Rozbehli sa prípravy viacerých ekumenických podujatí

Rozbehli sa prípravy viacerých ekumenických podujatí

10. zasadnutie Ekumenického výboru

Ekumenický výbor sa zišiel na svojom 10. zasadnutí, konanom virtuálne, 29.5.2023 o 13.00 hodine do 16.00 hodiny na platforme ZOOM. Prítomných bolo deväť členov (Július Filo, Milan Bartko, Anna Činčuráková, Oľga Kaňuchová, Ivan Lukáč, Maroš Nicák, Dušan Havrila, Magdaléna Činčurová) pod vedením našej vzácnej a zanietenej predsedníčky Evy Guldanovej.

Toto pracovné svätodušné popoludnie sme otvorili Božím slovom, ktorým poslúžil Dušan Havrila. Na základe príbehov o Babylonskej veži a o Zoslaní Ducha Svätého postavil do kontrastu ducha sveta a Ducha Svätého. Duch Svätý spája a hľadá dobro a osoh viacerých. Duch sveta hľadá svoj profit a končí rozdelením. Duch Svätý spája. V tomto duchu sme začali našu dnešnú prácu.

Okrem administratívnych úloh sa výbor nadšene zameral na budúce aktivity, ktoré sú už v procese príprav.
Po prvý krát bol medzi nami náš najnovší člen, Ivan Lukáč, ktorý je evanjelickým duchovným pastierom v bratislavskej Dúbravke. Hneď po duchovnom úvode bol privítaný prítomnými členmi. Po vypočutí jeho predstavenia sa, ku ktorému ho výbor vyzval, bolo všetkým jasné, že jeho profesionálny profil, od štúdii po súčasné umiestnenie, je priam kvalifikáciou na členstvo vo výbore.

Stretnutie distingvovane moderoval pán prodekan z EBF UK, Maroš Nicák.
Sústredilo sa prevažne na podrobnú a dôslednú na prípravu dvoch udalostí: Na septembrovú teologickú konferenciu venovanú oslave 50. výročia Leuenbergskej konkordie a na októbrovú Ekumenickú duchovnú obnovu pre pracovníkov v cirkvi.

Obe tieto aktivity sú v priamej línii s cieľom práce výboru – prinášať ekumenickú „teóriu“ a výzvy do praxe. Leuenbergská konkordia bola podpísaná pred 50 rokmi. Niektoré jej dôsledky však v praxi nie sú samozrejmé. Ku koncu zasadnutia vyvstali dôležité výzvy. Evanjelický duchovní majú podľa súčasnej cirkevnej legislatívy dovolené iba manželstvo s evanjelikom/evanjeličkou. Výnimku môže povoliť Zbor biskupov. Výbor to vníma ako vážny podnet, ktorý je potrebné v rámci osláv Leuenbergskej konkordie priniesť na rokovací stôl.  

Ekumenická duchovná obnova (EDO) je reakciou na výzvu pápeža Františka, ktorý v príhovore ku ekumenickým predstaviteľom hovoril o potrebe spoločnej kontemplácie a akcie. EDO bude o spoločnej kontemplácii laikov a duchovných z kresťanských cirkví na Slovensku. Budú ju viesť osvedčení ekumenickí lektori z Nemecka a Talianska. Účastníci sa okrem kontemplácie majú v pláne zúčastniť aj spoločnej akcie pre dobro komunity. Na konkrétnych krokoch pracuje skupina z nášho výboru a aj z partnerskej diecéznej ekumenickej organizácie Rímskokatolíckej cirkvi z Bratislavy. Edukačno-misijné centrom našej cirkvi spolupracuje s Ekumenickým výborom ECAV a Radou pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy na príprave tohto podujatia. 

Najbližšie stretnutie výboru sa uskutoční 13. novembra v Prešove.