Predarchívna starostlivosť


Povinnosti COJ ECAV pri správe registratúry a vyraďovaní registratúrnych záznamov stanovuje zákon

395/2002 Z. z., https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-395

ako aj Cirkevný zákon č. 7/2014.

http://ecav.sk/files/user/zbornik_cpp_aktual_znenie_2018.pdfpôvodca registratúrnych záznamov