Koho jarmo nosíš

Koho jarmo nosíš

2K 6, 14-18
Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou? Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s neveriacim? Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. 17 Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán; nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem, 18 budem vám otcom, a vy budete mi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.

Jednou z hlavných príčin, prečo má cirkev v dnešnej dobre minimálnu výpovednú hodnotu a žiaľ, doslova zanedbateľný vplyv na svet je, že stratila pojem svätosti, oddelenosti, nenávisti voči hriechu a bezvýhradného nasledovania Pána CELÝM srdcom. Prestala sa jasne odlišovať od hodnôt sveta a prišla o moc Ducha Svätého, prišla o jasnú Božiu prítomnosť. 
Túžime po tom, aby sa Pán Boh priznal k svojej cirkvi? Túžime po tom, aby bola tým miestom, kde ľudia stretávajú živého Ježiša Krista, kde sú usvedčovaní z hriechu a v pokání sa cele obracajú k Bohu? Túžime po tom, aby bola cirkev miestom plným Ducha Svätého, kde sú ľudia premieňaní na Boží charakter, uzdravovaní, oslobodzovaní od moci temna a démonov, kde sú lámané putá neprávosti, kliatob a poviazania? Potrebujeme sa vrátiť k praxi prvotnej cirkvi, ktorá žila život vo svätosti, oddelení od hriechu a v bázni pred Bohom. Aké bolo ovocie tohto života čítame v knihe skutkov apoštolov: „deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení“2,46-47 Žili oddelený život v jednomyseľnosti, v ich centre bol ukrižovaný a vzkriesený Ježiš a z textu vidíme, aké bolo ovocie: „A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení“.
Aby ale toto fungovalo a aby sa mohol Pán a Boh v moci a sláve priznávať ku svojej neveste – cirkvi, tá musí zaujať jasný postoj voči svetu, voči hriechu, musí tam byť pevná hranica, nech sa to môže zdať pre ľudí okolo akokoľvek neprijateľné, fanatické, náboženské a prehnané. Práve tu je potrebné „Boha poslúchať viac ako ľudí.“
Premýšľajme preto dnes, či žijeme pod jarmom sveta – jarmom neveriacich, alebo máme Kristovo Jarmo. 
Jarmo je symbolom práce ale aj vedenia. Používalo sa na vedenie zvierat a v podstate im prácu uľahčovalo. drevená časť postroja pre ťažný dobytok spoločný jednému páru.
Pavol toto „cudzie jarmo“ charakterizuje veľmi jednoznačne a takisto jednoznačne sa vyjadruje, ako sa k takémuto jarmu má postaviť cirkev, kresťan. Nemá mať nič spoločné s týmto systémom sveta, s jeho hodnotami, názormi, ideami, cieľmi, pretože sú to hriechom a zlom pošpinené veci, za ktorými stojí „knieža tohto sveta.“ 
 
Neprávosť – skrivodlivosť, krivda, nespravodlivosť – bežné správanie sa skazeného ľudského srdca
Ježišovo Jarmo je spravodlivosť, a my dodáme „pokoj a radosť v Duchu Svätom.“Rim.14,17
 
Tma – Pavol jasné píše, že Boh nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.“Kol.1,13 alebo nech nám rezonujú slová Pána Ježiša: Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo.“J.3,19-20 (čítaj tiež J.12,35)
Ježišovo Jarmo je svetlo. Všetci poznáme slovo Pána Ježiša: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“J.8,12 a to isté, ako ho verne, v poslušnosti a Duchu Svätom nasledujeme, platí aj o nás: „Vy ste svetlo sveta... Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“Mat.5,14-16
 
Beliál – niečo temné, zlé, knieža temnoty. Nie je to rozprávková bytosť, alebo mytologická postava. Vždy majme na pamäti, že Boh tohto sveta zatemnil myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží.“2Kor.4,4 Má reálnu moc a ovláda systém tohto sveta, má v otroctve úplne všetkých ľudí okrem tých, ktorí patria Kristovi. Vlastní tých, ktorí žijú v hriechu, vo vzbure a neposlušnosti voči svätému Bohu  „V ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch.“Ef.2,2 Diabol, ako „otec lži“ disponuje ešte jednou kľúčovou vlastnosťou, ktorou zvádza aj mnohých veriacich: „A nie div, veď aj sám satan premieňa /tvári/ sa v anjela svetla.“2Kor.11,14
Ježišovo Jarmo je ON SÁM. A tu je Jeho pozvanie pre každého: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!“Mat.11,28-30
 
Neveriaci – pohan, bezbožník, človek pod Božím hnevom, chodiaca duchovná mŕtvola. Je otrok „boha“ tohto sveta, dokonale oklamaný a zvedený v mysli aj srdci. Je pod panstvom Satana a otrok tela a jeho žiadostí. Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj ostatní.“Ef.2,3
Ježišovo Jarmo je dôvera, viera v jediného pravého Boha a Pána v Ježišovi Kristovi. Je to znovuzrodený človek (z vody a ducha), ktorý má Ducha Svätého, nasleduje Jeho vedenie v poslušnosti a Božie slovo je pre neho živé a mocné. 
 
Modly – modla sama o sebe nie je nič len kusom dreva či kameňa – O pokrmoch obetovaných modlám vieme, že modla na svete nie je nič...“1Kor.8,4 Avšak za všetkými modlami stoja duchovné bytosti, démoni ovládania diablom. Pavol to pomenoval trefne: „Ale čo (pohania) obetujú, to obetujú démonom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov.“1Kor.10,20 Modla má aj v dnešnej dobre nesmiernu moc. Jedna z hlavných definícií je, že modla je akákoľvek vec, činnosť, záľuba či osoba (osoby), ktorým prikladáme väčšiu dôležitosť než majú. Je to všetko, čomu obetujeme najviac času, myšlienok či peňazí. Je to všetko, čo nás odvádza od pravdy v Ježišovi Kristovi, vytvára pokrivený obraz nás samých aj sveta okolo. Je to náhrada a prekážka pre vzťah so živým Bohom, Tým, ktorý nás vykúpil z otroctva a poviazania hriechom tou najvyššou cenou, obetovaným svojho Syna. 
Ježišovo Jarmo je „Boží chrám“, ktorým sme my. A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.“ Alebo ako píše Pavol v 1.liste do Korintu: „Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy!“3,16-17
 
Skúmajme sa, drahé sestry a bratia, či stojíme vo viere a koho jarmo máme v živote. Alebo ťaháme toto cudzie jarmo, alebo sme si vzali dobrovoľne jarmo Pána Ježiša Krista. Samozrejme to poznať po ovocí, po praktickom živote, po prioritách, ktoré preferujeme, po tom, čo počúvame, čítame a hlavne nad čím premýšľame. 
A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.“ Sme Jeho ľudom? Sme ľudom Božím, vzácnym, vyvoleným a oddeleným pre sväté veci?