Medzinárodné kontakty

ECAV na Slovensku patrí k zakladajúcim členom Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), Konferencie európskych cirkví (KEC) a Svetovej rady cirkví (SRC), ako aj Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE).

Svetový luteránsky zväz vznikol v roku 1947 a dnes tvorí spoločenstvo 144 evanjelických cirkví zo 79 štátov sveta, čo predstavuje vyše 72 mil. evanjelických veriacich. Viac: www.lutheranworld.org

Svetová rada cirkví združuje 345 kresťanských cirkví z vyše 110 krajín, čo predstavuje asi 500 miliónov kresťanov. Rímskokatolícka cirkev nie je jej členom – má len štatút pozorovateľa. V roku 1993 vznikla Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike (v nadväznosti na Ekumenickú radu cirkví v Československu z roku 1955). Viac: www.oikoumene.org

Konferencia európskych cirkví združuje asi 125 cirkví (pravoslávne, reformované, anglikánske, metodistické, starokatolícke a letničné). Kladie si za cieľ vytvárať priestor pre ekumenickú spoluprácu svojich členských cirkví, najmä prostredníctvom práce komisií a rozvíja kontakty s ďalšími ekumenickými organizáciami, napríklad so Svetovou radou cirkví. ECAV na Slovensku je signatárom Leuenberskej konkordie. Viac: www.ceceurope.org.org

Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe je zastrešujúca organizácia evanjelických cirkví. Patrí sem 94 luteránskych, reformovaných, metodistických a spojených cirkví z vyše tridsiatich európskych krajín, čo predstavuje asi 50 miliónov evanjelikov. Za svoju existenciu vďačí Leuenberskej konkordii z roku 1973. Viac: www.leuenberg.net 


Ďalšie medzinárodné partnerské organizácie:

● Gustav-Adolf-Werk (GAW) − viac: www.gustav-adolf-werk.de
● Martin-Luther-Bund (MLB)− viac: www.martin-luther-bund.de 


Zahraničné cirkvi spolupracujúce s ECAV na Slovensku:

* Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku
* Evanjelická cirkev v Strednom Nemecku
* Evanjelická cirkev a. v. v Rakúsku
* Evanjelická cirkev a. v. v ČR
* Sliezska cirkev evanjelická a. v. v ČR
* Českobratská cirkev evanjelická v ČR
* Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku
* Ingrijská evanjelická luteránska cirkev v Rusku
* Evanjelická luteránska cirkev v Amerike (ELCA): Slovenská synoda Sion
a Metropolitan Washington, D. C., Synod
* Luteránska cirkev Missourskej synody, USA
* Švédska evanjelická cirkev – diecéza Härnösand
* Etiópska evanjelická cirkev Mekane Jesus
* Evanjelická luteránska cirkev v Malawi
* Evanjelická cirkev a. v. v Poľsku
* Evanjelická cirkev v Maďarsku
* Evanjelická cirkev v Chorvátskej republike
* Evanjelická cirkev v Slovinskej republike


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.