Stanoviská a vyjadrenia

Asignačný model financovania cirkvi

Asignačný model financovania cirkvi

Strana Sloboda a Solidarita dnes prostredníctvom médií otvorila tému o odluke cirkvi od štátu. Zatiaľ nevieme, akú konkrétnu predstavu majú. Vyjadrenie, že by išlo o asignačný model, je veľmi stručné, takže o ňom zatiaľ nevieme usúdiť skoro vôbec nič.

Zomrel ThMgr. Pavel Sklenár, farár kovačický a senior banátsky

Zomrel ThMgr. Pavel Sklenár, farár kovačický a senior banátsky

Vo veku 71 rokov zomrel 10. augusta 2020 v predpoludňajších hodinách, v nemocnici v Pančeve, brat Pavel Sklenár, farár cirkevného zboru Kovačica I. a senior banátsky. 

Kondolencia pozostalým obetí výbuchu v Bejrúte

Kondolencia pozostalým obetí výbuchu v Bejrúte

V Bejrúte sa včera, 4. augusta 2020, odohrala veľká tragédia. Viac ako sto ľudí zomrelo a približne 4 tisícky ďalších boli vážne zranení. (Počet mŕtvych a zranených sa stále zvyšuje). Predsedníctvo ECAV prosí v modlitbách o Božiu pomoc a praje úprimnú sústrasť pozostalým.

Kondolenica pri úmrtí štátneho tajomníka

Kondolenica pri úmrtí štátneho tajomníka

Evanjelická cesta- 490. rokov od prednesenia Augsburského vyznania

Evanjelická cesta- 490. rokov od prednesenia Augsburského vyznania

O historických, politických a duchovných súvislostiach snemu v Augsburgu, konajúceho sa od júna do septembra 1530, sme mohli čítať v článku Emílie Mihočovej v EPST č. 22 – 23. Pripojme k nim niekoľko myšlienok o teologických aspektoch našej prvej a najdôležitejšej Symbolickej knihy.

O biskupskej moci- XXVIII. článok Augsburského vyznania

O biskupskej moci- XXVIII. článok Augsburského vyznania

„Hlásime sa k odkazu našich predkov, ktorí presadzovali vieroučnú čistotu Augsburského vyznania.“ S touto vetou absolútne súhlasím! Stotožňuje sa s ňou asi každý evanjelik. Práve túto vetu si však výhradne pre seba privlastnila istá skupina členov našej cirkvi. Sama seba pasovala do pozície jediných pravých luteránov. Vyhlasuje, že Augsburské vyznanie a vieroučná čistota našej cirkvi sú v ohrození. Nikde sa nedozvieme, čo konkrétne, ktorý z dvadsiatich ôsmich článkov Augsburského vyznania je v ohrození. Strach bol ale vyvolaný, takže základná úloha je splnená.

Modlíme sa za všetkých zasiahnutých udalosťou vo Vrútkach

Modlíme sa za všetkých zasiahnutých udalosťou vo Vrútkach

Do dnes sme si to nevedeli ani len predstaviť. S hrôzou sme podobné videá pozerali zo zahraničných správ a priali sme si, aby sa niečo také u nás nikdy nestalo. A dnes sme neveriacky čítali titulky o tom, čo sa stalo na základnej škole vo Vrútkach. Modlime sa za všetkých, ktorí stratili svojho blízkeho, ale aj za všetkých zranených a za všetky deti, ktoré sa stali svedkami. Nech Pán všetkých potešuje!

Vstúpenie- Ján Hroboň, biskup ZD

Vstúpenie- Ján Hroboň, biskup ZD

Sviatok Vstúpenia je v kresťanskej cirkvi pomerne nenápadný. Slávi sa v 40. deň po vzkriesení. Z formálneho hľadiska je sviatok Vstúpenia ekvivalentom k Vianociam. Na Vianoce Pán Ježiš prišiel na tento svet, na Vstúpenie odišiel. Fyzicky už nebol viac prítomný medzi ľuďmi.

Nezabudnúť znamená precitnúť a prežiť- spomienka na Jána Kuciaka

Nezabudnúť znamená precitnúť a prežiť- spomienka na Jána Kuciaka

Na úsvite poradili sa všetci veľkňazi a starší ľudu o Ježišovi, že Ho usmrtia.   Mt 27, 1 

Rodina je základ spoločenstva

Rodina je základ spoločenstva

Ústava Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku definuje RODINU v článku 11 odst. 1: Evanjelická cirkev považuje za základ cirkevného a občianskeho spoločenstva kresťanskú rodinu. Všetkými dostupnými prostriedkami sa usiluje, aby rodinný život jej členov bol harmonický a všeobecne príkladný. Sledujúc tento cieľ vedie svojich, najmä mladých, členov k tomu, aby vstupovali do manželstva uvážlivo a manželstvá uzavierali cirkevným spôsobom. 

Evanjelik, akademik Ján Plesník oslávil 95. jubileum

Evanjelik, akademik Ján Plesník oslávil 95. jubileum

23. apríla 2020 dosiahol métu 95. rokov života akademik Ján Plesník. Je rodákom z Krajného v Myjavskom senioráte, dokonca jeho brat si zobral za manželku dcéru niekdajšieho krajňanského farára Mladena Kolényho. Tretiu tretinu svojho života prežíva v Nitre a je členom evanjelického cirkevného zboru. Široká vedecko - výskumnícka, umelecká, či politicko - spoločenská obec, tiež komunita mesta Nitra, či členovia cirkevného zboru ho poznajú ako špičkovo vzdelaného odborníka, skutočnú vedeckú autoritu, a tiež rázovitého, duchaplného a vtipného človeka s prenikavou životnou múdrosťou, úprimného vlastenca hurbanovsko - štefánikovskej tradície. Stojí za ním nie len zásadné celoživotné dielo v oblasti zootechniky a genetiky, ale aj mnohé aktivity s presahom do umenia a kultúry (napr. spoločne s osobným priateľom Dr. Dušanom Rollom - okrem iného niekdajším predsedom predstavenstva Tranoscia - založili dodnes úspešný medzinárodný filmový festival Agrofilm).

Vyhlásenie predsedníctva ECAV k 75. výročiu ukončenia druhej sv. vojny

Vyhlásenie predsedníctva ECAV k 75. výročiu ukončenia druhej sv. vojny

8. mája 2020 si pripomíname 75 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny. Takto sa vžil jej názov. Možno si ale už ani neuvedomujeme, aký je tento názov hrozivý. Hrozivé sú konkrétne obrazy, ktoré sa za ním skrývajú. Naozaj, akoby na tvári celej zeme nejestvovalo miesto, ktorého by sa tragédia vojny nedotkla – či už priamymi frontovými operáciami, alebo mobilizáciami vojakov, náletmi, poplachmi a bombardovaním v zázemí, utrpením či vynútenými presunmi civilného obyvateľstva, perzekúciami nepohodlných a odvlečením nespočetného zástupu osôb do koncentračných táborov, totálnym sústredením finančných, priemyselných a logistických kapacít pre zbrojárske účely a na podporu bojujúcich vojsk, hladovaním a utrpením obyvateľstva, ochromením bežného života vo veľkom množstve štátov sveta. Desiatkami miliónov vojenských i civilných obetí.

Usmernenie Zboru biskupov ECAV pre cirkevné zbory ECAV k 2. a 3. fáze uvoľňovania opatrení v boji s koronavírusom

Usmernenie Zboru biskupov ECAV pre cirkevné zbory ECAV k 2. a 3. fáze uvoľňovania opatrení v boji s koronavírusom

10. marca 2020 vydalo Predsedníctvo ECAV usmernenie, v ktorom oznámilo, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí. Toto rozhodnutie sa týkalo aj konania našich Služieb Božích a ďalších obvyklých typov našich stretnutí či mimoriadnych podujatí, a to až do odvolania. Rešpektovali sme ho, z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí.
6. máj 2020 je tým dňom, kedy hlavný hygienik SR opäť povolil slávenie bohoslužieb a my sa, hoci s opatreniami, môžeme vrátiť do našich zhromaždení.

Pozývame vás rokovať ONLINE

Pozývame vás rokovať ONLINE

Ocitli sme sa v kríze, ktorá vylúčila akékoľvek hromadné stretnutia a keďže trvanie obmedzení sa časovo posunulo, vnímali sme nutnosť riešiť a rozhodovať o niektorých dôležitých záležitostiach. Práve preto sme hľadali iný spôsob a možnosti, ako rokovať na úrovni generálneho presbyterstva. S bratom generálnym biskupom sme po súhlase členov GP zvolali riadne rokovanie GP v ONLINE priestore. Mnohí to využívajú a ide to. Všetci sa vidíme, počujeme a tak môžeme spolu diskutovať a aj rozhodovať o tom, čo do života cirkvi patrí.

Vysielací čas pre Reformovanú cirkev

Vysielací čas pre Reformovanú cirkev

Bratia a sestry, vieme, že na prelome prvej a druhej marcovej dekády začali platiť prísne opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu. Mali mnoho podôb. Priniesli ale aj to, že bolo umožnené zaradiť mimoriadne vysielania náboženských programov cez verejnoprávny rozhlas a televíziu (RTVS).

Pozvanie k modlitbám

Pozvanie k modlitbám

Milí bratia a milé sestry, chceme Vás srdečne pozdraviť - v týchto, aj pre naše spoločenstvo cirkvi, náročných časoch - biblickým slovom z Listu Jakuba:  "Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný."  

Koronavírus- usmernenie pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov

Koronavírus- usmernenie pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku podáva toto usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a ich predstaviteľov. 

Stanovisko biskupov k ONLINE spovedi

Stanovisko biskupov k ONLINE spovedi

Milí bratia a milé sestry v duchovnej službe, uvedomujeme si, že v tomto predveľkonočnom období, ktoré je z hľadiska rôznych opatrení výnimočné, musíme mnohé veci alternovať a premiestňovať do mediálneho priestoru. Odtiaľ komunikujeme s členmi našich cirkevných zborov. Za všetky vaše bohoslužobné príspevky, ktoré vy a vaši spolupracovníci pripravujete, sme vám nesmierne vďační. Na základe pozitívnych ohlasov, ktoré nám prichádzajú vidíme, že vďační sú predovšetkým tí, pre ktorých boli vaše mediálne výstupy pripravené - mnohí a mnohí členovia našej cirkvi, ale aj inoveriaci, či dokonca ľudia zo sekulárneho sveta.

Evanjelici- držme spolu...

Evanjelici- držme spolu...

Bratia a sestry, milí pracovníci na Vinici Pánovej. Oslovujeme vás ako tých, ktorým určite nie je ľahostajná dnešná situácia, ale zostali aktívnymi a nadšenými zvestovateľmi evanjelia Ježiša Krista a slúžiacimi v mene Jeho lásky. Pozdravujeme vás v týchto zvláštnych dňoch a povzbudzujeme k ešte bližšej spolupráci. Teraz je dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým, aby sme sa dali dohromady, zdieľali sa, vytrvalo sa povzbudzovali a inšpirovali navzájom.

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2020

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2020

A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ján 20, 26b

Tri vysvetlenia

Tri vysvetlenia

Situácia, ktorá nastala s účinnosťou Zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (1. 1. 2020), niektorí členovia našej cirkvi zneužívajú. Sme svedkami troch vecí: dráždenia ordinovaných, že mohli dostať omnoho vyššie platy, vzbudzovania hnevu, že pracovníci biskupských úradov majú vysoké platy na úkor farárov a prezentovania názoru, že bez biskupských úradov sa možno zaobísť.

Päť percent a hlavu hore

Päť percent a hlavu hore

Dve reprezentatívne delegácie z dvoch cirkví, pätnásť osôb sedelo spolu v Prahe dva dni vo veľmi priateľskej a otvorenej atmosfére. Zdieľali skúsenosti a informácie zo života svojich cirkví. Čo stretnutie naučilo nás, hostí? Dovolím si uviesť aspoň niečo. Týka sa to peňazí v cirkvi.  V prípade ďalších otázok nám napíšte na financovanie@ecav.sk.

Peniaze v cirkvi

Peniaze v cirkvi

Bratia a sestry. V uplynulých číslach Evanjelického Posla spod Tatier som písal o téme "Peniaze v cirkvi." Článok mal 4 pokračovania a pravdepodobne sa nedostal k vám všetkým. Rozhodol som sa preto ponúknuť vám tento text aj na našej webovej stránke. Verím, že odpovie na vaše otázky. Ak nie, napíšte nám na financovanie@ecav.sk.

Zomrel biskup Janusz Narzyński

Zomrel biskup Janusz Narzyński

14. marca 2020 zomrel biskup Janusz Narzyński. V rokoch 1975-1991 bol na čele ECAV v Poľsku a v rokoch 1983-1986 bol predseda Poľskej ekumenickej rady. Pohreb zosnulého bude v rodinnom kruhu. Služby Božie s ekumenickými a medzinárodnými hosťami sa budú konať po uplynutí hrozby koronavírusu.

VÍZIA NA 5 PRSTOV- Podporovať

VÍZIA NA 5 PRSTOV- Podporovať

Slovenská republika na začiatku roku 2020 zmenila svoje pravidlá financovania cirkví. Na začiatku roku 2021, teda zhruba o rok, bude na Slovensku sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré tiež ovplyvní financovanie aj našej cirkvi zo strany štátu. Máme dôvod sa domnievať, že naša cirkev pri tomto sčítaní môže znovu v počte evanjelikov na Slovensku poklesnúť. Je to obraz doby a z časti aj obraz našej misie a následok niektorých mediálnych výstupov z nášho prostredia.

Novšie Staršie
Strana 2 z 5
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.