Z decembrového zasadnutia generálneho presbyterstva ECAV

Z decembrového zasadnutia generálneho presbyterstva ECAV


Posledné plánované zasadnutie generálneho presbyterstva ECAV v tomto kalendárnom roku sa uskutočnilo dňa 2. decembra v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. 

Po zriadení zasadnutia sa v úvode generálni presbyteri zaoberali podnetom br. farára Zaťka z CZ Švábovce, ktorý upozornil na nezrovnalosť v zverejnených výsledkoch I. kola volieb generálneho dozorcu ECAV, v rámci výsledkov za cirkevný zbor. Na základe doplnených údajov z výpisu zo zápisnice za celý CZ Švábovce, generálne presbyterstvo prijalo úpravu svojho uznesenia č. 171-9/2022 z 30. septembra, ktorým boli oznámené výsledky sčítania hlasov, nasledovne: celkový počet voličov 11968 (volebná účasť 5,80%), počet hlasov pre kandidáta Mariána Damankoša 1987 (16,60%), počet hlasov pre kandidáta Petra Gärtnera 1704 (14,24%), počet hlasov pre kandidáta Ivana Trepáča 1508 (12,60%), počet hlasov pre kandidátku Renátu Vinczeovú 4871 (40,70%), nehlasovali/počet neplatných hlasov 1908 (15,94%).

Následne sa v ďalšom bode programu generálni presbyteri venovali sčítavaniu hlasov II. kola volieb na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV. Po vyhodnotení hlasovania sčítacia komisia, tvorená členmi generálneho presbyterstva, ktorej predsedal Ing. Roman Žilinčík, skonštatovala, že za generálnu dozorkyňu bola zvolená Ing. Renáta Vinczeová, ktorá sa tak zároveň historicky stáva prvou zvolenou ženou v tejto najvyššej funkcii ECAV. 
           
 Rokovanie generálneho presbyterstva pokračovalo kontrolou plnenia uznesení prijatých generálnym presbyterstvom a vyhodnotením plnenia uznesení z rokovania Synody ECAV. Presbyteri odsúhlasili aj plán zasadnutí generálneho presbyterstva a Synody ECAV a plán celocirkevných podujatí a aktivít ECAV na rok 2023, ktorý bude po zapracovaní úprav v najbližších dňoch uverejnený na webovej stránke ecav.sk. Generálni presbyteri rozhodli o konaní dvoch zasadnutí Synody ECAV v roku 2023 a termíny zasadnutí najvyššieho grémia cirkvi určili na: 23.-24. júna 2023 a 21. októbra 2023.

Na zasadnutí bol ďalej prerokovaný návrh novelizácie Štatútu Fondu misie, ktorý bol na základe hlasovania schválený. Generálne presbyterstvo taktiež schválilo novelizáciu Cirkevného nariadenia 2/1997 o služobných povinnostiach kňazov a diakonov, ako aj novelizáciu Cirkevného nariadenia č. 1/2021 o Prevádzkovom poriadku EIS. Schválené novelizácie budú zapracované a uverejnené v Zbierke CPP.

V zmysle Štatútu študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov bolo na decembrovom zasadnutí schválené aj udelenie štipendia najlepším študentom EBF UK za akademický rok 2021/2022. Štipendium vo výške 1.000 € bolo priznané: Samuelovi Moricovi, Eve Chalupkovej, Andrei Majchrákovej a Ondrejovi Baranecovi. Dodatočné udelenie štipendia pre najlepších študentov za akademický rok 2020/2021 bolo priznané študentke Lei Sabolovej. 

V ďalšom priebehu rokovania si presbyteri vypočuli základné informácie o stave spoločnosti Tranoscius, a.s. od riaditeľa a člena generálneho presbyterstva br. Petra Gärtnera. Zároveň presbyterstvo hlasovaním odsúhlasilo obsadenie pracovnej pozície šéfredaktorky Evanjelického Posla spod Tatier sestrou Mgr. Ivanou Damankošovou. Prerokovaná bola aj Správa o činnosti EMC ECAV za obdobie 1.1.2022 - 31.10.2022 a presbyteri schválili i plán hlavných úloh EMC ECAV na rok 2023 v predloženom znení.

Generálne presbyterstvo sa na zasadnutí venovalo aj prerokovaniu Zásad odmeňovania duchovných, ktoré zohľadňujú novelizáciu štatútu FFZ schváleného synodou a zároveň upravujú niektoré špecifiká v súvislosti s vyplácaním príspevkov z FFZ. Schválením prešli aj Zásady odmeňovania neordinovaných pracovníkov, ktorých novelizácia vyplýva zo zmeny výšky minimálnej mzdy pre rok 2023.

Opätovne bola otvorená téma odmeňovania synodálnych výborov, ktorá bola prerokovaná aj v rámci stretnutia predsedov synodálnych výborov s predsedníctvom ECAV, ktoré sa konalo dňa 11. októbra 2022 vo Zvolene. V tejto súvislosti generálne presbyterstvo schválilo návrh odmeňovania členov synodálnych výborov ECAV na rok 2023 nasledovne: 
a) predsedovi synodálneho výboru prináleží ročná odmena vo výške 420 € (brutto)
b) členom synodálnych výborov prináleží úhrnná ročná odmena 420 € (brutto), o jej rozdelení medzi jednotlivých členov rozhoduje príslušný výbor.

Hlasovaním bolo na zasadnutí prijaté aj uznesenie o vyplatení mimoriadnych príspevkov ku mzde duchovným, vo výške 1,5 násobku mesačného príspevku podľa platovej tabuľky 3 a to pre všetkých duchovných, ktorí mali nárok na vyplatenie nenárokovateľnej časti mzdy k 31.10.2022. Presbyteri svojím uznesením rozhodli aj o vyplatení koncoročných odmien neordinovaným zamestnancom GBÚ vo výške 50% základného mesačného platu. 
      
Na vedomie generálne presbyterstvo zobralo informácie o stave FFZ a jeho použití k 31. októbru 2022, ktoré boli zaslané aj do seniorátov. 

V rámci rokovania tiež zazneli dôležité informácie o nových podmienkach poskytovania zahraničnej pomoci z Hoffnung fűr Osteuropa (HfO) pre nasledujúce obdobie. Na základe zmeny podmienok zo strany HfO presbyteri schválili novelizáciu Zásad schvaľovania žiadostí o podporu projektov zo zahraničia, ktorá by mala priniesť zefektívnenie schvaľovania podpory. Zo strany predsedníctva ECAV bolo ďalej konštatované, že podmienky podpory zo strany Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku (EKM) sa pre rok 2023 nezmenili. V rámci projektov EKM sa generálne presbyterstvo zaoberalo aj doručenými žiadosťami o podporu a odporučilo tak Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku podporiť zo zdrojov EKM nasledovné projekty: 1. VD: „Deň farárskych rodín a duchovné cvičenia evanjelických učiteľov 2023“, vo výške 1.800 €; 2. ZD ECAV : „Misijné dni 2023“, vo výške 7.500 €; 3. ECAV: „Všeobecná pastorálna konferencia – komunikácia a dialóg v cirkvi“, vo výške 1.400 €; 4. ECAV: „Teologická konferencia - Pastorálna starostlivosť o rôzne cieľové skupiny“, vo výške 4.300 €;

Ostatné žiadosti o zahraničnú pomoc, ktoré boli predložené na inú oblasť podpory, budú prerokované na ďalšom zasadnutí generálneho presbyterstva. V materiáloch k rokovaniu bol presbyterom predložený aj prehľad všetkých žiadostí o poskytnutie zahraničnej pomoci, ktoré boli podané v roku 2022 s informáciou o poskytnutej podpore.

V rámci bodu Reformata s.r.o. bola dodatkom predĺžená zmluva o správe majetku medzi ECAV a spoločnosťou Reformata do 31.12.2023. Na vedomie tiež presbyterstvo zobralo plán opráv a investícii do nehnuteľností ECAV spracovaných Reformatou, ktorý bol predložený konateľmi spoločnosti v zmysle zmluvy o správe majetku. Prerokovaný a prijatý bol aj plán opráv a investícii do nehnuteľností ECAV na rok 2023, v celkovej odhadovanej výške 140.000 € (bez DPH).

V záverečnom bode rokovania sa generálne presbyterstvo venovalo návrhu, ktorý vzišiel z tohtoročnej misijnej konferencie a schválilo tak zámer prípravy nového kurikula konfirmačnej prípravy ECAV (obsahu a formy), pri zachovaní vieroučných zásad ECAV. Generálne presbyterstvo zároveň menovalo pracovanú skupinu k jeho príprave v zložení: Katarína Hudáková, Jana Bosáková, Lenka Janotková, Marián Lajda a Marián Kaňuch, v termíne do júna 2023.
 
O presnom znení prijatých uznesení po nadobudnutí ich právoplatnosti budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

CZ Švábovce - výsledky voľby GD v I. kole.pdf