Ofera na Fond misie, 9.1.2022

Ofera na Fond misie, 9.1.2022

V zmysle uznesenia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku č. GP 15/1-2012,  ofera má byť  vyhlásená v oznamoch na hlavných službách Božích.

Bratia a sestry,

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 3.12.2021 rozhodlo na 1. nedeľu po Zjavení – 9.1.2021, vyhlásiť povinnúcelocirkevnú oferu na Fond misie.

Ofera bude použitá na podporu tvorby materiálu pre prácu s deťmi, dorastom a mládežou, ako aj na tvorbu materiálov pre prácu s rodinami a mužmi a na podporu misijných podujatí v ECAV na Slovensku. O použití prostriedkov rozhoduje Správna rada Fondu misie.


Oferu na Fond misie

posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN:SK42 0200 0011 6900 0044 3012
BIC: SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 663 040

Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám dávame do Vašej štedrej pozornosti.

 

                                                             

Mgr. Ivan Eľko, v.r.                                           Ing. Renáta Vinczeová, v.r.

generálny biskup                                            zástupkyňa generálneho dozorcu