Spravodajstvo

Na stretnutí SEŽ v Leviciach hovorili o farárovi Pavlovi Dobšinskom

Na stretnutí SEŽ v Leviciach hovorili o farárovi Pavlovi Dobšinskom

V nedeľu 20.10.2019 sa uskutočnilo v Leviciach seniorátne stretnutie SEŽ Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Domáci brat konsenior Martin Riecky srdečne privítal všetkých zúčastnených a po piesni a úvodnej modlitbe odovzdal slovo sestre konseniorke Zuzane Moncoľovej – koordinátorke SEŽ v DNS. Ako prednášajúcu pozvala na toto stretnutie o Pavlovi Emanuelovi Dobšinskom sestru farárku Teréziu Gabčanovú z Drienčan, z Rimavského seniorátu, kde pôsobí aj jej manžel brat farár Štefan Gabčan.

Prvý krok k spolupráci Evanjelickej cirkvi a. v. a Tréningového centra Kompas

Prvý krok k spolupráci Evanjelickej cirkvi a. v. a Tréningového centra Kompas

V pondelok, dňa 4. novembra 2019 sa na Biskupskom úrade Východného dištriktu v Prešove stretli všetci traja naši evanjelickí biskupi v úrade, Ivan Eľko, Slavomír Sabol a Ján Hroboň, s predstaviteľmi Tréningového centra Kompas (TCK).

Poďakovanie za úrodu

Poďakovanie za úrodu

Október je mesiacom, kedy v našich cirkevných zboroch vzdávame vďaku za úrodu, ktorú nám Boh Boh požehnal. Vo všetkých kostoloch je vidieť výzdobu z Božích darov -  niekde bohatú, inde skromnejšiu. Aj v Sobotišti sa zišli veriaci na Službách Božích, aby poďakovali  za úrody zeme, ale bola to nedeľa o niečo nevšednejšia.

Ekumenická spomienka na všetkých svätých a zosnulých v Príbovciach

Ekumenická spomienka na všetkých svätých a zosnulých v Príbovciach

V piatok, 1.11.2019, sme si v Dome smútku v Príbovciach uctili Sviatok všetkých svätých a pamiatku zosnulých. Organizátormi tohto ekumenického stretnutia boli Občianske združenie „Nádej človeka“, Farský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. Príbovce, Farský úrad Rímskokatolíckej cirkvi vo Valči a Obecný úrad v Príbovciach. Organizátori nadviazali na dobré vzájomné vzťahy oboch cirkevných zborov, podporujúc aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženského vyznania. Spoločná ekumenická spomienka v Príbovciach má už niekoľkoročnú tradíciu. Pripomíname si svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Ticho v sále prerušil spev členov oboch cirkevných zborov a umocnil tak pietnu atmosféru, ktorú dotvorili aj prednesené slová básnika. Slovom Božím, modlitbami a kázňou poslúžili brat farár z Valče a domáca farárka z Príboviec.

Spomienka na brata farára Jána Pavloviča

Spomienka na brata farára Jána Pavloviča

Sú ľudia, ktorých aj keď nestretávate, prajete si, aby kdesi v pozadí vášho života stále žili. Takto vníma nedávno zosnulého brata farára Jána Pavloviča jeho žiak, dnes evanjelický farár v Bystrom, Marek Ivan.

Cirkevné zbory Bratislavského seniorátu spoločne po Lutherových stopách

Cirkevné zbory Bratislavského seniorátu spoločne po Lutherových stopách

V dňoch 9. – 13. októbra CZ Veľký Grob-Čataj zorganizoval zájazd po stopách Martina Luthera v Nemecku. Okrem členov domáceho cirkevného zboru sa ho zúčastnili aj členovia ďalších dvoch evanjelických cirkevných zborov Senec a Modra-Kráľová.

Ekumenické Služby Božie na Pamiatku reformácie

Ekumenické Služby Božie na Pamiatku reformácie

Poslednú októbrovú nedeľu 27.10.2019 o 18:00 sa vo Veľkom kostole na Panenskej ulici konali ekumenické Služby Božie na Pamiatku reformácie. Kázal Karol Moravčík. Pozvanie prijala aj prezidentka SR, Zuzana Čaputová.

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!

Pán Boh nám doprial, aby sme sa dožili 90. výročia posvätenia Evanjelického a.v. chrámu Božieho vo Vrbovom. Na túto slávnosť sme sa tešili a zároveň pripravovali celý rok. Dobrý Pán Boh videl naše snahy a požehnal ich.

Októbrová farárska schôdza v Bratislavskom senioráte v znamení úcty k starším

Októbrová farárska schôdza v Bratislavskom senioráte v znamení úcty k starším

V mesiaci úcty k starším v piatok 18. októbra bratstvo Bratislavského seniorátu usporiadalo farársku schôdzu, na ktorú boli osobitne pozvaní duchovní na dôchodku a ovdovelé sestry farárky po duchovných.

Stretnutie evanjelických rodín Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

Stretnutie evanjelických rodín Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

Dňa 29. septembra 2019 sa uskutočnilo stretnutie rodín Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. V niektorých cirkevných zboroch nášho seniorátu sa už niekoľko rokov stretávajú hlavne mladé rodiny na tzv. rodinných spoločenstvách. Sú to veľmi milé a požehnané akcie, kde sa spoločne rozprávame o tom, ako žijeme v manželstvách, rodinách. Snažíme sa hľadať v Božom slove vedenie pre náš život a delíme sa so svojimi radosťami a starosťami. V poslednom období sme túžili, aby sa tieto rodiny stretli aj na pôde seniorátu.

Misijná konferencia 2019

Misijná konferencia 2019

Výbor misie ECAV pripravil v sobotu 26. októbra 2019 so začiatkom o 10:00 hod. v priestoroch Janoškovho domu v Liptovskom Hrádku Misijnú konferenciu 2019. Na konferencii poslúžil prednáškou emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku prof. ThDr. Július Filo, Dr. h. c. na tému: Korene pasivity CZ a východiská pre revitalizáciu CZ. 

Zbierka nemeckých farárov na Gelnicu

Zbierka nemeckých farárov na Gelnicu

Finančná zbierka zo služieb Božích v Augustiniánskom kostole v nemeckom meste Schwäbisch Gmünd je určená na rekonštrukciu krovu evanjelického kostola v Gelnici. Nemeckí farári a farárky prispeli na sanáciu havarijného stavu sumou 2606 eur.

Konferencia na tému roka: Hľadaj pokoj a snaž sa oň! Kroky ku zmiereniu

Konferencia na tému roka: Hľadaj pokoj a snaž sa oň! Kroky ku zmiereniu

Pokoj a zmierenie sú veľké slová. S akým obsahom ich však napĺňame a odkiaľ čerpáme? O tom odzneli referáty počas konferencie pre misiu, ekuménu a rozvoj, ktorá sa konala v dňoch 7. – 9. októbra 2019 v školiacom zariadení Liebfrauenberg, v Alsasku. Pozvanie dostala aj ECAV na Slovensku a zastúpená bola seniorom Myjavského seniorátu Miroslavom Hvožďarom a tajomníčkou pre zahraničie Marcelou Kmeťovou.

Už 155 päť rokov dôvod na radosť

Už 155 päť rokov dôvod na radosť

V Čáčove, v mestskej časti Senice, sa 20.10.2019 konali hody už po 155. krát. Toľko rokov uplynulo od postavenia evanjelického kostola. Od položenia základného kameňa v roku 1864 uplynulo iba 6 mesiacov a kostol mohol plniť svoju úlohu. 

Evanjelická bohoslovecká fakulta má už 100 rokov

Evanjelická bohoslovecká fakulta má už 100 rokov

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravila 23. októbra 2019 o 18.00 hod. v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, slávnostné zasadnutie akademickej obce EBF UK, pri príležitosti 100. výročia založenia Evanjelickej teologickej akadémie a 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku. 

Banícka ofera, dychovka a potolerančný kostol

Banícka ofera, dychovka a potolerančný kostol

Netradične, tzv. Bergopfer – banskou oferou sa začali Služby Božie v Mníšku nad Hnilcom pri 230. výročí pamiatky posvätenia chrámu. Banská ofera so stáročnou tradíciou bola poďakovaním miestnych baníkov Bohu za vyfáranú rudu a šťastný návrat spod zeme. Sprievod cca 190 domácich veriacich a pozvaných hostí v nedeľu 20. októbra 2019 preto smeroval najskôr okolo oltára. V rukách niesli sviece a podľa starodávnej tradície si ich za oferu „kúpili“. Zástupcovia cirkevného baníckeho spolku v typickom odeve pred oltárom držali čestnú stráž až do konca slávnostných bohoslužieb.

Spomienka na prvú evanjelickú farárku

Spomienka na prvú evanjelickú farárku

„ Skromná, nesmierne pracovitá, vytrvalá a s veľkým zmyslom pre humor“ takto spomínali na Darinu Bancíkovú jej príbuzní, nasledovateľky, priatelia, spolupracovníci a cirkevníci. Na mieste, kde sa narodila a kde odpočíva – v Kokave nad Rimavicou. V obci, ktorej  dominantou je evanjelický kostol postavený jej starým otcom Samuelom Bancíkom. V ňom sme sa zišli, aby sme si pripomenuli životný údel prvej ženy, ktorú na Slovensku ordinovali za farárku evanjelickej a. v. cirkvi. Spomínali sme spolu – bratia a sestry z CZ ECAV Bratislava, Dolné Saliby, Leštiny, Lučenec aj domáci viery.

V CZ ECAV Badín pripravili zborové dni

V CZ ECAV Badín pripravili zborové dni

Napísať pár slov k našim Zborovým dňom, október 2019 sa určite žiada. Hoci fotky, čo to napovedia, komentár môže objasniť viac. Mali sme tri dni Božej milosti, v ktorých nám Pán ponúkol prežiť hodnotné chvíle duchovné, hudobné, misijné, poučné, ale i chvíle vzácneho nedeľného spoločenstva s bratmi a sestrami zo Sučian.

Martin Viest: evanjelický kňaz, osvetový pracovník

Martin Viest: evanjelický kňaz, osvetový pracovník

Obecný úrad Kameňany, Základná škola Kameňany, Jednota dôchodcov Kameňany, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kameňany pri spomienke štyridsiateho výročia úmrtia evanjelického farára Martina Viesta usporiadal spomienkové stretnutie počas stredtýždňovej večierne v zborovej sieni cirkevného zboru 26.9.2019.

Kurz Bibliológu vo Vroclav

Kurz Bibliológu vo Vroclav

Ako môže byť Biblia živým posolstvom? Ako je možné objavovať knihu kníh, interpretovať ju a vykladať?  A ako sa z toho môže stať zdieľanie v spoločenstve? Tieto otázky si kladú čoraz častejšie návštevníci na službách Božích, pracovníci s konfirmandmi a v škole. Mnoho pracovníkov v cirkvi cíti potrebou objavovať samotnú Bibliu takým spôsobom, ktorý by bol vlastný pre každého. K tomu je potrebné nájsť nové formy zvesti evanjelia, a jednou z nich je napríklad Bibliológ.

Európska konferencia protestantskej cirkevnej hudby

Európska konferencia protestantskej cirkevnej hudby

Evanjelické centrum  pre cirkevnú hudbu v Hildesheime v Nemecku, bolo v dňoch 26.– 29. septembra 2019 strediskom, kde sa stretli predstavitelia protestantskej cirkevnej hudby z rôznych štátov Európy. Po viacerých rokoch sa konferencie zúčastnil aj delegát zo Slovenska, predseda Výboru pre cirkevnú hudbu a hymnológiu ECAV na Slovensku brat Janko Siroma. 

Dal si nášmu zboru svedka v pravej chvíli

Dal si nášmu zboru svedka v pravej chvíli

Ústrednou myšlienkou slávnostných inštalačných Služieb Božích 19. októbra 2019 v CZ ECAV Trnava bol 1. verš zo 115. žalmu, ktorý si vybral nový zborový farár Radomír Vařák. Žalmista v ňom píše: "Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!"

V CZ ECAV Zvolen oslávili dve udalosti

V CZ ECAV Zvolen oslávili dve udalosti

V 14. nedeľu po Svätej Trojici -22.9.2019 v CZ ECAV  Zvolen boli dve akcie v jeden deň. Najprv na službách Božích sme si pripomenuli 96. výročie posvätenia chrámu Božieho. Naši predkovia ho začali stavať preto, že pôvodný chrám Boží bol v tej dobe vzhľadom na vzrastajúci  počet evanjelikov už malý. A tak 23.9.1923 bol posvätený nový a veľký chrám Boží, ktorý je dominantnou stavbou na námestí  Zvolena. Na službách Božích domáci brat farár Ján Mojzsis peknou a výstižnou kázňou na text: Evanj. podľa Jána 14,27 nabádal prítomných k pokoju, že je dôležité nájsť pokoj a potom ho šíriť vo svojom okolí.  K slávnostnej atmosfére prispela aj sestra Danka Antošková recitáciou krásnej básne Kostolík na vršku.

V Gemerskej Polome vzdali úctu Dr. Júliusovi Madarásovi

V Gemerskej Polome vzdali úctu Dr. Júliusovi Madarásovi

Cirkevný zbor ECAV v Gemerskej Polome prežíval v sobotu 12.10.2019 slávnostné a nevšedné chvíle. Pri príležitosti 100. výročia narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktorý ako zborový farár pôsobil v Gemerskej Polome v rokoch 1968 – 1990, bola odhalená pamätná tabuľa bývalým farárom pôsobiacim v tunajšom cirkevnom zbore v rokoch 1784 – 1990.

Stretnutie dozorcov a presbyterov GES s rekordnou účasťou

Stretnutie dozorcov a presbyterov GES s rekordnou účasťou

V cirkevnom zbore je najvyšším riadiacim orgánom zborový konvent, ktorého súčasťou je každý člen cirkevného zboru. Medzi jeho zasadnutiami riadi cirkevný zbor zborové presbyterstvo a predsedníctvo, ktorí sú do týchto funkcií volení. Sú to ľudia, ktorí majú finančnú, majetkovú či morálnu zodpovednosť za fungovanie cirkvi v danej dedine či okolí. Preto títo služobníci potrebujú podporu a vyučovanie, aby svoju prácu vykonali k Božej sláve a ku spokojnosti a vzrastu cirkevníkov. Tak sa každý rok v Gemerskom seniorátu usporadúva stretnutie dozorcov a presbyterov, ktoré sa dňa 13.10.2019  uskutočnilo v kultúrnom dome vo Vlachove.

Novšie Staršie
Strana 2 z 12
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.