Domáca pobožnosť na 2. slávnosť veľkonočnú (5. apríl 2021)

Domáca pobožnosť na 2. slávnosť veľkonočnú (5. apríl 2021)

1. Úvod

            V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého

2. Pieseň ES 128

3. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

            Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

            Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

4. Čítanie starozmluvného textu (Ž 16, 1 - 11)

            Slovo Božie Starej zmluvy napísané je v Žalme 16, vo veršoch 1-11:

            „Ochraňuj ma, Bože, lebo sa k Tebe utiekam. Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba! Vo svätých, čo sú v krajine, a v slávnych mávam všetku záľubu. Mnohé sú bolesti tých, čo k inému bohu sa utiekajú; krvavé obete im neprinesiem a nevezmem ich mená na pery. Hospodin je mojím dedičným údelom a mojím kalichom; Ty mi zaručuješ môj podiel. Na utešených miestach pripadla mi výmena, a veľmi sa mi páči môj podiel. Dobrorečiť budem Hospodinovi, ktorý mi dal radu; aj v noci ma upomína na to môj cit. Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici, nesklátim sa. Preto sa teší moje srdce a jasá moja duša; aj moje telo prebývať bude bezpečne. Neprenecháš ma ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš vidieť jamu. Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“

5. Pieseň ES 129

6. Čítanie evanjelia (J 20, 11 – 18) 

            Dnešné slávnostné evanjelium napísané je v evanjeliu podľa Jána v kapitole 20, 11 – 18:

            „Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách. Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a neviem, kam Ho položili. Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. I riekol jej Ježiš: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona si myslela, že je to záhradník, a povedala mu: Pane, ak si Ho ty odniesol, povedz mi, kam si Ho položil, a ja si Ho odnesiem. Ježiš ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a povedala Mu po hebrejsky: Rabbúni! to znamená Majstre! Ježiš jej riekol: Nezdržuj ma, lebo som ešte nevstúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. A Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom, že videla Pána a že jej to povedal.“

7. Pieseň ES 125

8. Zamyslenie nad Božím slovom (Kol 3, 1 - 4)

            S úctou si vypočujme slová Písma z listu apoštola Pavla kolosenským 3, 1-4:

            „Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.“

Milí bratia a sestry!

            Veľká noc je radostnou udalosťou, ktorá nám hovorí o vzkriesení Pána Ježiša Krista a zároveň nám sľubuje naše vlastné vzkriesenie a večný život s Ježišom Kristom. To je nádherné. Je fajn počúvať o tom, že sa nemusíme báť smrti, že budeme žiť. Dnešné slová nás však upozorňujú, že prijať správu o vzkriesení Pána Ježiša Krista nie je len tak. Neznamená to, že dostaneme večný život, hoci si budeme žiť ako doteraz. Práve naopak! Ak chceme žiť s Pánom Ježišom vo večnosti, musíme sa na to pripravovať a svoj život tomu aj náležite prispôsobiť.

            Už naši otcovia hovorievali, že do hrobu si nikto nič nevezme. To je životná múdrosť, ktorá už dávno pochopila, že čokoľvek si človek zhromaždí na tomto svete, bude to raz musieť opustiť. Všetko namáhanie sa za časnými vecami je teda krátkozraké. Predsa však existuje poklad, ktorý si možno so sebou vziať. Je to poklad v srdci. Naň nás upozorňoval Pán Ježiš Kristus a naň nás upozorňuje aj apoštol Pavol dnes. To, čo dobré vložíme do svojho srdca, čo v ňom vypestujeme a necháme vyrásť, to si so sebou vezmeme do večnosti. To je viera, láska, pokoj, radosť a ďalšie dary Ducha Svätého.

            Apoštol Pavol nás vyzýva, aby sme ako kresťania nezhromažďovali viac pozemské poklady, teda to čo je na zemi. Samozrejme, je potrebné postarať sa o živobytie pre seba či svoju rodinu, no naše priority by už mali byť inde: v poklade srdca, ktoré naplníme Božími hodnotami – tým, čo je hore na nebi. Zhromažďovanie si pokladov v srdci znamená totiž nielen prípravu pre večnosť, ale znamená to aj duchovný rast v tejto časnosti. Ak svoje srdce otvoríme viere, láske, pokoju, radosti či spravodlivosti, prejaví sa to už teraz v našom živote a našich vzťahoch. Možno sami zistíme, že sa náš život zmenil k lepšiemu a že nám tieto poklady srdca dávajú viac radosti ako poklady sveta. Ich zhromažďovaním sa stávame skutočnými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista, pretože On práve tieto poklady priniesol, rozdával z nich a dával ich do pozornosti ľudí.

            Ak sme uverili v Pána Ježiša Krista, „umreli“ sme starému spôsobu života a boli vzkriesení do nového života – života Kristovho. To znamená prerod – zmenu. Pán Ježiš na kríži umrel a keď vstal, mal nové telo a žil novým – osláveným životom. Aj náš život preto v okamihu, keď uveríme v Pána Ježiša Krista, musí prejsť takou zmenou. Umierame pre svoje dovtedajšie hodnoty a ožívame pre nové, ktorými sú práve oné poklady srdca. Nimi sme spojení s Pánom Ježišom a nimi sa Mu aj stávame podobnými. Ak ich potom sami vo svojom živote rozvíjame a propagujeme, stávame sa skutočnými nasledovníkmi Pána Ježiša. Veď Pán Ježiš chcel, aby Jeho nasledovníci vydávali svedectvo lásky. A kto iný má toto svedectvo vydávať ak nie ten, kto má lásku v srdci, žije ňou a rozdáva ju. A to máme byť my, ktorí sme umreli egoizmu, neláske či závisti a boli vzkriesení k novému životu vo viere, láske a nádeji.

            Pán Ježiš hovorí: „Ja žijem, aj vy budete žiť.“ Tento sľub však nie je daný úplne všetkým. Je daný Jeho nasledovníkom – tým, ktorí v Neho veria – tým, ktorí Jeho slová brali vážne, ktorí s Ním umreli starému životu a boli vzkriesení pre nový život, ktorí svoje srdcia otvorili nebeským pokladom, ktorí žili v láske a rozdávali lásku. Žime tak aj my a staneme sa účastníkmi toho Pánovho sľubu. Potom aj nás vezme raz do večnosti a my sa už teraz môžeme úprimne tešiť na večný život v nebesiach. Amen.

            Pomodlime sa:

            Pane a Spasiteľu náš, Ježiši Kriste, radujeme sa pri počúvaní správy, že si vstal z mŕtvych. Naša radosť je o to väčšia, že večný život ponúkaš aj nám. Prosíme Ťa, znovuzroď nás svojím Duchom Svätým, aby sme zanechali márnosti tohto sveta, nehnali sa za nimi ako za najväčšími pokladmi, ale zhromažďovali si poklady v srdci vediac, že jedine tie si vezmeme so sebou do večnosti. Kiež tak odumrieme nášmu starému životu a začneme s Tebou život nový a kiež potom ako Tvoji nasledovníci raz prídeme do večnej slávy a tam s Tebou žijeme večne. Amen.

            Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu:

            Otče náš, ktorý si v nebesiach...

9. Pieseň ES 130

10. Záverečné požehnanie 

            Prijmite požehnanie:

            Vzrastajte v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz aj naveky!

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.