer svojimi darmi, ktoré s láskou odovzdávajú ďalej.

Prázdninové aktivity v CZ Vlachovo

Prázdninové aktivity v CZ Vlachovo

V lete roku 2019 pripravili dorastový výlet, noc kostolov 2019, konfivýlet a denný tábor najmenších. Za množstvo zážitkov a radosti ďakujú v CZ Vlachovo predovšetkým Pánu Bohu.

Pripomenuli si generálneho dozorcu ECAV Jána Vanoviča

Pripomenuli si generálneho dozorcu ECAV Jána Vanoviča

Ján Vanovič celé desaťročia obhajoval na cirkevnom poli záujmy slovenských evanjelikov a. v. a vôbec existenciu slovenského národa v neľahkých národno-politických pomeroch Rakúsko-Uhorska, ale aj v období demokratického Československa. Človek s veľkým srdcom, humanitný demokrat, ktorý na pôde parlamentu v r. 1919-1925 hájil slovenské záujmy, bránil československú demokraciu a občanov vnímal všetkých rovnako - bez ohľadu na ich konfesionálne, etnické ba aj rasové zafarbenie. Vanovič si pozornosť slovenských evanjelikov a vôbec všetkých súčasných Slovákov, určite zaslúži.

Deti vyskúšali svoju odvahu

Deti vyskúšali svoju odvahu

V dňoch 15-19 júla sa v našom zbore konal denný detský tábor.  Hlavnou postavou bol biblický Daniel a jeho priatelia a téma: Skúška odvahy.

Zborový deň pod hradom Čabraď

Zborový deň pod hradom Čabraď

Evanjelici z Drienova a Čabradského Vrbovka sa už po ôsmy raz stretli na zborovom dni v peknom prírodnom prostredí pod hradom Čabraď. Konal sa 5. júla 2019 pri príležitosti sviatku vierozvestcov Cyrila a Metoda a predreformátora Majstra Jána Husa. Po úvodnom privítaní zborovou dozorkyňou Annou Križanovou boli v programe najprv služby Božie.

Letný biblický tábor CZ ECAV Babiná

Letný biblický tábor CZ ECAV Babiná

V dňoch 22.-25. júla 2019 sme usporiadali letný biblický tábor pre deti z besiedky a pokonfirmačnú mládež. Miestom jeho konania boli Turčianske Teplice, miestna časť Dolná Štubňa. Po úvodnom popoludňajšom programe večer naše kroky viedli do chrámu Božieho, kde nás privítal a o živote miestnych evanjelikov nám porozprával brat farár Tomáš Lipovský z CZ Háj, ktorého je Dolná Štubňa súčasťou.

Poľný sústredený výcvik bol aj duchovný

Poľný sústredený výcvik bol aj duchovný

Mesiac júl patrí podľa počasia k najteplejším v roku. Tento mesiac si plánujeme dovolenky a oddych. Čas počas týchto letných, páľav sa však pre profesionálnych vojakov – kadetov a stáleho stavu z Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši nezastavil alebo neprerušil kvôli dovolenke, či oddychu.

Po stopách Martina Luthera

Po stopách Martina Luthera

Biskupský úrad Východného dištriktu v termíne 17. – 22. júla 2019 zorganizoval študijno-poznávací pobyt „Po stopách Martina Luthera“. Prvou zastávkou na ceste sa stala Praha, kde si 50 účastníkov zájazdu prezrelo najskôr Kostel Sv. Martina ve zdi a potom aj Kostel Sv. Martina v Jirchářích, ktorý je sídlom evanjelického cirkevného zboru v Prahe. Prehliadku doplnilo stretnutie s pražskými evanjelikmi – rodákmi zo Slovenska.

Na tábore vyskúšali najchutnejšie ovocie

Na tábore vyskúšali najchutnejšie ovocie

Význam ovocia pre zdravie netreba zdôrazňovať. Zrejme každý má aj nejaké obľúbené  ovocie. To najpotrebnejšie a zároveň najchutnejšie ovocie však nerastie na strome, ale v ľudskom živote. Má ho prinášať každý kresťan. Ide o ovocie Ducha Svätého. Je ním láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť (Galatským 5, 22 – 23).

Medzinárodná zborová akadémia Lübeck koncertovala v Bratislave

Medzinárodná zborová akadémia Lübeck koncertovala v Bratislave

V stredu, 31. júla koncertovala Medzinárodná zborová akadémia Lübeck pod umeleckým vedením jej zakladateľa Rolfa Becka v novom evanjelickom kostole v Bratislave. Tvorí ju 37 spevákov z 19 krajín sveta. Je to stále sa rozvíjajúci vokálny ansámbel. Popri koncertnej činnosti sa akadémia zameriava aj na objavovanie nových speváckych talentov a ich vzdelávanie. Publiku ponúkajú svoje inovatívne a netradičné programy, ale aj interpretáciu veľkých zborových diel klasického repertoáru, na pódiách celého sveta na tej najvyššej interpretačnej úrovni.

Detský denný biblický tábor

Detský denný biblický tábor

V dňoch 23.7-26.7.2019 sa v Koceľovciach konal prvý detský denný biblický tábor pre deti z CZ Koceľovce a CZ Štítnik. Téma tábora bola Autoškola. Zorganizovať tábor bola myšlienka mladých ľudí z CZ Bardejova odkiaľ pochádza terajšia domáca sestra kaplánka Emília Velebírová a sestra farárka zo Štítnika Jana Ilčisková. A tak deväť ochotných mladých ľudí prišlo poslúžiť na Gemer svojimi darmi, ktoré s láskou odovzdávajú ďalej.

Letný biblický tábor úradu ekumenickej pastoračnej služby opäť v Slovinsku

Letný biblický tábor úradu ekumenickej pastoračnej služby opäť v Slovinsku

Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR tradične každý rok organizuje letný biblický tábor pre deti zamestnancov MV SR, príslušníkov polície a hasičov. Tento rok bolo miestom konania tábora opäť po dvoch rokoch slovinské kúpeľné mesto Moravské Toplice. Tábor sa konal v dňoch 21. až 27.7.2019.

Novšie Staršie
Strana 2 z 8
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.