Ekumenický výbor

Informácie

Ekumenický výbor plní najmä tieto úlohy:
1.       hľadá cesty ako môžeme prinášať kresťanské svedectvo spoločne s kresťanmi rôznych cirkví,
2.       dáva dôraz na a pomáha zavádzaniu ekumenických výsledkov do kresťanského života predovšetkým v ECAV a tiež vo všeobecnosti na Slovensku, 
3.    zvyšuje povedomie o tom, čo sa už dosiahlo, odbúrava predsudky, napomáha pozitívnej ekumenickej atmosfére a tomu, aby cirkvi prakticky vyjadrovali úroveň viditeľnej jednoty, ktorá už je teologickou skutočnosťou – cez bohoslužby, ekumenické vzdelávateľné podujatia, spoločnú praktickú službu tým, ktorí sú v núdzi,
4.       prekladá a pripravuje  ekumenicky užitočné materiály v našom kontexte (dokumenty ekumenických dialógov, liturgické ekumenické materiály, vzdelávacie materiály ...),
5.       pomáha pripravovať odpovede/reakcie zo strany našej cirkvi na ekumenické materiály, na ktoré rôzne ekumenické a medzinárodné spoločenstvá žiadajú členské cirkvi o reakciu,
6.       funguje ako poradný orgán pre vedenie cirkvi v ekumenických záležitostiach,
7.       sleduje ekumenicky významné výročia a napomáha pripomínať si ich primeraným spôsobom,
8.       členovia výboru aktivizujú ekumenický život na svojej miestnej / regionálnej úrovni v ich pôsobiskách,
9.       prináša informácie, myšlienky, nápady, podnety, potreby zdola/z miestnych kontextov nahor – do pozornosti celej cirkvi, resp. medzinárodného záujmu,
10.   identifikuje aktuálne ekumenické potreby/výzvy ECAV na Slovensku a predkladá návrhy na ich riešenie,
11.   navrhuje a realizuje ekumenické podujatia,
12.   informuje cirkev/evan jelickú verejnosť o ekumenickom dianí doma alebo v zahraničí,
13.   spolupracuje na ekumenicky relevantných témach s ďalšími výbormi (Vieroučný výbor, Výbor na ochranu Božieho stvorenstva, Bohoslužobný výbor, Mediálny výbor, ...),
14.   spolupracuje s ekumenickými výbormi, komisiami, inštitúciami iných cirkví (napr. Rada pre ekumenizmus Rímskokatolíckej cirkvi),
15.   spolupracuje s Ekumenickou radou cirkví v SR a jej komisiami,
16.   spolupracuje s ďalšími ekumenickými organizáciami a spoločenstvami.

Členovia

predsedníčka
Mgr. Eva Guldanová, ThM.

+421 947 478 031 ekum.vybor@ecav.sk Mandát platný do: 18.03.27

riadny člen
Mgr. Milan Bartko

Mandát platný do: 18.03.27

riadna členka
Eva Chalupková

Mandát platný do: 18.03.27

riadny člen
Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.

+421 908 118 675 filo@fevth.uniba.sk Mandát platný do: 18.03.27

riadny člen
PaedDr. Dušan Havrila, PhD.

+421 905 155 749 havrilad@centrum.sk Mandát platný do: 18.03.27

riadna členka
Mgr. Oľga Kaňuchová

+421 904 992 624 ecavza@ecavza.sk Mandát platný do: 18.03.27

riadny člen
ThDr. Ivan Lukáč

+421 911 786 411 lukac.ivan@gmail.com Mandát platný do: 16.03.29

riadna členka
ThDr. Magdaléna Činčurová Ševčíková, PhD.

Mandát platný do: 18.03.27

riadna členka
Mgr. Anna Činčuráková-Tipulová

+421 911 829 297 ancincurak.tipulova@gmail.com Mandát platný do: 18.03.27

člen
Mgr. Maroš Nicák, Dr.theol.

Mandát platný do: 19.05.28