Po prvýkrát zasadla Spevníková komisia

Po prvýkrát zasadla Spevníková komisia

Dňa 21. 6. 2021 sa uskutočnila prvá porada novovzniknutej Spevníkovej komisie, ktorú menovalo Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 4. júna 2021.

Členmi GP bola menovaná Spevníková komisia (ďalej len SK), ktorá má za úlohu venovať sa príprave nového evanjelického spevníka, v zložení: Marta Bednárová, Adriana Grešová-Sekelská, Ján Hroboň, Katarína Juríková, Eva Kolesárová, Martin Melišík, Peter Mihoč, Anna Mišúnová, Roman Porubän, Slavomír Sabol, Janko Siroma, Ondrej Šaraj, Martin Tipul, Katarína Valčová, Ivan Valenta, Martin Vargovčák.

Prvá online porada bola zvolaná a vedená biskupom VD Petrom Mihočom, ktorý predstavil plán a víziu pre tvorbu nového Evanjelického spevníka (ES).
V úvodnom slove brat biskup Peter Mihoč na základe 1S 16 poukázal na význam hudby a spevu v živote veriaceho človeka. Hudba a spev majú po Božom slove nezastupiteľné miesto, ako vyjadriť obsah viery v živote človeka. Poukázal na vzácne luteránske dedičstvo duchovnej hudby a spevu, ktorá prežila už 500 rokov. S vďačnosťou vnímame všetky  poklady duchovného spevu v našej cirkvi, ktoré reprezentujú skvosty duchovnej piesne slovenských evanjelikov: Tranovského kancionál Cithara Sanctorum (prvé vydanie 1636) a Zpěvník evangelický (1842). Jeho pokračovateľom je terajší ES, ktorý v tomto období dožíva sa už 30 rokov používania ako hlavnej bohoslužobnej knihy v ECAV na Slovensku aj v zahraničí. Po 30-tich rokoch jeho užívania sa naša cirkev naučila jednotne spievať, čím splnil svoj hlavný úmysel, keď vstupoval v roku 1993 do praxe. S vďačnosťou myslíme na všetkých členov bývalej SK, ktorí tento náš ES pripravovali vyše dvadsať rokov (1970-1992).

V našej cirkvi sme dospeli do stavu, kedy pociťujeme potrebu vytvorenia a vydania nového ES, ktorý by tak, ako všetky doterajšie spevníky, nadväzoval na našu hymnologickú a liturgickú tradíciu, ktorý by sledoval poriadok v myslení viery, aby ES svojimi piesňami utváral zrozumiteľné bohoslužobné spoločenstvo, upevňoval ho liturgicky a tak prehlboval vieru člena cirkvi, žijúceho v 21. storočí. S tým úzko súvisí potreba doplniť bohatý spevníkový materiál, ktorý máme v súčasnom ES o nové piesne, ktoré by pochádzali z domáceho prostredia a zároveň boli prekladmi bohatstva zahraničných spevníkov.

K tejto veľmi dôležitej a namáhavej práci GP prizvalo bratov a sestry – odborníkov v oblasti hymnológie, cirkevnej hudby a teológie, ľudí z praxe, ktorí spĺňajú predpoklady na to, aby sa čím skôr začala práca na príprave nového ES.

Z jednotlivých predstáv vyplynulo, že prvou a základnou úlohou bude rozhodnúť sa, či sa bude pracovať na úplne novom spevníku, ktorý by okrem piesňového materiálu obsahoval aj liturgické poriadky, hymnologické komentáre a rôzne indexy a to podľa vzoru zahraničných spevníkov, alebo sa bude pracovať „len“ na Prídavku nových piesní. Po výmene skúseností a názorov, sa členovia komisie priklonili k verzii, ktorej viditeľnou prácou by bol preklad súčasných zahraničných piesní spolu s novými domácimi piesňami, ktoré by boli najprv ako „Prídavok“ ponúknuté všetkým cirkevným zborom na praktické vyskúšanie v zatiaľ bližšie časovo neurčenom horizonte. Po ich „vyskúšaní“ v zboroch, by SK mala v ruke hymnologický materiál, ktorý by sa s konečnou platnosťou použil k novému vydaniu ES, aj s novými liturgickými časťami. Takýto rozšírený spevník bol by bohoslužobnou a liturgickou knihou zároveň a spĺňal by úroveň všetkých zahraničných kancionálov. Zároveň by stál v službe cirkevného zboru ako misijný projekt, ktorý bude súčasným vyjadrením viery cirkvi. Tak by sme dospeli k potrebnej viditeľnej i počuteľnej jednote s ostatnými sesterskými cirkvami po celom svete v hymnologickom i liturgickom šate.