Postup pri vyraďovaní registratúrnych záznamov v COJ

Povinnosti COJ ECAV pri správe registratúry a vyraďovaní registratúrnych záznamov stanovuje zákon 395/2002 Z. z.,

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-395 ako aj Cirkevný zákon č. 7/2014.

zbornik_cpp_aktual_znenie_2018.pdf pôvodca registratúrnych záznamov

V zmysle zákona 395/2002 Z. z. má každý pôvodca registratúru aspoň raz za 5 rokov uskutočniť vyraďovacie konanie, v ktorom Ministerstvo vnútra SR určí, ktoré záznamy nemajú dokumentárnu hodnotu a možno ich zlikvidovať a ktoré dokumentárnu hodnotu majú, a treba ich uložiť v archíve.

Pri vyraďovaní záznamov vo všetkých COJ bol s ministerstvom vnútra SR dohodnutý nasledovný postup:

(1) Všetky cirkevné organizačné jednotky (ďalej len COJ) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len ECAV), pri vyraďovaní registratúrnych záznamov postupujú v zmysle zákona  395/2002, vyhlášky MV SR 628/2002, ako aj v zmysle cirkevného zákona č.7/2014 a cirkevného nariadenia č. 1/2015.

(2) Všetky COJ ECAV (t.j. ECAV, dištrikty, senioráty, cirkevné zbory, prípadne účelové zariadenia ECAV) uskutočňujú vyraďovanie registratúrnych záznamov prostredníctvom cirkevných archívov: Ústredného archívu ECAV (COJ na území Západného dištriktu ECAV) a Archívu Východného dištriktu ECAV(COJ na území Východného dištriktu ECAV), pod dohľadom Ministerstva vnútra SR, odboru archívov a registratúr.

(3) Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov a zoznamy vecných skupín registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie (záznamov so znakom hodnoty „A“ a záznamov bez znaku hodnoty) vypracúvajú COJ ECAV v zmysle vzorových registratúrnych plánov, zverejnených prostredníctvom webovej stránky www.ecav.sk a zasielajú ich príslušnému cirkevnému archívu.

(4) Cirkevný archív návrh so zoznamami skontroluje a o prípadných nedostatkoch vyrozumie pôvodcu registratúrnych záznamov.  Správne vypracovaný alebo opravený návrh na vyradenie so zoznamami, cirkevný archív zašle na odbor archívov a registratúr MV SR na posúdenie.

(5) V prípade, že návrhy so zoznamami spĺňajú  všetky potrebné náležitosti, odbor archívov a registratúr MV SR posúdi dokumentárnu hodnotu registratúrnych záznamov a vydá rozhodnutie o vyradení registratúrnych záznamov, o trvalej dokumentárnej hodnote registratúrnych záznamov a o tom, že pôvodca registratúry môže zničiť registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty. Rozhodnutie zašle príslušnému cirkevnému archívu, z ktorého vzišiel podnet.

(6) Cirkevný archív zašle príslušnej COJ elektronickú kópiu rozhodnutia a metodicky ju usmerní pri likvidácii vyradených registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty a odovzdaní archívnych dokumentov do príslušného archívu.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte emailom na archiv@ecav.sk alebo na telefónnych číslach 02/5920 1229 a 0918 828 005

Vzorové registratúrne plány:

Vzorový registratúrny plán pre cirkevné zbory.pdf

Vzorový registratúrny plán pre senioráty.pdf

Potrebné formuláre:

Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov.docx

Zoznam vecných skupín rz bez znaku hodnoty _A_.docx

Zoznam vecných skupín rz so znakom hodnoty _A_.docx