Protestanti bližšie k jednote

Protestanti bližšie k jednote

Leuenberská konkordia bola podpísaná pred 50 rokmi. Tento dokument pripomína protestantským cirkvám z Európy potrebu zachovať si svoje črty a odkazy a zároveň nás pozýva k pokračovaniu spoločnej služby. Jeden bez druhého sa nezaobídeme, spoločne tvoríme Kristovo telo. Je dôležité, aby rozdiely medzi cirkvami a tradíciami nespôsobovali rozdelenie, ale naopak, posilňovali spoločenstvo v službe.
O tom, ako nám táto dohoda pomohla, či posilnila cirkvi v ich úlohách a misijných výzvach a aké možnosti ponúka pri hľadaní duchovnej a organizačnej jednoty v budúcnosti, hovorili na konferencii v Bratislave.

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského (EBF UK) a Ekumenický výbor ECAV (EV ECAV) pripravili 4. septembra 2023 v Bratislave medzinárodnú konferenciu, ponúkli odborníkom i laikom možnosť, zhodnotiť naplnenie očakávaní spred 50 rokov a zároveň prijať výzvy do budúcnosti.  
 
Konferencia ponúkla účastníkom paralelné línie. Pripravený bol program pre teológov s akademickými záujmami, takisto pre predstaviteľov cirkevných zborov a cirkví z radov ordinovaných a neordinovaných a samostatný priestor vytvorili pre mládež.

Úvodnú prednášku si pripravil významný ekumenický teológ, Prof. Martin Tamcke, z Univerzity v Göttingene, ktorý vo svojom príspevku prízvukoval, že konsenzus musí v každom prípade vychádzať z evanjelia. Pripomenul, že pri každom pokuse o zjednotenie budú víťazi aj porazení. Dôležité však je, že dnes už nežijeme odsúdenia, ktoré by mohli byť prekážkou spoločenstvu cirkví.  

Spoločná prednáška prof. Tamckeho následne v akademickej časti spustila pásmo 8 prednášok (s prekladom do slovenského jazyka). Hans Schwarz z Univerzity v Regensburgu hovoril o Leuenberskej konkordii vo svetle súčasnej krízy evanjelickej cirkvi. Karl W. Schwarz z Univerzity vo Viedni prednášal o rakúskej perspektíve na "Leuenberg". Robert Svatoň z Palackého univerzity v Olomouci si pripravil prednášku na tému: Leuenberské spoločenstvo cirkví ako výzva pre protestantsko-rímskokatolícky ekumenický dialóg. Po prestávke sa účastníkom prihovoril Zdenko Širka z Univerzity Karlovej v Prahe na tému: Písmo, vyznanie, cirkev – (ne)problematický vzťah. Martin Vaňáč takisto z Prahy prednášal o experimente po štvrťstoročí: Synoda leuenberských cirkví v Českej republike a Daniel Rossa z Univerzity v Bonne referoval o „Ceste k srdcu človeka, ktorá vedie cez žalúdok– alebo: Rozšírené prijímanie. Prekročenie logiky doktrinálnej dohody prostredníctvom praktík spoločného stolovania." Všetky prednášky z vedeckej sekcie budú vydané v podobe zborníka.

Medzinárodná konferencia na EBF UK o Leuenberskej konkordii mala aj svoju prakticko-pastorálnu sekciu, ktorá pozostávala z troch blokov seminárov na aktuálne témy. Pavel-Andrei Prihracki hovoril o Leuenberskej konkordii z pohľadu evanjelickej teológie, manželia Beňovci spomenuli misijné stratégie s rómskou komunitou a Marián Kaňuch sa zaoberal postmodernou misiou v mestskom prostredí. V záverečnom bloku zaznela aj prednáška Zuzany Matzovej o psychicky náročných obdobiach a takisto predstavenie platformy „Si v mojom srdci“, ktorá spája službu viacerých diakonií a pomoc Ukrajincom od Diakonie Evanjelickej cirkvi metodistickej. Tieto prednášky budú čoskoro dostupné na YouTube kanáli ECAV s vami.

Časť pre mládež bola zložená z ďalších troch blokov aktuálnych tém a úloh. O jednote v meniacej sa rôznosti prednášal Oliver Engelhardt, zastupujúci Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe. Oľga Kaňuchová predstavila mladým ekumenickú spoluprácu pri príprave detských a mládežníckych táborov a podujatí.

Účastníci si mohli slobodne vyberať z paralelne ponúkaných aktivít na základe vlastných záujmov a preferencií. Súčasťou medzinárodnej konferencie bolo aj predstavenie slovenského prekladu Leuenberskej konkordie. 

Vyvrcholením programu boli slávnostné ekumenické Služby Božie s Večerou Pánovou. Služby Božie viedli: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV, Róbert Géresi, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Gabriella Kopas, superintendentka Evanjelickej cirkvi metodistickej na Slovensku a Eva Guldanová, predsedníčka Ekumenického výboru ECAV.

Galéria k článku

Jana Nunvářová