V septembri 2019 Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr schválil novelizované vzorové registratúrne plány pre cirkevné zbory a senioráty. Na základe predošlých rokovaní bol tiež spresnený postup pri vyraďovaní registratúrnych záznamov z činnosti COJ. Postup pri vyraďovaní registratúrnych záznamov, potrebné formuláre, ako aj novelizované registratúrne plány nájdete v rubrike – Predarchívna starostlivosť. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte.

Generálne presbyterstvo ECAV na svojom májovom zasadnutí prijalo uznesenie č. 48-2/2019, ktoré dáva impulz k riešeniu problematiky zaniknutých alebo dlhodobo neobsadených cirkevných zborov:
Vzhľadom na negatívne skúsenosti za posledných tridsať rokov, súvisiace s poškodzovaním a stratou archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov z dlhodobo neobsadených a zaniknutých cirkevných zborov, generálne presbyterstvo:

a) žiada Archívnu radu, aby prostredníctvom pracovníkov Ústredného archívu ECAV a Archívu Východného dištriktu ECAV, v spolupráci so seniorálnymi archivármi, zmapovala stav zborových registratúr a archívnych dokumentov v zaniknutých cirkevných zboroch a cirkevných zboroch, ktoré sú neobsadené dlhšie ako 10 rokov.

b) žiada administrátorov cirkevných zborov, ktoré sú neobsadené dlhšie ako 10 rokov a duchovných cirkevných zborov, ku ktorým boli pričlenené pastorálne obvody zaniknutých cirkevných zborov, aby v súlade s platnou legislatívou SR a Cirkevným zákonom 7/2014 o Archívoch a registratúrach, v spolupráci s Ústredným archívom ECAV a Archívom VD, sprostredkovali uloženie písomností spomínaných zaniknutých alebo trvalo neobsadených cirkevných zborov do Ústredného archívu ECAV alebo Archívu Východného dištriktu ECAV.

Dňa 12. marca 2019 sa konalo prvé zasadnutie Archívnej rady v roku 2019. Členovia rady sa zaoberali problematikou písomností dlhodobo neobsadených cirkevných zborov, novelizáciou štatútu Archívnej rady, hovorili o súčasnej situácii v oblasti predarchívnej starostlivosti v ECAV, ale aj možnosti zriadenia Inštitútu histórie ECAV.

Od 1. marca 2019 bol v rámci reorganizácie Generálneho biskupského úradu Ústredný archív ECAV na Slovensku opäť začlenený do organizačnej štruktúry Generálneho biskupského úradu, čím sa jeho postavenie dostalo do súladu s Archívnym poriadkom ÚA ECAV prijatým Generálnym presbyterstvom uznesením 144/2005.

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí 8. februára 2019 uznesením č.9-1/2019 vytvorilo v rámci Ústredného archívu ECAV na Slovensku ďalšie dve systematizované miesta – archivár a knihovník. Zároveň uložilo vedúcemu ÚA ECAV bezodkladne začať pripravovať vyraďovacie konanie písomnej agendy ECAV a GBÚ do roku 2005, ako aj podniknúť kroky na zabezpečenie ochrany archívnych fondov napadnutých plesňou.