Blahoželáme novému biskupovi SEAVC v Srbsku

Blahoželáme novému biskupovi SEAVC v Srbsku

Slávna Synoda Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, si zvolila Jaroslava Javorníka za, v poradí už 7. biskupa. Novému biskupovi v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku srdečne blahoželáme, prajeme mu Božie požehnanie v dôležitej funkcii a veľa novej tvorivosti pri ďalšom budovaní našej vzácnej sesterskej cirkvi v Srbsku.

Jaroslav Javorník sa narodil dňa 27.01.1975 v B. Palanke rodičom Jánovi a Márii, rod. Berediovej. Základnú školu Jána Kollára ukončil v Selenči. Gymnázium Jána Kollára skončil v B. Petrovci. Po skončení gymnázia sa zapísal na Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Po troch rokoch štúdia (v roku 1997) sa zúčastnil na letnej zahraničnej stáži v evanjelických zboroch Sewickley a Holy Trinity Church - East Pittsbourgh v Pennsylvánii, SŠA, ktoré pokračovali absolvovaním zimného semestra na Pittsburgh Teological Seminary v odbore Protestantská teológia.

Vo štvrtom a piatom ročníku spolupracoval s Evanjelickým strediskom pre masmédiá v Bratislave v projekte pri Rómskej misii v Slavošovciach. Štúdium ukončil v máji 1999, bol promovaný na magistra evanjelickej teológie, ordinovaný bol v auguste dôstojným pánom biskupom Jánom Valentom v Selenči a v septembri nastúpil na základnú vojenskú službu v Leskovci, Srbsko.

Po návrate z vojenčiny uzavrel manželstvo s Tatjanou Demanovou, doktorkou stomatológie a nastúpil do služby ako káplan-administrátor v CZ Hajdušica. V roku 2001 stal sa doktorantom na EBF UK, kde mu bol školiteľom prof. Igor Kišš. V roku 2002 zložil farársku skúšku a ďalej pôsobil v Hajdušici ako farár- administrátor. Zároveň skladal postgraduálne skúšky diaľkovo. V tom istom roku sa mu narodil prvý syn Martin Ján. 

Po obhájení dizertačnej práce na tému Bioetické problémy v gentechnológii z pohľadu protestantskej teológie, mu bol v roku 2008 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského udelený doktorát z teológie a titul PhD.

V tom istom roku sa mu narodil druhý syn Andrej Jozef. Počas pôsobenia v Hajdušici si cirkevný zbor pod jeho vedením postavil úplne nový chrám Boží, taktiež jeho pričinením si zbor kúpil 16 kat. jutár obrábacej pôdy, generálne opravil a zateplil faru a kúpil ďalší dom s pozemkom, aby slúžil ako Dom smútku vedľa cintorína. 

Po takmer 12-tich rokoch pôsobenia v Hajdušici bol povolaný do CZ Kulpín a v roku 2013 tu bol dôstojným pánom biskupom Samuelom Vrbovským aj inštalovaný. Po jeho príchode do CZ Kulpín, začal zbor finančne aj duchovne rásť. Jeho pričinením vo bola vo veľmi krátkom čase v Kulpíne generálne opravená fara, zateplená izolačnými materiálmi a cirkevnému zboru bola reštitúciou vrátených 34 ha ornej pôdy. Cintorín v dedine, ktorý je vo vlastníctve cirkevného zboru. dostal tiež nový šat. Od roku 2019 sa spolu s cirkevným zborom pustili do investičnej údržby chrámu, ktorá by mala trvať do roku 2029, kedy zbor oslávi 150 rokov od posvätenia chrámu. Po voľbe brata farára za biskupa našej cirkvi, sa zbor na celozborovom konvente vyjadril, že si praje, aby brat farár popri funkcii biskupa, zastával aj funkciu zborového farára v Kulpíne. 

V marci 2020 bol na farárskej konferencii väčšinou hlasov navrhnutý ako jediný kandidát na biskupa našej drahej cirkvi. V júni synodálne presbyterstvo potvrdilo tento návrh a synoda ho 1.7.2020 zvolila za biskupa SEAVC v Srbsku.

Jaroslav Javorník, je kňazom, ktorý okrem toho, že stihol vybudovať chrám Boží, rovnobežne stále buduje seba. Ako sa v slove rozlúčky pri jeho odchode z Hajdušice zmienil jeho nástupca: "Misia je poslanie, ktoré nám dal Kristus. "Choďte do celého sveta, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca I Syna i Ducha svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal." Misia je živé svedectvo o Kristovi, ktorý zomrel a obetoval sa za každého jedného z nás. Misia je predovšetkým poslanie, ktoré Jaroslav Javorník naplno uplatňuje počas svojej služby. V  jeho osobe stretneme misionára, pastiera, národného buditeľa, duchovného otca a predovšetkým veľkého priateľa ľudí v každej slovenskej osade. Jeho doterajšia obetavá služba v cirkvi, nezištné dávanie sa, zahalené do veľkej láske k veriacim ľudom, z neho robí statočného a dobrého vodcu našej cirkvi."

Modlíme sa za neho a do budúcnosti prajeme:
Pane, naplň jeho srdce láskou a radosťou
Rozum jasnými myšlienkami a nápadmi
Oči smiechom
Uši harmonickými tónmi
Ruky nežnosťou, švihom a ochotou pomôcť
Plecia silou a elánom
Nohy tancom
A celé telo spokojnosťou.
Daj nech je vďačný za všetko, čo si stvoril
Uč ho vďačnosti jednoduchých a skromných
A požehnávaj ho na všetkých jeho cestách.
Nech sám Boh sprevádza jeho životnú cestu a nech ho naplní všetkým tým, za čo bude prosiť v mene svojej pastvy. Napokon, aby sme sa aj my všetci spolu s ním budovali v svätý chrám Boží a silneli na vnútornom človeku.
" Hľaď na Pána a budeš žiariť a tvoja tvár nesčervenie hanbou, a tvoja tvár nesčervenie hanbou.."
Vo voľnom čase sa venuje aj svojím koníčkom ako sú astronómia, včelárstvo, záhradkárstvo, lov a rybolov.

V novej službe, ako biskupovi v našej cirkvi mu prajeme hojnosť Božieho požehnania.
Napísal: čestný biskup Mgr. Samuel Vrbovský

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.