Domáca pobožnosť na Veľký piatok s čítaním pašií (2. apríl 2021)

Domáca pobožnosť na Veľký piatok s čítaním pašií (2. apríl 2021)

1. Úvod

            V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého

2. Pieseň ES 111

3. Čítanie paší na Veľký piatok od bodu „Apoštolský pozdrav“ po bod „Kázeň Božieho slova“  

4. Zamyslenie nad Božím slovom (L 23, 39-43)

            S úctou si vypočujme slová Písma, ktoré nachádzame v evanjeliu podľa Lukáša 23, 39-43:

            „A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa Mu a hovoril: Či nie si Ty Kristus? Zachráň seba i nás! Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, a si celkom tak odsúdený! A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali, ale Tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi: Pane, Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu (Ježiš): Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!“

Milí bratia a sestry!

            Dnes vrcholí zápas Božieho Syna o človeka. Pán Ježiš Kristus neumiera na kríži ako ostatní ľudia, ktorí v takejto chvíli iba pasívne čakajú na smrť či preklínajú svojich mučiteľov. On je Boží Syn a nielen že trpí nevinne, ale stále je mocným Pánom neba i zeme a keby chcel, mohol by jedným slovom všetky udalosti zvrátiť. To by ale nenaplnil vôľu nebeského Otca. Nezvíťazil by nad diablom a hriechom. Veď čo je vlastne hriech? Je to počúvanie svojej vôle namiesto tej Božej. Ak Pán Boh chcel, aby Ježiš umrel za ľudí, chcel Pán Ježiš toto poslanie naplniť. Ak by však poslúchol hlas ľudí alebo možno aj svoju ľudskú túžbu po záchrane či dokázaní svojej moci všetkým prítomným, už by nekonal podľa Božej ale svojej vôle. V tej chvíli by prehral. Ukázal by, že tiež podlieha diablovi, že sa v ničom nelíši od ostatných ľudí a že hriech má aj nad Ním moc. Preto sú tieto chvíle také dramatické a také dôležité. Odohráva sa posledný zápas, v ktorom diabol nasadzuje všetky zbrane a slová pokušenia znejú zo všetkých strán.

            Vyslovuje ich aj jeden zo zločincov, ktorý sa domáha záchrany. Ten druhý ho napomína a obracia sa k Pánovi Ježišovi s prosbou, aby si Pán na neho spomenul vo svojom kráľovstve. Práve tohto radi označujeme ako kajúceho, ktorý spoznal v Ježišovi Spasiteľa. Bol ten prvý v niečom horší? Pochyboval v niečom o Ježišovi? Všimnime si trochu viac týchto dvoch mužov, ktorí visia na krížoch spolu s Pánom Ježišom, pravdepodobne pre nejaké politické previnenia.

            Obaja zločinci túžia po záchrane. Rozdielna je však ich predstava o tom, ako by tá záchrana mala vyzerať. Prvý zločinec by sa chcel vrátiť k starému spôsobu života. Jeho predstava o záchrane je: zostúpiť z kríža, uzdraviť sa, byť opäť slobodný a žiť ako predtým. Jeho pohľad je upretý do minulosti a na svojom dovtedajšom živote by nechcel nič zmeniť, práve naopak, chcel by v ňom pokračovať. V jeho slovách vlastne ani nieto pochybovania o Ježišovej moci. Je tam len prosba, aby ho Pán do toho starého života vrátil.

            Druhý zločinec tiež prosí o záchranu, avšak jeho predstava o záchrane je iná. On sa už nechce vrátiť k starému spôsobu života. Vie, že popáchal veľa zlého, vie, že jeho dovtedajší spôsob života ho priviedol na kríž a možno si aj uvedomuje, že ak by aj zostúpil z kríža, bez zmeny spôsobu života by sa na ňom znova ocitol. Jeho pohľad je preto upretý do budúcnosti a už nerieši svoj pozemský život ale to, čo s ním bude po smrti. Preto sa obracia na Pána nie s prosbou, aby mu vrátil minulosť, ale aby mu dal lepšiu budúcnosť. Túži po zmene a túto jeho prosbu Pán splní a prisľúbi mu život v raji.

            Pána Ježiša Krista označujeme za Spasiteľa – Záchrancu. A vieme, že On nás zachraňuje práve tým, že za nás umiera, berie na seba trest za náš hriech, odoláva pokušeniu. Nič z toho však nemá pre nás význam, ak sme my spokojní so svojím spôsobom života, ak nechceme žiadnu zmenu, ak sa cítime dobre vo svojich hriechoch. Neuvedomujeme si, že naše hriechy nás vedú do záhuby a sme rovnako zaslepení ako prvý zločinec, ktorému sa jeho hriešny život páčil, chcel sa k nemu vrátiť a vôbec si neuvedomoval, že ak by Ho Pán aj vypočul a umožnil by mu zostúpiť z kríža, pri rovnakom spôsobe života by sa na ňom znova ocitol.

            Ak si však uvedomujeme svoju hriešnosť, ak cítime a chápeme, že nie sme dokonalí a často konáme v rozpore s večným Božím poriadkom – Božím zákonom a Božou vôľou, potom túžime po zmene. Túžime po tom, aby sme boli zbavení viny, aby sme boli oslobodení od trestu a aby sme mali nádej lepšieho, krajšieho a hlavne večného života. Ak je náš pohľad upretý do budúcnosti a tú budúcnosť vidíme inak ako svoj doterajší život, potom smrť Pána Ježiša Krista dostáva zmysel. Práve On totiž premieňa tú našu hmlistú predstavu o lepšej budúcnosti z utópie, nerealizovateľného ideálu na skutočnosť. Je to práve On, ktorý dáva našej budúcnosti jasnú podobu. Onen druhý zločinec tiež asi nemal jasnú predstavu o tom, čo vlastne od Pána Ježiša chce. Pravdepodobne nevedel nič bližšie o Jeho kráľovstve. Vedel iba, že chce žiť a to inak – lepšie a že je to Ježiš, ktorý mu túto túžbu môže splniť. Sám Ježiš dal jeho túžbe konkrétnu podobu a naplnil ju. To robí aj pri nás.

            Možno niekto si povie, že byť lepší je ideál. Možno niekto si povie, že smrti aj tak nemožno uniknúť a že všetko je márne a je zbytočné nádejať sa nejakej večnej radosti. Keby nebolo Pána Ježiša a dnešných udalostí na Golgote, mali by takíto skeptici pravdu. Nebolo by možné zmeniť sa, byť lepší, žiť zmysluplnejšie. Nemalo by zmysel o niečo sa usilovať, keď by aj tak všetko malo zaniknúť v hrobe. Pán Ježiš však túto skutočnosť mení. Otvára brány večnosti, umožňuje človeku vstup do raja, dáva ľudskému životu zmysel a navyše mu reálne pomáha k tomuto raju sa priblížiť. Áno, s Jeho pomocou je možné žiť lepšie a krajšie, s Jeho pomocou je možné žiť bez pocitu viny, s Jeho pomocou je možné hľadieť do budúcnosti s radosťou a nie so strachom. To je veľká vec – zásadná – existenčne dôležitá. Preto je aj dnešný deň taký dôležitý a preto je tak veľmi dôležitý aj sám Pán Ježiš Kristus. Uvedomujme si to, radujme sa z toho a za Jeho obeť Mu ďakujme. Nie však ako diváci, ktorí prídu, zaplačú a vrátia sa k svojim hriechom ale ako tí, ktorí už chcú s Ježišom ostať, ktorí Ho chcú prijať ako svojho Záchrancu a ktorí Ho – spolu s kajúcim zločincom – prosia o novú, lepšiu a krajšiu budúcnosť. Amen.

            Pomodlime sa:

            Pane a Spasiteľu náš, hľadíme na Tvoje utrpenie, sme svedkami Tvojho umučenia i smrti a spytujeme sa: aká to veľká láska Ťa viedla k takej obeti. Ďakujeme Ti, že si nás tak veľmi miloval, že si svoj život položil za nás a prosíme Ťa: buď naším Záchrancom. Pretvor naše životy na lepšie, krajšie, svojím Svätým Duchom veď nás v láske a pravde svojho slova a raz, keď príde naša hodina, stoj pri nás, vezmi nás za ruku a voveď nás do svojho kráľovstva, aby sme tam s Tebou žili večne. Amen.

            Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu:

            Otče náš, ktorý si v nebesiach...

5. Pieseň ES 109

6. Záverečné požehnanie 

            Prijmite požehnanie:

            Milosť Božia nech je so všetkými Vami. Amen.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.