Newsletter EBF UK- 1/22

Newsletter EBF UK- 1/22

Ponúkame vám nové číslo NewsletterTower Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK).


V priloženom čísle sa dočítate o novej monografii týkajúcej sa Listu apoštola Pavla Rimanom, štipendiách Nemeckého národného výboru Svetového luteránskeho zväzu, ktoré sú určené študentom, doktorandom a duchovným, ďalej o vyhlásených voľbách dekana EBF UK a blížiacom sa Mesiaci otvorených dverí na EBF UK. Už 4. rok v poradí prezentujeme uchádzačom štúdium na EBF UK aj online.

V mene EBF UK Vám želám v Novom roku 2022 hojnosť Božieho požehnania.