Návrat k prvej láske 33.

Návrat k prvej láske 33.

Veľký týždeň.

Týždeň, keď Boh robí niečo nepochopiteľne veľké, a Ty môžeš byť pritom, pretože sa Ťa to týka. Chce konať niečo veľmi osobné v Tvojom živote. A naozaj záleží na tom, ako sa v tejto chvíli rozhodneš, kde budeš stáť. Pamätáš, ako tie družičky premeškali príchod ženícha? Nie preto, že zaspali, to je predsa prirodzené! Ale preto, že nemali dosť oleja, išli si ho kúpiť, a medzitým prišiel ženích. Neboli tam keď prišiel. A spomínaš si na to podobenstvo o hostine? Keď gazda pozval hostí s tým, že je všetko pripravené na hostinu, pozvaní premeškali túto príležitosť, pretože každý z nich mal niečo dôležitejšie na programe. Možno to boli naozaj dobré dôvody na odmietnutie...  Áno, vždy sa nájdu celkom rozumné, dobré dôvody na to, aby sme stratili príležitosť byť s Ježišom!  Vždy  sa našli a nájdu rozumné, dobré dôvody na to, aby sme stratili príležitosť vnímať Ho, venovať Mu čas, rozprávať s Ním veľmi otvorene, aby sme Mu boli blízko,... a nakoniec stratili príležitosť byť naveky s Ním v nebi.
Možno práve v tejto chvíli ešte kdesi vo svojej mysli "pobehuješ" a zabezpečuješ svoj "olej do lampy".  Možno v tejto chvíli ešte nie si tam, na tom mieste, kde sú kroky Spasiteľa. Prosím Ťa, zastaň! Skutočne nezáleží na tom, či máš umyté všetky okná, nezáleží na tom, či Tvoja domácnosť vyzerá slávnostne, a nezáleží ani na jednom maľovanom vajci, ak Tvoje srdce nie je pri Ňom. Všetko sú to tie dobré, rozumné dôvody... Dnes naozaj záleží iba na tom, kde je On! 
Keď Pán Ježiš vošiel do Jeruzalema v slávnostnom sprievode, prvé miesto ktoré navštívil, bol chrám. -Centrum náboženského života, kde sa diali obety za hriechy ľudu - Hospodinov dom. Ježiš tam vošiel preto, aby bolo všetkým jasné, že sa Pán vracia k svojmu ľudu!  Že Hospodin ide zaujať miesto, ktoré mu právom patrí. Že si ide vziať to, na čo má od stvorenia právo! To miesto uctievania, kde mala byť každá modlitba a každé zdvihnutie rúk venované Jemu, bolo v tej chvíli ako tam Ježiš vošiel, miestom obchodovania, dohadovania, rozptýlenosti, mnohých rôznych hlasov a nepokoja. A tak Ježiš berie bič a prevracia tie stoly kupcov, a čistí to tam! 
Moji milí, Ježiš si chce vziať to, čo Mu právom patrí : Naše srdcia. Čo v nich ale nájde? Rovnako obchodovanie s Jeho láskou aj s láskou ľudí, dohadovanie o našich pravdách, rozptýlenosť nepodstatnými vecami a nesústredenosť... Sme rovnako plní mnohých hlasov, a všetky sa označujú za pravdu prekrikujúc tichý Boží hlas, a naše srdcia sú plné nepokoja, ktorý nás ubíja. Ježiš chce vyčistiť Tvoj chrám! Nech je chrám Tvojho srdca miestom uctievania, kde sú v Duchu a v pravde prednášané modlitby! Nech to miesto uctievania naplní Jeho svätá prítomnosť a láska! Nech vôňa obete Tvojho srdca vystupuje k Nemu ako niečo príjemné a milé! 
Vráť sa k svojej prvej Láske! Práve sa chystá zaujať miesto v chráme Tvojho srdca, ktoré právom patrí Hospodinovi! 
"Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov" hovoriac im: Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov." Lukáš 19, 45 - 46
"Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom [i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu]." 1. Korintským 6, 19 - 20