Oznamy

TEOLOGICKÁ  KONFERENCIA  2020 - ZRUŠENIE

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2020 - ZRUŠENIE

S poľutovaním vám oznamujeme, že Teologická konferencia na tému "Augsburské vyznanie a ekuména" sa nebude môcť uskutočniť v oznámenom  termíne 27.- 29. októbra 2020 v Poprade z dôvodu súčasných preventívnych opatrení zameraných na zabránenie šírenia epidémie koronavírusu.

Detský časopis Dúha- veľká zmena

Detský časopis Dúha- veľká zmena

Priatelia, vyzývame vás k online odberu, lebo na ňom bude závisieť cesta Dúhy v budúcnosti. I naďalej potrebujeme akúkoľvek vašu odozvu – pochvalu i kritiku, nápady a vylepšenia, aby sa Božie slovo mohlo medzi našimi deťmi šíriť i týmto spôsobom. Pomôžme si navzájom a oslávme Pána Boha spoločným dielom! V časopise sú spracované rôzne duchovné témy s bohatou ilustračnou výbavou a množstvom úloh pre školy, cirkevno-zborové i rodinné činnosti, ktoré pomáhajú pri výchove a vzdelávaní detí. Vo väčšej miere tiež obsahuje kratšie literárne útvary; najmä báseň či rozprávku, ale aj viaceré náučné texty z rôznych oblastí.

Liturgický kalendár ECAV na mobile s OS Android

Liturgický kalendár ECAV na mobile s OS Android

Ak používate tablet alebo mobilný telefón s operačným systémom Android, ponúkame Vám aplikáciu Kalendár ECAV, ktorá Vám vždy prinesie aktuálne informácie o cirkevnom období a okrem dátumov a mien slovenského kalendára zobrazí aj témy nedieľ a cirkevných sviatkov spolu s  bohoslužobnými textami podľa Chrámovej Agendy ECAV na Slovensku.

Vyšlo 4. číslo Služby slova

Vyšlo 4. číslo Služby slova

Homiletický časopis Služba slova vo svojom 4. čísle prináša okrem tradičných prípraviek ku kázňam aj článok Mgr. Jozefa Benku, PhD o najčastejších chybách kazateľov, rozhovor s prof. ThDr. Jurajom Bándym pri príležitosti jeho životného jubilea, či archívnu spomienku na prof. ThDr. Dušana Ondrejoviča pri príležitosti jeho 90. narodenín. Náhľad čísla nájdete na našej stránke v časti Služba slova.

Ponúkame Vám dve nové publikácie Spolku Martina Rázusa

Ponúkame Vám dve nové publikácie Spolku Martina Rázusa

Spolok Martina Rázusa vydal publikáciu Sláva šľachetným VI s podtitulom Učiteľ je okno do sveta a života. Ide o kolektívnu monografiu erudovaných autorov, ktorí prezentujú slovenských učiteľov ľudových,, cirkevných i štátnych škôl v ich individuálnych osudoch a mnohostrannej činnosti od Tolerančného patentu na konci 18. storočia až po druhú polovicu storočia dvadsiateho.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 1.10.- 15.10.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 1.10.- 15.10.2020

Misijné dni a Rodinná konferencia nebudú

Misijné dni a Rodinná konferencia nebudú

Bratia a sestry, s ľútosťou vám oznamujeme, že kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v našej krajine a zákazu Vlády SR konať hromadné podujatia nad 50 účastníkov, Misijné dni VD ECAV na Slovensku a Rodinná konferencia sa rušia.

Synoda 2020 bude v Ružomberku

Synoda 2020 bude v Ružomberku

Zasadnutie Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa bude konať v sobotu 10. októbra 2020 v Ružomberku. Zahájené bude slávnostnými službami Božími v sobotu ráno o 9:00 hod. Registrácia účastníkov bude v sobotu ráno od 8:00 hod do 9:00 hod. Prosíme účastníkov o dodržanie respiračnej etiky a hygienických opatrení.

Opatrenia 2. fázy COVID-19 v skratke

Opatrenia 2. fázy COVID-19 v skratke

Spracovalo GBÚ, podľa materiálov Ministerstva zdravotníctva SR, hl. hygienika, právneho tímu a konzília odborníkov pre manažment COVID19. AKTUÁLNE k 19.9.2020, prosíme sledujte aktualizácie vášho RÚVZ.

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby a duchovného sprevádzania v SR počas 2. vlny pandémie COVID-19

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby a duchovného sprevádzania v SR počas 2. vlny pandémie COVID-19

Usmernenia vydané k 1. vlne pre duchovnú službu platia aj naďalej. Ku nim sa pripája nasledovné usmernenie: Farnosti/ diakonie/ cirkevné zbory (pozn. redakcie) možno okrem stavu prípadov v ich regióne / okrese/ kraji (podľa farby pridelenej RÚVZ) kategorizovať aj podľa stavu prípadov príslušnej farnosti/ diakonie / cirkevného zboru (pozn. redakcie) a expozície alebo pozitivity správcu príslušnej farnosti/ diakonie / cirkevného zboru (pozn. redakcie). Kategorizáciu je možné použiť na usmernenie prebiehajúcich preventívnych a kontrolných opatrení proti šíreniu infekcie COVID-19 pri súčasnom znížení potenciálu výskytu a šírenia prípadov v komunite prostredníctvom tohto špecifického prostredia v ktorom sa poskytuje duchovná služba a sprevádzanie. Testovanie duchovných sa riadi pokynmi pre štandardnú populáciu kde sa majú viesť osobitné záznamy z návštev rodín, nemocníc, zariadení sociálnych služieb, hospicov a služieb, ktoré predpokladajú úzky kontakt pri nejasnom statuse veriaceho napr. pri zaopatrovaní, pomazaní chorých, sviatostiach v domácom, či inom ústavnom prostredí najmä v rizikovej populácii (seniori nad 60 rokov, imunokompromitovaní pacienti a osobitne pacienti v karanténe s nejasným testom alebo pozitívni pacienti na prítomnosť SARS-CoV-2. Situácie a opatrenia môžu byť určené aj kategorizačnou maticou (ak miestne príslušný RÚVZ nevydá inak).

ZRUŠENIE evanjelizácie PRE TEBA 2020

ZRUŠENIE evanjelizácie PRE TEBA 2020

Oznamujeme cirkevným zborom, že z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19 v rámci SR rušíme ďalšie pripravované podujatie PRE TEBA 2020, ktoré sa malo konať 30. 9. – 4. 10. 2020 v Liptovskom Hrádku.

Oznámenie o ofere na Rok evanjelického školstva

Oznámenie o ofere na Rok evanjelického školstva

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo na 2. nedeľu po Veľkej noci – 26.4.2020, vyhlásiť dobrovoľnú celocirkevnú oferu na Rok evanjelického školstva. Z dôvodu pandémie COVID-19 nebola ofera v danom termíne realizovaná.

Aktualizovaný oznam o pohrebe sestry Petríkovej

Aktualizovaný oznam o pohrebe sestry Petríkovej

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu s COVID-19, najmä v Bratislave, sa rozlúčka s pani farárkou Petríkovou uskutoční len v kruhu najbližšej rodiny. Odporúčame rešpektovať želanie rodiny a prikladáme parte aktualizované v tomto zmysle.

Oznámenie o ofere na Svetový luteránsky zväz

Oznámenie o ofere na Svetový luteránsky zväz

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo na 12. nedeľu po Svätej Trojici- 30.8.2020, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu pre Svetový luteránsky zväz.

Misijné dni 2020 sa presúvajú na november

Misijné dni 2020 sa presúvajú na november

Milí bratia a sestry! V súvislosti so stúpajúcimi číslami Covid 19, s tretinovým počtom prihlásených účastníkov na Misijné dni 2020 oproti minulému roku, s vysokým organizačným rizikom programovej prípravy MD, s vysokým percentom neistoty a obáv v organizačnom tíme, ktoré pramenia z možných karanténnych opatrení na začiatku nového školského roka, a taktiež v súvislosti s dodržaním všetkých opatrení hlavného hygienika - v interiéri bude musieť byť pri všetkých aktivitách zabezpečené nosenie rúška a iné hygienické opatrenia - sme sa rozhodli preložiť podujatie nášho Východného dištriktu - Misijné dni VD 2020, ktoré sa malo konať v termíne 27. - 30. 8. 2020 v Ľubovnianskych Kúpeľoch.

Zomrela Erika Sukovská

Zomrela Erika Sukovská

Milé sestry, milí bratia, v nádeji vzkriesenia vám oznamujem, že naša milá spolusestra v oltárnej službe Erika Sukovská v nedeľu 9.8.2020 nás predišla z časnosti do večnosti. Myslite prosím v modlitbách najmä na všetkých pozostalých.  

VYJADRENIE presbyterstva CZ ECAV Bratislava Staré Mesto

VYJADRENIE presbyterstva CZ ECAV Bratislava Staré Mesto

VYJADRENIE presbyterstva Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto k Pastorálnemu stanovisku k témam súvisiacim so sexuálnou etikou, ktoré vydal Zbor biskupov ECAV 13. júla 2020.

Zomrel vzácny brat farár Ján Bakalár

Zomrel vzácny brat farár Ján Bakalár

Bratia a sestry, s hlbokým zármutkom, ale s nádejou na večný život vám oznamujeme, že Pán Boh dňa 22. 7. 2020 vo večerných hodinách po ťažkom a dlhom zápase s chorobou povolal svojho verného služobníka brata farára Mgr. Jána Bakalára vo veku nedožitých 61 rokov. Nech Hospodin potešuje pozostalú manželku aj deti s rodinami.

Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom sa uskutoční v sobotu 25. 7. 2020 o 12.00 hod. v Chráme Sv. Trojice v Prešove. Telesné pozostatky budú následne uložené na cintoríne v Kukovej. Pobožnosť pred pohrebom sa uskutoční v piatok 24. 7. 2020 o 18.00 hod. v Chráme Sv. Trojice v Prešove. Pozostalá rodina prosí, aby ste namiesto kvetín darovali finančné prostriedky pre CZ ECAV na Slovensku Prešov.

Pastorálne stanovisko k témam súvisiacim so sexuálnou etikou

Pastorálne stanovisko k témam súvisiacim so sexuálnou etikou

Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pripravil pastorálne stanovisko k niektorým mediálne prezentovaným témam v súvislosti so sexuálnou etikou.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s MD a RD – doplňujúce informácie

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s MD a RD – doplňujúce informácie

Vážená sestra / Vážený brat, oznamovacia povinnosť zamestnanca voči zamestnávateľovi v súvislosti so vznikom nároku a čerpaním materskej dovolenky (ďalej len „MD“) a rodičovskej dovolenky (ďalej len „RD“) bola uverejnená na webových stránkach ECAV na Slovensku, v Oznamoch z GBÚ, dňa 20. marca v roku 2019 v článku pod názvom „Materská dovolenka a rodičovská dovolenka“ s podtitulom „Oznamovacia povinnosť“, s poukázaním na konkrétne ustanovenia paragrafov ako Cirkevnej ústavy ECAV na Slovensku, tak Zákonníka práce, nakoľko pri výkone práce v duchovenskej činnosti platí subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce (ďalej len „ZP“).

Rozhlasové Služby Božie z Chyžného, 28.6.2020

Rozhlasové Služby Božie z Chyžného, 28.6.2020

V 3. nedeľu po Svätej Trojici RTVS odvysiela záznam rozhlasových Služieb  Božích z Evanjelického cirkevného zboru Chyžné, ktorý patrí do Gemerského seniorátu.

BAS vyhlasuje súťaž o tvorbu novej duchovnej piesne

BAS vyhlasuje súťaž o tvorbu novej duchovnej piesne

Výbor cirkevnej hudby Bratislavského seniorátu ECAV vyhlasuje autorskú súťaž o tvorbu novej duchovnej piesne.

Súbeh v CZ ECAV Švedlár

Súbeh v CZ ECAV Švedlár

Cirkevný zbor ECAV Švedlár vypisuje súbeh na obsadenie kňazskej stanice. Cirkevný zbor patrí do Košického seniorátu vo Východnom dištrikte ECAV. Bohoslužobná reč je slovenčina

Zomrel Ján Valenta

Zomrel Ján Valenta

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že Pán života a smrti si povolal dňa 9. júna 2020 brata Jána Valentu vo veku 81 rokov. Brat Valenta bol od mladosti horlivým misijným pracovníkom na Legionárskej ulici v Cirkevnom zbore ECAV Bratislava, kde vykonával aj funkciu kurátora i presbytera. V Cirkevnom zbore ECAV Pukanec bol dlhé roky zborovým dozorcom. Istý čas bol aj členom niekdajšej generálnej rady našej cirkvi.

Informácia o opakovanom preškolení BOZP a OPP

Informácia o opakovanom preškolení BOZP a OPP

OPAKOVANÉ   PREŠKOLENIE: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI   A   OCHRANA PRED POŽIARMI

Novšie Staršie
Strana 2 z 7
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.