Medzinárodné partnerské organizácie:
●  Svetový luteránsky zväz (SLZ) je spoločenstvom národných a regionálnych luteránskych cirkví so sídlom v Ženeve, vo Švajčiarsku. Bol založený v Lunde v roku 1947 s cieľom koordinovať činnosť luteránskych cirkví vo svete. V SLZ je v súčasnosti vyše 77 miliónov evanjelikov zo 149 členských cirkví v 99 krajinách sveta. K zakladajúcim členom Svetového luteránskeho zväzu patrí aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. SLZ vystupuje v mene svojich členských cirkví v oblastiach spoločného záujmu, napr. v oblasti ekumenických vzťahov, teológie, humanitárnej pomoci, ľudských práv, komunikácie, ako aj misie a rozvojových aktivít. Viac: https://www.lutheranworld.org/

● Gustav-Adolf-Werk (GAW) − viac: www.gustav-adolf-werk.de
● Martin-Luther-Bund (MLB)− viac: www.martin-luther-bund.de 


Zahraničné cirkvi spolupracujúce s ECAV na Slovensku:

* Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku
* Evanjelická cirkev v Strednom Nemecku
* Evanjelická cirkev a. v. v Rakúsku
* Evanjelická cirkev a. v. v ČR
* Sliezska cirkev evanjelická a. v. v ČR
* Českobratská cirkev evanjelická v ČR
* Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku
* Ingrijská evanjelická luteránska cirkev v Rusku
* Evanjelická luteránska cirkev v Amerike (ELCA): Slovenská synoda Sion
a Metropolitan Washington, D. C., Synod
* Luteránska cirkev Missourskej synody, USA
* Švédska evanjelická cirkev – diecéza Härnösand
* Etiópska evanjelická cirkev Mekane Jesus
* Evanjelická luteránska cirkev v Malawi
* Evanjelická cirkev a. v. v Poľsku
* Evanjelická cirkev v Maďarsku
* Evanjelická cirkev v Chorvátskej republike
* Evanjelická cirkev v Slovinskej republike