Stanoviská a vyjadrenia

Kondolencia pri dopravnej nehode

Kondolencia pri dopravnej nehode

Smutne známa "cesta smrti" z Nitry do Zlatých Moraviec si v stredu na poludnie vyžiadala ďalšie obete. Žiaľ, mnoho obetí. Doterajšie informácie hovoria o dvanástich mŕtvych, z toho štyri deti. Ich počet však nemusí byť konečný. Mnohí ďalší sú vážne zranení. Je to hrozná tragédia, ktorá sa zaradila k tým najhorším na Slovensku. 

Nedeľný príhovor generálneho biskupa Ivana Eľka

Nedeľný príhovor generálneho biskupa Ivana Eľka

Dňa 11.11.2019 o 11.11 h sa na 11 minút rozozvučia zvony evanjelických kostolov po celom Slovensku, aby nám pripomenuli, že vďaka Bohu dnes môžeme žiť na Slovensku v mieri. Zároveň nechceme zabudnúť na obete vojen, ani na trvajúce utrpenie následkom neustálych vojen. Hlaholom zvonov chceme vyzvať k ukončeniu všetkých ozbrojených konfliktov.

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku (DP VD) sa na svojom zasadnutí dňa 8. novembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 1. kole:
Celkový počet konventuálov: 8731
Mgr. Dušan Cina získal: 2552 hlasov, 29,23%
Mgr. Katarína Hudáková získala: 2868 hlasov, 32,85%
Mgr. Peter Mihoč získal: 2740 hlasov, 31,38%

Blahoželanie sestre prof. Janke Krivošovej

Blahoželanie sestre prof. Janke Krivošovej

Vážená pani prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD. – milá sestra vo viere v Ježiša Krista, k Vášmu významnému okrúhlemu životnému jubileu Vám menom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorej ste horlivou členkou, srdečne blahoželáme.

Posledná rozlúčka s bratom Jánom Pavlovičom

Posledná rozlúčka s bratom Jánom Pavlovičom

S hlbokým zármutkom oznamujeme evanjelickej verejnosti, že 26.10.2019 nás vo veku nedožitých 89 rokov opustil oddaný pracovník na Pánovej vinici, evanjelický farár a konsenior v. v. Ján Pavlovič. Posledná rozlúčka bude v sobotu, 2.11.2019 o 11:00 v evanjelickom kostole v Poprade.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 2019

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 2019

Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, milé cirkevné zbory! Prijmite od nás úprimné bratské pozdravy pri tohtoročnej Pamiatke reformácie. 31. október, výročie Lutherovho zverejnenia 95. téz proti zneužívaniu odpustkovej praxe, je navonok možno nenápadným, no sviatočným dňom pre každého úprimne veriaceho evanjelika.

Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska

Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska

Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.-22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku.

Spoločne bránia náboženskú slobodu

Spoločne bránia náboženskú slobodu

Náboženská sloboda je základným ľudským právom, preto vítame návrh uznesenia NR SR o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete.

Zomrela Margita Kvasová  rod. Krchová

Zomrela Margita Kvasová rod. Krchová

V hlbokom zármutku a s nádejou vzkriesenia oznamujeme evanjelickej verejnosti, že vo veku požehnaných 92 rokov odišla k Pánovi naša spolusestra Margita Kvasová, rod. Krchová, manželka zosnulého evanjelického farára a seniora Andreja Kvasa. Pohreb zosnulej bude v pondelok 9. septembra 2019 o 15.30 hodine v bratislavskom krematóriu. Predsedníctvo cirkvi vyjadruje najbližšej rodine a smútiacim priateľom úprimnú sústrasť. 

V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne. Žalm 4,9 

Zomrel Dušan Vagaský

Zomrel Dušan Vagaský

„Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa bude žiť, aj keď by umrel a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ J 11,25

V nádeji vzkriesenia a večného života oznamujeme, že dňa 28. augusta 2019 si Pán Boh povolal z tejto časnosti do večnosti brata Ing. Dušana Vagaského, bývalého riaditeľa Generálneho biskupského úradu, ktorý zomrel po ťažkej chorobe vo veku 63 rokov. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bude 2. septembra 2019 o 15:00 hod. v ev. a. v. chráme Božom vo Vyšnom Žipove.

Pozostalej rodine želáme Božiu milosť, lásku a potešenie.

Opustil nás Ján Žingor

Opustil nás Ján Žingor

Ďalšie smutné ráno. Dnes 15. augusta 2019 dokonal svoj životný beh bývalý dozorca CZ ECAV Martin Mgr. Ján Žingor.

Zomrel náš spolubrat Július Alberty

Zomrel náš spolubrat Július Alberty

Vo veku 93 rokov zomrel v nedeľu 11. augusta 2019 v banskobystrickej nemocnici Prof. PhDr.
Dr.h.c. Július Alberty, CSc. Bol to významný historik, vysokoškolský pedagóg a prvý dekan Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Pohreb bude zajtra, 15.8. v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici. Pozostalej rodine vyslovuje predsedníctvo ECAV hlbokú a úprimnú sústrasť.
 

Zomrel Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD.

Zomrel Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD.

So zármutkom v srdci sme prijali správu o úmrtí významného historika a vzácneho človeka Doc. Dr. Miloša Kovačku, PhD. Predsedníctvo ECAV vyslovuje úprimnú sústrasť manželke aj synom s rodinami.

Posledná rozlúčka s našim spolubratom Milošom Kovačkom bude v pondelok, 12.8.2019 o 11:00 v Ev. a. v. kostole na Memorandovom námestí v Martine. Pochovaný bude na martinskom cintoríne.

Evanjelický posol spod Tatier je tu pre všetkých

Evanjelický posol spod Tatier je tu pre všetkých

Vážené predsedníctva cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, prijmite od nás, prosíme, srdečný pozdrav: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku. Jemu sláva naveky vekov. Amen.“ (Gal 1, 3 – 5), a tiež naše ubezpečenie: „...hovoríme z čistého srdca ako z Boha a pred Bohom v Kristovi“ (2K 2, 17).

Stanovisko k zákonu o financovaní cirkví

Stanovisko k zákonu o financovaní cirkví

Návrh zákona o financovaní registrovaných cirkví v SR bol pripravovaný Ministerstvom kultúry SR (MK) v minulom období za predchádzajúceho vedenia ECAV. Návrh tohto zákona bol prerokovaný ako v Ekumenickej rade cirkví tak aj v Rímskokatolíckej cirkvi. Momentálne ho MK predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Znamená to, že sa k návrhu vyjadrí ešte vláda SR a parlament.

Vyjadrenie k  Evanjelickému poslu spod Tatier

Vyjadrenie k  Evanjelickému poslu spod Tatier

Milé sestry, milí bratia, vážení čitatelia Evanjelického posla spod Tatier. V piatok 28. júna 2019 sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši Valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius, a.s., na ktorom bolo zvolené nové predstavenstvo spoločnosti, ako aj dozorná rada.

Smutočné oznámenie o úmrtí farára Kazimíra Suchaneka

Smutočné oznámenie o úmrtí farára Kazimíra Suchaneka

Brat Suchanek bol zborovým kaplánom v Bratislave od 19. júla 1958 do 31. marca 1959. V mene celej ECAV na Slovensku vyslovujeme pozostalej rodine úprimnú sústrasť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše. Mt 11,29

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k relácii Reportéri zo dňa 10. júna 2019, odvysielanej v RTVS, na Jednotke

V relácii Reportéri bola odvysielaná reportáž týkajúca sa spoločnosti Reformata spol. s.r.o. Redaktor Juraj Mravec kontaktoval v tejto veci aj generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka s tým, že dostal tip z prostredia Reformaty spol. s.r.o.

Vyhasol život mladého organistu

Vyhasol život mladého organistu

Rodine, priateľom a všetkým známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť nad tragickou smrťou mladého muža, Timoteja Kyselicu. 22 ročný organista v CZ ECAV Skalica a milovník chrámovej hudby, prišiel včera tragicky o život. Kiež dá Pán svoj pokoj a poteší tam, kde človek nedokáže.

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku: Svätodušná nedeľa 2019

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku: Svätodušná nedeľa 2019

Milé sestry a milí bratia! Srdečne vás pozdravujeme v tieto Svätodušné sviatky Božím slovom zo Sk 4, 32-33: „A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých.“

Vstúpenie Pána spája nebo so zemou

Vstúpenie Pána spája nebo so zemou

Sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo, ktorý dnes v kresťanskej cirkvi slávime nám pripomína, ako úzko sú spojené nebo so zemou. Ježiš síce telesne z tohto sveta odchádza, potom ako zavŕšil svoje pozemské dielo. No ostáva s nami v podobe Ducha Svätého, ktorého i nám na každý deň posiela.

Využime svoje volebné právo

Využime svoje volebné právo

Drahí bratia a sestry v Pánovi. Využime svoje právo podieľať sa na správe verejných vecí. Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.

Informácia o zasadnutí GP ECAV na Slovensku

Informácia o zasadnutí GP ECAV na Slovensku

V piatok 10. mája 2019 v účelovom zariadení AGAPÉ vo Svätom Jure zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. Rokovanie viedlo predsedníctvo cirkvi: generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman.

Zomrela sestra Margita Jurkovičová, rod. Vojtková

Zomrela sestra Margita Jurkovičová, rod. Vojtková

Posledná rozlúčka s vdovou po zosnulom farárovi dr. Ladislavovi Jurkovičovi, bude 13.5.2019 v Košiciach. Pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť. Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánovi zomierajú – oni od svojich prác odpočívajú.

Generálne presbyterstvo v Žiline

Generálne presbyterstvo v Žiline

Generálne presbyterstvo zasadalo dňa 12.4.2019 v CZ ECAV Žilina. Prítomných privítal brat gen. dozorca a predsedníctvo zboru. Ďakujeme všetkým členom CZ Žilina za milé prijatie a všetku pohostinnosť. Uznesenia zo zasadnutia nadobudli právoplatnosť 8.5.2019. Niektoré z nich dávame aj do vašej pozornosti.

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.