Stanoviská a vyjadrenia

Zomrel Petr Pokorný

Zomrel Petr Pokorný

So zármutkom a s pohnutím prijali aj evanjelici podľa augsburského vyznania na Slovensku správu o tom, že v sobotu 18. januára 2020 si náš Pán povolal do svojho nebeského kráľovstva svojho služobníka, ktorého obdaril mimoriadnymi hrivnami a z milosti mu dovolil vykonať veľmi bohaté a požehnané životné dielo – Prof. ThDr. Petra Pokorného, DrSc., vynikajúceho novozmluvníka, filozofa, historika, pedagóga /narodený 21. apríla 1933/.

Predsedníctvo ECAV odporúča zbierku po autobusovej nehode

Predsedníctvo ECAV odporúča zbierku po autobusovej nehode

Streda 13. november 2019 sa navždy zapísala do novodobých dejín Slovenska ako čierny a tragický deň. Nehoda nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec zasiahla do života  32 rodín. Počas tragickej udalosti zahynulo 12 osôb  vo veku od 15 do 70 rokov. Medzi nimi bolo 6 maloletých detí ako aj jeden manželský pár.

Tretia adventná nedeľa

Tretia adventná nedeľa

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 15.12.2019.

Druhá adventná nedeľa

Druhá adventná nedeľa

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 8.12.2019.

Tragédia v Prešove

Tragédia v Prešove

Tesne popoludní vybuchol plyn v jednej z bytoviek na Mukačevskej ulici v Prešove. Na mieste zasahujú hasiči a záchranné zložky. Tragédia si vyžiadala už aj obete na životoch. Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman spolucítia s bolesťou pozostalých a zranených. V modlitbách pre nich vyprosujú silu zvládnuť smútok a obavy o budúcnosť. Nech sa Hospodin skloní k všetkým trpiacim a zahrnie ich svojou milosťou.

Stanovisko k medializovanému prípadu obťažovania

Stanovisko k medializovanému prípadu obťažovania

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku so znepokojením a ľútosťou sleduje kauzu medializovanú DenníkomN, okolo bývalého člena Spoločenstva evanjelickej mládeže. Okolnosti, tak ako boli opísané, sú v príkrom rozpore so základnými morálnymi zásadami evanjelickej cirkvi, vymykajú sa mnohoročným zaužívaným pravidlám pre prácu s mládežou a dehonestujú svedomitú prácu mnohých duchovných i dobrovoľníkov v tejto oblasti. Nič z popísaného v článku nemôžeme tolerovať, zároveň však v tejto chvíli rešpektujeme prezumpciu neviny.  Evanjelická cirkev má vo svojich cirkevno - právnych predpisoch príslušné nástroje na riadne prešetrenie a riešenie i takýchto situácií. V tomto prípade však nikdy žiaden podnet nedostala.

 Ocenenie pre brata Branislava Tvarožku

Ocenenie pre brata Branislava Tvarožku

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi na Slovensku blahoželá bratovi Branislavovi Tvarožkovi, členovi Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska a pravidelnému účastníkovi služieb Božích v Novom kostole, k udeleniu ocenenia Biela vrana 2019 za dlhodobý prínos.

Vyhlásenie ECAV k 17. novembru 1989

Vyhlásenie ECAV k 17. novembru 1989

Dnes, pri 30. výročí udalostí, ktoré viedli k pádu komunizmu v bývalom Československu, s radosťou a vďačnosťou voči Pánu Bohu vyznávame, že si nesmierne vážime prítomný čas politickej, občianskej a náboženskej slobody. Prijímame ho z Božích rúk ako dar a zároveň ako záväzok k službe: či už ľuďom, ktorí vytvárajú spoločenstvá našich cirkevných zborov, ale aj k službe, ktorá má širší spoločenský prínos. Tešíme sa, že sa opäť mohlo rozvinúť naše cirkevné školstvo, sociálna práca diakonie, rómska misia, duchovná služba v ozbrojených silách a zložkách, činnosť rozličných pomáhajúcich združení z prostredia cirkvi a ďalšie. Bez základného rámca slobody by to nebolo možné.

Kondolencia pri dopravnej nehode

Kondolencia pri dopravnej nehode

Smutne známa "cesta smrti" z Nitry do Zlatých Moraviec si v stredu na poludnie vyžiadala ďalšie obete. Žiaľ, mnoho obetí. Doterajšie informácie hovoria o dvanástich mŕtvych, z toho štyri deti. Ich počet však nemusí byť konečný. Mnohí ďalší sú vážne zranení. Je to hrozná tragédia, ktorá sa zaradila k tým najhorším na Slovensku. 

Nedeľný príhovor generálneho biskupa Ivana Eľka

Nedeľný príhovor generálneho biskupa Ivana Eľka

Dňa 11.11.2019 o 11.11 h sa na 11 minút rozozvučia zvony evanjelických kostolov po celom Slovensku, aby nám pripomenuli, že vďaka Bohu dnes môžeme žiť na Slovensku v mieri. Zároveň nechceme zabudnúť na obete vojen, ani na trvajúce utrpenie následkom neustálych vojen. Hlaholom zvonov chceme vyzvať k ukončeniu všetkých ozbrojených konfliktov.

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku (DP VD) sa na svojom zasadnutí dňa 8. novembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 1. kole:
Celkový počet konventuálov: 8731
Mgr. Dušan Cina získal: 2552 hlasov, 29,23%
Mgr. Katarína Hudáková získala: 2868 hlasov, 32,85%
Mgr. Peter Mihoč získal: 2740 hlasov, 31,38%

Blahoželanie sestre prof. Janke Krivošovej

Blahoželanie sestre prof. Janke Krivošovej

Vážená pani prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD. – milá sestra vo viere v Ježiša Krista, k Vášmu významnému okrúhlemu životnému jubileu Vám menom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorej ste horlivou členkou, srdečne blahoželáme.

Posledná rozlúčka s bratom Jánom Pavlovičom

Posledná rozlúčka s bratom Jánom Pavlovičom

S hlbokým zármutkom oznamujeme evanjelickej verejnosti, že 26.10.2019 nás vo veku nedožitých 89 rokov opustil oddaný pracovník na Pánovej vinici, evanjelický farár a konsenior v. v. Ján Pavlovič. Posledná rozlúčka bude v sobotu, 2.11.2019 o 11:00 v evanjelickom kostole v Poprade.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 2019

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 2019

Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, milé cirkevné zbory! Prijmite od nás úprimné bratské pozdravy pri tohtoročnej Pamiatke reformácie. 31. október, výročie Lutherovho zverejnenia 95. téz proti zneužívaniu odpustkovej praxe, je navonok možno nenápadným, no sviatočným dňom pre každého úprimne veriaceho evanjelika.

Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska

Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska

Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.-22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku.

Spoločne bránia náboženskú slobodu

Spoločne bránia náboženskú slobodu

Náboženská sloboda je základným ľudským právom, preto vítame návrh uznesenia NR SR o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete.

Zomrela Margita Kvasová  rod. Krchová

Zomrela Margita Kvasová rod. Krchová

V hlbokom zármutku a s nádejou vzkriesenia oznamujeme evanjelickej verejnosti, že vo veku požehnaných 92 rokov odišla k Pánovi naša spolusestra Margita Kvasová, rod. Krchová, manželka zosnulého evanjelického farára a seniora Andreja Kvasa. Pohreb zosnulej bude v pondelok 9. septembra 2019 o 15.30 hodine v bratislavskom krematóriu. Predsedníctvo cirkvi vyjadruje najbližšej rodine a smútiacim priateľom úprimnú sústrasť. 

V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne. Žalm 4,9 

Zomrel Dušan Vagaský

Zomrel Dušan Vagaský

„Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa bude žiť, aj keď by umrel a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ J 11,25

V nádeji vzkriesenia a večného života oznamujeme, že dňa 28. augusta 2019 si Pán Boh povolal z tejto časnosti do večnosti brata Ing. Dušana Vagaského, bývalého riaditeľa Generálneho biskupského úradu, ktorý zomrel po ťažkej chorobe vo veku 63 rokov. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bude 2. septembra 2019 o 15:00 hod. v ev. a. v. chráme Božom vo Vyšnom Žipove.

Pozostalej rodine želáme Božiu milosť, lásku a potešenie.

Opustil nás Ján Žingor

Opustil nás Ján Žingor

Ďalšie smutné ráno. Dnes 15. augusta 2019 dokonal svoj životný beh bývalý dozorca CZ ECAV Martin Mgr. Ján Žingor.

Zomrel náš spolubrat Július Alberty

Zomrel náš spolubrat Július Alberty

Vo veku 93 rokov zomrel v nedeľu 11. augusta 2019 v banskobystrickej nemocnici Prof. PhDr.
Dr.h.c. Július Alberty, CSc. Bol to významný historik, vysokoškolský pedagóg a prvý dekan Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Pohreb bude zajtra, 15.8. v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici. Pozostalej rodine vyslovuje predsedníctvo ECAV hlbokú a úprimnú sústrasť.
 

Zomrel Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD.

Zomrel Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD.

So zármutkom v srdci sme prijali správu o úmrtí významného historika a vzácneho človeka Doc. Dr. Miloša Kovačku, PhD. Predsedníctvo ECAV vyslovuje úprimnú sústrasť manželke aj synom s rodinami.

Posledná rozlúčka s našim spolubratom Milošom Kovačkom bude v pondelok, 12.8.2019 o 11:00 v Ev. a. v. kostole na Memorandovom námestí v Martine. Pochovaný bude na martinskom cintoríne.

Evanjelický posol spod Tatier je tu pre všetkých

Evanjelický posol spod Tatier je tu pre všetkých

Vážené predsedníctva cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, prijmite od nás, prosíme, srdečný pozdrav: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku. Jemu sláva naveky vekov. Amen.“ (Gal 1, 3 – 5), a tiež naše ubezpečenie: „...hovoríme z čistého srdca ako z Boha a pred Bohom v Kristovi“ (2K 2, 17).

Stanovisko k zákonu o financovaní cirkví

Stanovisko k zákonu o financovaní cirkví

Návrh zákona o financovaní registrovaných cirkví v SR bol pripravovaný Ministerstvom kultúry SR (MK) v minulom období za predchádzajúceho vedenia ECAV. Návrh tohto zákona bol prerokovaný ako v Ekumenickej rade cirkví tak aj v Rímskokatolíckej cirkvi. Momentálne ho MK predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Znamená to, že sa k návrhu vyjadrí ešte vláda SR a parlament.

Vyjadrenie k  Evanjelickému poslu spod Tatier

Vyjadrenie k  Evanjelickému poslu spod Tatier

Milé sestry, milí bratia, vážení čitatelia Evanjelického posla spod Tatier. V piatok 28. júna 2019 sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši Valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius, a.s., na ktorom bolo zvolené nové predstavenstvo spoločnosti, ako aj dozorná rada.

Smutočné oznámenie o úmrtí farára Kazimíra Suchaneka

Smutočné oznámenie o úmrtí farára Kazimíra Suchaneka

Brat Suchanek bol zborovým kaplánom v Bratislave od 19. júla 1958 do 31. marca 1959. V mene celej ECAV na Slovensku vyslovujeme pozostalej rodine úprimnú sústrasť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše. Mt 11,29

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.