Stanovisko Predsedníctva ECAV k iniciatíve generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku

Stanovisko Predsedníctva ECAV k iniciatíve generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku

Už trinásty mesiac čelí náš štát a jeho obyvatelia pandémii koronavírusu.  Predstavitelia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku od začiatku s porozumením akceptovali verejné opatrenia v boji proti šíreniu pandémie. Všetky naše výzvy, komunikované do prostredia cirkvi, sa niesli v takomto duchu. Uznávali sme realitu a nebezpečnosť pandémie, odmietli sme jej zľahčovanie, vyzývali sme k dôsledného dodržiavaniu hygienických opatrení. Vyzývali sme na trpezlivé znášanie prvého i druhého lockdownu, či letných obmedzení v našom cirkevnom živote. V čase pred Vianocami sme dokonca vyzvali naše cirkevné zbory k dobrovoľnému lockdownu (Evanjelici sa rozhodli pre dobrovoľný LOCKDOWN počas celých Vianoc (ecav.sk)). Išli sme v istom zmysle sami proti sebe, aby sme boli solidárni so všetkými a pomohli riešiť situáciu.

V týchto dňoch sledujeme podanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku na Ústavný súd Slovenskej republiky – na základe podnetu od desaťčlennej skupiny podnecovateľov na čele s Jánom Figeľom, v ktorom navrhuje preskúmať ústavnosť obmedzení základných práv a slobôd, v súvislosti s predĺžením núdzového stavu. Ako predstavitelia cirkvi citlivo vnímame najmä tú časť, v ktorej podľa názoru generálneho prokurátora zákaz slobody pohybu a pobytu zasahuje aj do iných práv a slobôd občanov, ktoré sú garantované Ústavou Slovenskej republiky.  

Ústava Slovenskej republiky v článku 24 ods. 1 hovorí: „Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú.“. Ďalej v článku 24 ods. 2: „Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov, alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní“. A článok 24 ods. 4: Podmienky výkonu práv podľa odsekov 1 až 3 možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, alebo práv a slobôd iných“. Toto isté je vyjadrené v najdôležitejšom európskom ľudskoprávnom dokumente z roku 1953 - Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Sloboda náboženského vyznania a sloboda prejavovania viery spoločnou bohoslužbou, sú teda jednými zo základných práv a slobôd občanov v demokratickom štáte, ktoré zaručuje priamo ústava. Táto sloboda môže byť obmedzená iba zákonom, ktorý má v zmysle ústavy presne stanovené parametre. Aj my spolu s mnohými prežívame vážnu pochybnosť o tom, či práva a slobody, zaručené ústavou, môžu byť obmedzené uznesením vlády (núdzový stav, obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania) a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (zákaz hromadných podujatí, medzi ktoré sú zahrnuté aj bohoslužby, neudelenie výnimiek pre cestu na ne a pod.). Toto považujeme za problém, na ktorý musia dať verejné autority odpoveď.

Z tohto dôvodu považujeme iniciatívu generálneho prokurátora, resp. podnecovateľov za vítanú a potrebnú. Mohla by vniesť svetlo do tohto nie zdravotníckeho, ako ústavoprávneho problému. Sme presvedčení o tom, že ani v časoch núdzového stavu by nemalo byť zasahované do základných práv a slobôd a mali by byť dodržiavané princípy právneho štátu. Alebo inak povedané, ak v čase núdzového stavu sú dodržiavané základné práva a slobody a princípy právneho štátu, potom sú občania ochotnejší štátu dôverovať, sú otvorenejší k spolupráci a motivovanejší realizovať spoločné stratégie na zvládnutie krízových situácií.

Sme presvedčení, že ústavne čisté riešenia v oblasti ľudských práv a slobôd, a zároveň efektívna stratégia v boji proti pandémii môžu kráčať ruka v ruke. Tomuto chceme byť nápomocní. Nie, nejde nám o okamžité otvorenie kostolov. Plne rešpektujeme realitu a jej riziká. Nechceme nadpráva, alebo iné práva ako definuje naša ústava a zákony. Chceme iba odpoveď na to, čo je ústavné a čo už nie. A chceme, aby z ústavného riešenia bolo vyťažené maximum v boji proti pandémii. Naďalej sme ochotní v mene spoločného dobra sa uskromniť a ísť aj proti sebe, ako sme to robili doteraz.

Prajeme si, s Božou pomocou, víťazstvo nad pandémiou. Ale ak by sa v budúcnosti jej nebezpečenstvo predsa len vrátilo, trváme na tom, aby všetky postupy v protipandemickom boji boli ústavne a právne nespochybniteľné.

Drahému Slovensku a jeho občanom želáme zdravie, trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

Vyprosujeme múdrosť pre politických predstaviteľov a verejné autority. Vytrvalosť pre bojujúci personál nemocníc, sociálnych zariadení a pre mnohých ďalších, zabezpečujúcich život v našej krajine. Všetkým úprimne ďakujeme.

Nech Pán Boh všetkých chráni a požehnáva!

Ivan Eľko, generálny biskup a Ján Brozman, generálny dozorca Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Bratislava, 24. marec 2021