Zasadal obnovený Ekumenický výbor ECAV

Zasadal obnovený Ekumenický výbor ECAV

V piatok popoludní mal svoje prvé stretnutie obnovený Ekumenický výbor ECAV. Okrem iného rokoval aj o tom, ako oslávime 20. výročie dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi evanjelikmi a katolíkmi na Slovensku. Toto výročie bude 4. júna 2021. Členovia Ekumenického výboru: https://www.ecav.sk/generalny-biskupsky-urad/ekumenicky-vybor

TEXT dohody o krste:


V kaplnke prezidentského paláca bola 4. júna 2001 o 11. hodine podpísaná dohoda o vzájomnom uznávaní krstu medzi Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a Katolíckou cirkvou. Text dohody znie:

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku (ECAV), zastúpená svojim predsedníctvom a zborom biskupov a Katolícka cirkev obidvoch obradov, zastúpená Konferenciou biskupov Slovenska, v súlade so svojím učením a cirkevno-právnymi predpismi sa dohodli o vzájomnom uznaní krstu a to na základe týchto skutočností:

1. Spoločne vyznávame tú istú vieru v trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého, ako ju vyjadruje apoštolské a Nicejsko-carihradské vyznanie viery.

2. Spoločne vyznávame vieru v sviatosť svätého krstu na základe novozákonného učenia. Krst ustanovil Ježiš Kristus, náš Spasiteľ a poveril Cirkev, aby ho udeľovala (porov. Mt 28, 19). Krst z vody a z Ducha Svätého (porov. Jn 3, 5) včleňuje do Kristovho tela (porov. 1 Kor 12, 13), ktorým je Cirkev. Krstom máme účasť na živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista (porov. Rim 6, 4). Pokrstený patrí Kristovi a je s Ním nerozlučne spojený (porov. Rim 6, 5). Krst očisťuje pokrsteného od hriechov (porov. 1 Kor 6, 11) a robí ho novým stvorením (porov. 2 Kor 5, 17), obnoveným v Duchu Svätom (porov. Tít 3, 5). Milosťou krstu, ktorú pokrstený prijíma vierou v Ježiša Krista, Boh, ktorý je spravodlivý, robí človeka spravodlivým (porov. Rim 3, 26).

3. Krstný obrad vykonávame podľa týchto zásad:
- K platnosti krstu sa vyžaduje úmysel, ktorý sa zhoduje s Kristovým zámerom.
- Podstatnými znakmi krstu, ktorý Cirkev udeľuje podľa príkazu Kristovho sú: ponorenie kandidáta do vody, alebo liatie vody na jeho hlavu, pričom sa hovorí:
v rímskokatolíckom obrade: (Povie meno), ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
v gréckokatolíckom obrade: Krstí sa služobník(čka) Boží(ia) (povie meno) v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.
v evanjelickom obrade: Z rozkazu Pána Ježiša Krista krstím ťa, N, v meno trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého.
ďalšie jednotlivosti krstného obradu si naše cirkvi upravujú samostatne.

4. Krst detí pokladáme za teologicky opodstatnený. Krst dospelých, schopných samostatne o sebe rozhodovať, vyžaduje osobné priznanie sa ku Kristovi a začiatočnú vieru, ktorá sa má rozvíjať. V obidvoch prípadoch sprevádzajú naše cirkvi pokrsteného pri raste viery modlitbou, katechézou a pastoračnou starostlivosťou.
5. Spoločne veríme, že raz udelený krst neodvolateľne spája pokrsteného s Kristom na celý život. Preto nekrstíme tých, ktorí už raz boli platne pokrstení.

6. Sme presvedčení, že súhlas v uvedených otázkach je dostatočným základom pre vzájomné uznanie krstu. Z tohto vzájomného uznania krstu vyplýva, že sa vzájomne uznávame ako kresťania, bratia a sestry v Kristovi. Krst nás začleňuje do jedného Kristovho tela, do spoločenstva, ktoré, hoci nie je úplné, je predsa skutočné.

V Bratislave, 4. jún 2001

za Evanjelickú cirkev:
Július Filo, generálny biskup ECAV
Ivan Osuský, biskup západného dištriktu ECAV
Igor Mišina, biskup Východného dištriktu ECAV
Ján Holčík, generálny dozorca ECAV

za Katolícku cirkev:
Mons. František Tondra, predseda KBS
Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup
Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky prešovský eparchiálny biskup
Mons. Andrej Imrich, predseda Rady pre ekumenizmus KBS

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.