Budovanie evanjelickej identity v Príbovciach 2018

Budovanie evanjelickej identity v Príbovciach 2018

V týchto dňoch si v CZ ECAV Príbovce pripomenuli viaceré významnejšie udalosti, 235. výročie založenia Evanjelického cirkevného zboru a.v. v Príbovciach, 192. výročie posvätenia chrámu a 117. výročie posvätenia obnoveného chrámu.
Len pre pripomenutie, evanjelický kostol a.v. v Príbovciach bol Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 15.12.2017 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Ako sa uvádza v rozhodnutí: „Kostol je nositeľom architektonických hodnôt historizujúcej estetiky, umeleckohistorickej hodnoty, hodnoty symbolu, hodnoty vžitej podoby a emocionálnej pôsobnosti pamiatky v obci. Evanjelický kostol v Príbovciach spolu so susediacou farou a bývalou školou bol od svojho založenia miestom pôsobenia viacerých významných evanjelických farárov – učiteľov, učencov, spisovateľov a národných buditeľov, čím zohral dôležitú úlohu v dejinách evanjelickej cirkvi na Slovensku“.

No nezabudli ani na svoj cieľ stanovený pred niekoľkými rokmi. Prostredníctvom prezentácie histórie cirkevného zboru budovať evanjelickú identitu svojich členov. Preto si v tento deň pripomenuli aj 133. výročie narodenia prvej slovenskej lekárky, MUDr. Márii Bellovej, a tiež aj 45.výročie jej úmrtia, kedy si ju Pán života a smrti k sebe povolal.

MUDr. Mária Bellová (*10.11.1885 Liptovský Peter +20.11.1973 Príbovce) v roku 1957 odišla ako sedemdesiatdva ročná do dôchodku. V zimných mesiacoch bývala u rodiny svojej netere v Šumperku na Morave a v letných mesiacoch u svojho synovca, evanjelického farára Jána Chalupku v Príbovciach. Posledných päť rokov zo zdravotných dôvodov už zostávala len v Príbovciach.
Dňa 20. 11. 1973, desiaty deň po oslávení svojich osemdesiatych ôsmych narodenín, odišla na večný odpočinok. Jej urna s telesnými pozostatkami bola uložená do spoločného hrobu k sestrám, Želmíre Bellovej a Oľge Chalupkovej, na cintoríne v Príbovciach. Až po 29. rokoch bola urna s pozostatkami MUDr. Márie Bellovej prevezená a slávnostne uložená na Martinskom národnom cintoríne. MUDr. Mária Bellová sa svojim životom nezmazateľne zapísala do slovenskej histórie.

Slávnostné služby Božie sa konali v nedeľu 25.11.2018 kde si tieto významné udalosti spoločne pripomenuli. Slávnostné služby Božie liturgoval zborový farár Marek Szabó a životopis MUDr. Márie Bellovej prítomným priblížila Katarína Konrádová.

Galéria k článku