POZVÁNKA: ONLINE KÁZŇOVÉ PRÍPRAVKY K ADVENTU A VIANOCIAM 2021

POZVÁNKA: ONLINE KÁZŇOVÉ PRÍPRAVKY K ADVENTU A VIANOCIAM 2021

Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku v Zvolene a Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku v  Prešove srdečne pozýva kazateľov Slova Božieho a teológov EBF UK na spoločné Online kázňové prípravky k Adventu a Vianociam 2021, ktoré sa budú konať dňa 22. 11. 2021 (pondelok) o 9. 00 cez ZOOM aplikáciu (link bude v časovom predstihu zaslaný prihláseným účastníkom).
PROGRAM:
9. 00 - Otvorenie, privítanie, informácia o programe kázňových prípraviek
9. 05 – Ranná pobožnosť (biskup VD P. Mihoč)
9. 20 - 1. prednáška  „Boh na náš obraz (Ž 50)“ (doc. Ing., MA Bohdan Hroboň, PhD. - Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) + diskusia
10. 30 - Prestávka
10. 45 - 2. prednáška „Od ospravedlnenia z viery k nemožnosti straty Božej lásky (R 8, 28 – 39)“ (doc. ThDr. Juraj Fenik, PhD. - Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta Košice) + diskusia
12. 00 - Záverečné slovo (biskup ZD J. Hroboň)
12. 15 - Záver

Súčasťou tohto online podujatia bude aj tradičný darček v podobe kázňových prípraviek od 1. adventnej nedele po Zjavenie Krista Pána mudrcom na základe biblických textov zo starocirkevných introitov, ktoré sa často v praxi nevyužívajú.    
Na online kázňové prípravky je potrebné prihlásiť sa do 18. 11. 2021 (štvrtok) u brata tajomníka biskupa VD Mareka Cingeľa na: tajomnik@vdecav.sk; marekcing@gmail.com alebo telefonicky: 0908/368889.

K prednášajúcim:
Doc. Ing., MA Bohdan Hroboň, PhD. (1968) je absolventom TU v Košiciach – v odbore Výpočtová technika a informatika. Vyštudoval však aj biblické vedy na Wheaton Graduate School v Illinois (USA). Pred - doktorandský program absolvoval na Luther Seminary v St. Paul (USA). V rokoch 2003 – 2008 absolvoval University of Oxford (UK) v odbore orientalistika a získal PhD. Bol pri vzniku Biblickej školy ako aj Centra kresťanského vzdelávania v Martine, ktorého je momentálne riaditeľom. Prednášal na Katedre náboženských štúdií FHV ŽU. Momomentálne vyučuje na Katedre biblických a historických vied TF TU v Trnave. Dlhodobo sa venuje prekladu a výkladu Knihy žalmov i Izaiáša. Od roku 2008 sa podieľa spolu s ďalšími slovenskými biblistami, teológmi a filológmi na edícii Komentárov k Starému zákonu. V Slovenskom rozhlase na Rádiu Devín moderoval reláciu Nad Slovom.

Doc. ThDr. Juraj Feník, PhD. (1976) je kňaz Košickej arcidiecézy. Je absolventom teológie v Košiciach a The Catholic University of America (Washington, DC) so zameraním na biblickú gréčtinu a prekladateľstvo a novozákonnú exegézu, kde v roku 2008 získal vedeckú hodnosť S.T.D. Od roku 2008 pôsobí na TF KU v Košiciach, kde prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu. Prednášal aj na GTF PU v Prešove a v Kňazskom seminári a Teologickom inštitúte v Rige (Lotyšsko). Od roku 2016 pracuje ako samostatný vedecký pracovník Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave a zároveň je aktívny v košickom Centre pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Je členom prestížnej vedeckej asociácie The Catholic Biblical Association of America a členom redakčných rád vedeckých časopisov Studia Biblica Slovaca a Verba Theologica. Je autorom viacerých odborných štúdií v domácich a zahraničných periodikách. Venuje sa prekladu Nového zákona a v tejto kapacite participoval na produkcii vedeckej monografie „K metodike prekladu Svätého Písma do slovenčiny“ a na organizácii viacerých odborných seminárov venovaných prekladaniu biblických textov. Predmetom jeho vedeckého a popularizačného záujmu sú evanjeliá podľa Lukáša a Jána a Pavlove listy. Významnou mierou sa podieľal na produkcii najnovších prekladov Jánovho (2019) a Lukášovho evanjelia (2020). Okrem domácich periodík publikoval v prestížnych zahraničných časopisoch Biblica, Catholic Biblical Quarterly, Ephemerides Theologicae Lovaniensis a Neotestamentica. Ako recenzent spolupracoval s periodikom Neotestamentica. Aktívne vystupuje na domácich a zahraničných konferenciách. Popri prednášaní a publikovaní sa angažuje v biblickom apoštoláte v Košickej arcidiecéze a v rámci permanentnej formácie rehoľných komunít.


Ján Hroboň (biskup ZD)
Peter Mihoč (biskup VD)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.