Voľné pracovné miesto na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

Voľné pracovné miesto na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

 
Evanjelické gymnázium v Tisovci hľadá učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou nemecký a anglický jazyk na plný úväzok s nástupom od 1. septembra 2023.

Požadované vysokoškolské vzdelanie v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.

Platové podmienky v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ponúkame prácu v slovensko-anglickom kolektíve. Škola vie zabezpečiť ubytovanie v školskom byte.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov pošlite poštou na adresu školy: Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3. 980 61 Tisovec, prípadne e-mailom na adresu: riaditel@egt.sk do 16. júna 2023.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle: 047/55 11 700.