Strom reformácie zasadili v Badíne

 Strom reformácie zasadili v Badíne

Zaujímavá myšlienka „ Strom reformácie“ našla svoju pôdu aj v našom CZ Badín. K jej realizácii došlo 2. 6. 2012 podvečer, keď sa v našom zbore na naše pozvanie, medzi mnohými pracovnými povinnosťami, zastavil brat generálny biskup Miloš Klátik s manželkou.
Zboroví funkcionári v spolupráci so Zväzom záhradkárov v Badíne zabezpečili stromček a pripravili všetko potrebné, aby strom mohol byť slávnostne zasadený. Na dohodnutý termín sa zišla nie malá skupinka členov zboru, ktorí prežili spoločne príjemné a nie každodenné chvíle, pobožné, veselé, spontánne a hlavne užitočné, veď zasadiť strom je vždy užitočná vec i udalosť.

V rámci programu sadenia Stromu reformácie v Badíne sme zaspievali piesne, volali sme k Pánu v modlitbách, vypočuli sme si i text Písma L 6, 43 − 49, podobenstvo o dobrom a zlom strome. Prihovoril sa nám i brat biskup a prítomným vysvetlil podstatu myšlienky sadenia stromov reformácie. Samotný stromček, ktorý sme vložili do pripravenej pôdy vo farskom dvore, je strom „Prunus cistena“, teda slivka.

Po tejto oficiálnej časti sobotného stretnutia prišlo na rad malé posedenie v zborovej sieni, kde sme pri rozhovoroch s bratom biskupom a jeho manželkou, ktorá zavítala do svojho srdcu blízkeho rodného kraja, vytvorili spoločenstvo ľudí dobrej vôle a pozitívnych úmyslov.

Ďakujeme Pánu Bohu za pekný júnový sobotný podvečer, za stretnutie, udalosť, ktorá nás povzbudila vo viere, a dúfame, že i zasadený stromček bude rásť a pripomínať nám i ďalším, že máme niesť ovocie viery a života v tomto svete ako ľudia reformačného odkazu.

Galéria k článku