Správa o stave FFZ

Správa o stave FFZ

V prvom polroku 2023 boli príjmy vo Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) vo výške 825 033,33 €, čo je oproti predpisu na dané obdobie o 33 381,67 € menej. V celkových príjmoch sú však započítané aj cirkevné zbory, ktoré uhradili niektoré splátky roku 2023 vopred, a to vo výške 60 498 €. Bez týchto vopred uhradených príspevkov by neuhradené splátky boli 93 879,67 €, čo predstavuje 10,93% z predpísaných platieb v roku 2023.
 
Počet cirkevných zborov, ktoré majú nedoplatky do FFZ (v rôznej výške), je približne na úrovni roku 2022, pričom celková výška nedoplatkov za obdobie od vzniku FFZ je vo výške 373 154,07 €.
 
Stav FFZ je plne krytý finančnými prostriedkami na bankovom účte (vyčlenenom výlučne pre potreby FFZ).
 
V prvom polroku 2023 sa z FFZ čerpalo iba na úhradu osobných nákladov zamestnancov z radov duchovných, a to na mzdy a odvody 674 034,23 €, a na príspevok na stravné (v januári 2023) 20 636,70 €. Žiadne iné použitie finančných prostriedkov z FFZ sa nerealizovalo.
 
Podrobné informácie sú v záujme otvorenosti a transparentnosti k dispozícii v priložených tabuľkách.

FFZ 2023 - stav platieb k 30.6.2023.pdf
Čerpanie FFZ 1.polrok 2023 (celkom).pdf
Tvorba a čerpanie FFZ 1.polrok 2023 (senioráty).pdf
Medziročné porovnanie osobných nákl. celkom.pdf