Bohoslužby od 10.12.2021

Bohoslužby od 10.12.2021

AKTUALIZÁCIA 10.12.2021

Bratia a sestry,

dostali sme doplnenie a vysvetlenie z ÚVZSR:
"Vyhláška určuje obmedzenie kapacity na 1 osobu na 25 štvorcových metrov ALEBO najviac 30 osôb. Organizátor hromadného podujatia však musí dodržať všetky podmienky stanovené vo vyhláške, teda aj dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti."

Na základe tohto vysvetlenia je slovíčko ALEBO rozhodujúce a umožňujúce vybrať si z dvoch variantov počtu osôb.

Odporúčame teda dodržať nasledovné:

Služby Božie s účasťou veriacich iba pre OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch")
a) do väčších kostolov môže prísť na Služby Božie aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25 m2,
b) pre ostatné menšie kostoly platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu (pri dodržaní 2m rozostupov).

Zároveň vás prosíme a upozorňujeme na potrebu zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov (to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov a pod.)

Pána Boha prosíme o ochranu účastníkov v každom jednom cirkevnom zhromaždení, vás žiadame o prísne dodržiavanie všetkých pandemických opatrení.

Predsedníctvo ECAV

Bratia a sestry.

Dnes podvečer /9.12.2021/ bola zverejnená Vyhláška ÚVZ SR (https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_289.pdf).
Zároveň sme s ňou obdržali aj "Informáciu k vyhláškam, ktoré upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí". Bohoslužieb sa týka časť "Vyhláška k organizácii hromadných podujatí".

Na základe týchto dokumentov Vás prosíme, aby ste prijali usmernenie, že:


"Služby Božie sa môžu konať s maximálnou povolenou kapacitou 1 osoba na 25 štvorcových metrov, alebo najviac 30 ľudí."

Znamená to teda, že podľa počtu štvorcových metrov vášho kostola si vypočítate maximálnu kapacitu, pri splnení podmienky 1os/25m². Ak by vám vychádzalo napríklad 32 osôb, stále máme strop 30 ľudí, ktorý nemožno presiahnuť.

Zároveň také riešenie, že aj na malej ploche našich menších kostolíkov či modlitební sa bohoslužieb môže zúčastniť bez prepočítania plochy a podmienky 1 osoba na 25 m2 proste 30 osôb, nie je možné. 

Všetko sa odohráva v režime OP. Podľa uvedeného by v režime OP mal byť aj farár/farárka/kostolník/kantor a títo sa rovnako počítajú do celkového počtu účastníkov. Prosíme teda, aby ste splnili aj túto podmienku.

Stále platí, že individuálna pastorácia je povolená- pripomínajte tento fakt prosíme všetkým členom svojich cirkevných zborov a ponúkajte im túto možnosť.

Bratia a sestry, pre organizáciu našich bohoslužieb v nasledujúcom  adventnom a sviatočnom období neexistuje jedno riešenie pre všetkých. Každý nech zváži svoje možnosti, kapacity, či zloženie členov svojho CZ vzhľadom na požiadavku OP. Urobme zodpovedné rozhodnutie každý vo svojom prostredí.


Predsedníctvo ECAV

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí
Účinnosť vyhlášky: 10.12.2021
Vyhláška v plnom znení tu:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_289.pdf

Informácia k vyhláškam, ktoré upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí, medzi ktoré patria aj bohoslužby.

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:
1. Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb
o Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce.
o Zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP.
2. Bohoslužby (maximálna povolená kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí)
3. Sobášne obrady a obrady krstu (maximálne 6 osôb- do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)
4. Pohrebné obrady (bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške)

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:
· dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu,
· zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
· v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
· ďalšie opatrenia sú vymenované priamo vo vyhláške,
· zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať.

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia

  • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
  • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami - v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška
  • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
  • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť
  • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
  • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
  • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
  • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.
  • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.

TS_vyhlášky_prevádzky_HP.docx