Výzva na predkladanie projektov: Evanjelium do rómskych domácností

Koordinačný výbor programu, ktorý Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripravila v spolupráci s Martin-Luther-Bund v Erlangene pod názvom "Evanjelium do rómskych domácností", sa zišiel 25. novembra 2010 na svojom III. zasadnutí v Dome na polceste vo Veľkom Slavkove.
Na svojom zasadnutí hodnotili predovšetkým doterajšiu pripravenosť cirkevných zborov na prijatie tohto programu a efektívne využitie očakávaných zdrojov z vyhlásenej zbierky, ktorú pre nás pripravil Martin-Luther-Bund tento rok v Nemecku a ku ktorej sa vyhlásenou oferou pridali aj naše cirkevné zbory.

Program Evanjelium do rómskych domácností je určený na podporu evanjelickej misie medzi Rómami a je zameraný predovšetkým na:
 evanjelizáciu v rómskych osadách, kam chceme cez naše cirkevné zbory priniesť slovo Božie a skutok lásky a pomoci,
 prípravu osobitných podujatí v rámci ECAV pre rómskych spoluobčanov nezávisle od ich konfesionálnej príslušnosti,
 prípravu základnej duchovnej literatúry orientovanej na Rómov,
 prípravu osobitného vzdelávania terénnych misijných pracovníkov a pracovníkov diakonie pre prácu s Rómami,
 spoluprácu s obcou, regiónom a so štátom pri riešení ekonomických problémov rómskych spoluobčanov – boj so sociálnou biedou, nezamestnanosťou, nízkou gramotnosťou,
 špeciálnu spoluprácu so školami so zameraním sa na rómske deti a mládež a v predchádzaní ich kriminalite,
 prípravu špeciálnych programov pre rómske ženy a mužov.

Projekty so zameraním na tieto ciele môžu prostredníctvom Generálneho biskupského úradu predkladať cirkevné zbory, ale aj občianske združenia, školy, účelové zariadenia a podobne, ktoré spolupracujú na uvedenej problematike s konkrétnym cirkevným zborom alebo vyššou COJ.

Pôsobnosť projektu môže byť na úrovni cirkevného zboru (konkrétnej rómskej komunity), ale aj na celoslovenskej úrovni. Pri posudzovaní projektu sa okrem iného bude prihliadať aj na spoluprácu žiadateľa s komunálnou, regionálnou alebo štátnou správou.

Formulár, na ktorom sa podáva žiadosť o financovanie svojho projektu zo zdrojov programu, nájdete na našej webovej stránke www.ecav.sk alebo vám ho na požiadanie zašle Generálny biskupský úrad.

Termín na predkladanie projektov bol koordinačným výborom stanovený na 15. februára 2011.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Koordinačný výbor projektu Evanjelium do rómskych domácností