Som ospravedlnený

Som ospravedlnený

R 5, 1-2
„Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu.“

Čo pre teba znamená slovo „spravodlivý“? ako mu rozumieš?

My si často ospravedlňujeme svoje skutky vysvetľovaním pohnútok, ktoré nás k nim viedli. Myslíme si, že pokiaľ je výsledok pozitívny, tak sme jednali správne a sme v práve. Darí sa nám ospravedlňovať  si veci, o ktorých sme presvedčení, že si ich zaslúžime alebo ich potrebujeme. Aj keď pri tom niekedy zaklameme, aj keď jednáme nečestne – hlavný je výsledok. To je ale zvrátené premýšľanie.

Pred Bohom nás ospravedlním jedine to, ak prijmeme Ježiša ako svojho Spasiteľa. Keď Ho poprosíme o odpustenie hriechov a odovzdáme Mu svoj život, Jeho obeť na kríži zahladí všetko, čo nás oddeľovalo od Boha. Stávame sa novým človekom v spravodlivosti.

Ospravedlnenie pred Bohom skrze Ježiša Krista nám prináša ovocie pokoja. Ježiš znášal trest za nás a vďaka Nemu môžeme mať dôveru v Boha. Náš pokoj nie je závislý od okolností alebo od osobného výkonu, ale je skutočný, trvácny a jeho jediným zdrojom je Ježiš. „ON je náš pokoj“Ef.2,14

Druhou výhodou je prístup. Hebrejský výraz preložený ako „prístup“ neznamená len otvorené dvere, cez ktoré môžeme prejsť, ale používa sa aj vo význame „uviesť niekoho do prítomnosti panovníka“, alebo ako „loď plávajúca do bezpečného prístavu.“ Keď sme ospravedlnení pred Bohom, sme uvedení na miesto bezpečia, ochrany a odpočinku. Do Božej prítomnosti, do Otcovského náručia. Viem, že som Jeho dieťa, viem, že mi je odpustené pretože to garantuje všemohúci a milujúci BOH a je to ako pevná skala mojej identity a osobnosti.

Keď som v pozícii, že mám vplyv na druhých – či v školstve, alebo kdekoľvek, som tvorcom pokoja, porozumenia, zmieru a dobrej atmosféry? Prosím neklamme sa, alebo poprosme niekoho, kto nás pozná, nech mám dá objektívnu spätnú väzbu. Potrebujeme o sebe zistiť pravdu. Lebo len vtedy, keď vieme, že niečo nie je v poriadku, môžeme prosiť o nápravu, o skutočný pokoj a odpustenie.


Modlime sa: Drahý Pane, ďakujem, že ma tak veľmi miluješ, že si našiel spôsob, ako ma ospravedlniť. Ty ma obnovuješ, odpúšťaš mi a dávaš mi prístup do svojej prítomnosti, kde nachádzam pokoj a odpočinok. Chválim Ťa a milujem Ťa, Pane. Amen

Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=YrH3efraTn8


Skúsme si nájsť čas a pozorne si prečítať toto vyjadrenie na tému spravodlivosť a ospravedlnenie hriešnika, myslím, že je to zaujímavé čítanie.

Spravodlivosť vyžaduje spravodlivosť. Naša celá spoločnosť sa aspoň snaží týmto spôsobom fungovať. Keď niekto zavraždí celú tvoju rodinu a ty ho chytíš a zavoláš políciu a polícia ho zadrží do vezenia... A keď je potom o pár mesiacov predvedený na súd pred sudcu a sudca sa pozrie na toho, kto zavraždil celú tvoju rodinu a bol chytený pri čine a povie: „Som veľmi súcitný a milujúci sudca, si oslobodený, môžeš isť“! hovorím vám: Celá spoločnosť sa postaví proti tomu sudcovi. Obvoláme noviny, napíšeme prezidentovi, kongresmanovi slovami: „V tomto štáte nám úraduje sudca, ktorý je omnoho viac skorumpovaný ako kriminálnici, ktorých prepúšťa. Vyžadujeme spravodlivosť“! Pán Boh si na to vyhradzuje právo. V skutočnosti je to Jeho výsada. Musí vykonať spravodlivosť! On je spravodlivý! On sa nemôže oddeliť od svojej vlastnej spravodlivosti. Pán Boh je spravodlivý. Čiže ak je Pán Boh spravodlivý, ako môže odpustiť hriešnikovi a pritom stále ostať spravodlivým? Takto to robí: Pán Boh vo svojej spravodlivosti odsúdil celý svet. To zahŕňa každého jedinca v tejto miestnosti. V Jeho spravodlivosti je Jeho hnev vzplanutý proti každému jednému z našich zločinov. Hoci sú skryté pred ľuďmi, nie sú skryté pred Ním. To dáva zmysel tomu, prečo proti naším zločinom proti Nemu, Biblia vraví, sú Jeho hnev a Jeho nenávisť namierené proti nám, hriešnikom, pre všetky naše zločiny proti Nemu. Ale napriek tomu prirodzenosť Božej lásky je taká, že je schopný vykonať spásu tým, ktorí sú objektom Jeho hnevu.

A čo robí? Ten istý Pán Boh, ktorý odsudzuje teba za tvoje zločiny a porušenia každého jedného z Jeho zákonov, ten istý Pán Boh, ktorý ťa odsudzuje, sa stáva človekom. Vchádza do nášho ľudstva, vchádza do našej doby, rodí sa do nášho rodu. Musí byť jeden z nás. My sme tí, ktorí zhrešili. My sme tí, ktorí musia zomrieť. Človek zhrešil, človek musí zomrieť. Aby bol človek zachránený, niekto musí prísť a zomrieť na jeho mieste ako človek. Viac než dokonalý človek: Musí byť taktiež Bohom. A tak ten istý Pán Boh, ktorý nás spravodlivo odsudzuje, je v láske vtelený: Jeho syn je narodený z panny Márie. Žije život, dokonalý život, úplne podriadený Božiemu zákonu. Neustále počujúci od Otca slová: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo“. A V STANOVENOM ČASE PODĽA PREDURČENÉHO PLÁNU, JE SYN POZDVIHNUTÝ A PRIBITÝ NA KRÍŽ. ČO SA STALO NA TOM KRÍŽI? Mnohí kazatelia vám to povedia. Jediný problém je, že vám to v skutočnosti nepovedia. Keď počúvate o kríži, čo zvyčajne počujete vo všetkých tých kázňach? Počujete o tom, ako Rimania a Židia zabili Pána Ježiša Krista. Počujete, ako ho vyzliekli a bičovali. Počujete, ako mu nasadili korunu z tŕnia na Jeho hlavu. Počujete, ako ho zbili, až kým ho nebolo možné  považovať za človeka. Počujete, ako ho priklincovali na kríž: kam presne prenikli klince na jeho predlaktí a členkoch. Je vám povedané, že kopija prebodla Jeho bok. Je vám povedané o bolestiach dusenia sa na dreve kríža.

Ale ako toto všetko zaplatilo za naše hriechy? Čo zvláštne je na tom kríži, že to zaplatilo za naše hriechy, uspokojilo požiadavky Božej spravodlivosti, utíšilo hnev  a umožnilo, aby nám odpustil? Niečo, čo je dnes len málokedy vyslovené. Ale o čom kazatelia minulosti neustále hovorili. Keď visel Pán Ježiš Kristus na dreve kríža, hriech človeka, – tvoj hriech, – Mu bol pripísaný. Slovo „pripísať“ pochádza z latinského „imputare“, čo znamená premýšľať alebo považovať. TEDA, ŽE NA TOM DREVE KRÍŽA BOH DOSLOVA VZAL TVOJ HRIECH BIBLIA VRAVÍ, ŽE „TOHO, KTORÝ NEPOZNAL HRIECHU, UROBIL HRIECHOM ZA NÁS“. ČO TO ZNAMENÁ, ŽE HO UROBIL HRIECHOM?  ZNAMENÁ TO, ŽE SA PÁN JEŽIŠ KRISTUS STAL NA KRÍŽI SKAZENÝM? ABSOLÚTNE NIE! ČO TO ZNAMENÁ? ZNAMENÁ TO, ŽE KEĎ VISEL NA DREVE TOHO KRÍŽA, PÁN BOH HO OZNAČIL ZA VINNÉHO ZA VŠETKY TVOJE ZLOČINY. A POTOM PÁN BOH ZAOBCHÁDZAL S NÍM TAK, AKO BY MAL ZAOBCHÁDZAŤ S TEBOU. Ako prorok Izaiáš predpovedal v Izaiášovi 53,10: „Zapáčilo sa Hospodinovi“, štyri spoluhlásky: JHVH – Jahve. „HOSPODINOVI SA ZAPÁČILO ZDRVIŤ HO NA TOM DREVE“. Ak veríš, že si zachránený od svojho hriechu, nie je to preto, že Rimania a Židia zbili Pána Ježiša Krista. AK SI TU DNES SPASENÝ, JE TO PRETO, ŽE NA TOM DREVE KRÍŽA BOLI TVOJE HRIECHY PRIPÍSANÉ PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI. Pán Boh Ho označil za vinného namiesto teba. A Pán Boh s Ním zaobchádzal tak, ako mál zaobchádzať s tebou. A namiesto toho, aby zdrvil teba plnou silou Božieho hnevu pre tvoj hriech, Boh zdrvil svojho jednorodeného Syna. Preto na tom kríži Ježiš zakričal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil“? PRETOŽE NA TOM KRÍŽI BOH, KTORÝ NEMÔŽE STRPIEŤ ZLO, KTORÝ NESTRPÍ HRIECH KVÔLI SVOJEJ SVÄTOSTI, SA ODVRACIA OD SVOJHO SYNA, PRETOŽE NA TOM KRÍŽI SA JEHO SYN STÁL HRIECHOM. A JEHO SYN NIESOL PREKLIATIE. A JEHO SYN BOL ZDRVENÝ PLNOU SILOU HOSPODINOVEJ SPRAVODLIVOSTI. PRETO TESNE PRED TÝM, AKO KRISTUS ZOMIERA, KRIČÍ: „JE DOKONANÉ“! Čo to znamenalo? ŽE V TOMTO MOMENTE PRETRPEL PRESNE TOĽKO, KOĽKO MUSEL VYTRPIEŤ, ABY ZAPLATIL ZA HRIECHY MNOHÝCH ĽUDÍ. BOLO DOKONANÉ!

Prvý problém je vyriešený! Ako môžeme my ako ľudské bytosti uniknúť odsúdeniu za hriech, aby sme sa mohli stať novým stvorením? Je iba jeden spôsob: Na tom kríži Kristus zomrel za naše odsúdenie a teraz sme slobodní. Ale je tu stále ešte jeden problém. Teraz som hovoril o odsúdení hriechu. A čo sila hriechu? Apoštol Pavol, veľkí reformátori, Kalvín, Luther, puritáni, raní presbyteriáni, kongregacionisti, baptisti, metodisti, tí všetci sa tešili z učenia o ospravedlnení zo samotnej viery. Čo to ale znamená? Ospravedlnenie z viery samotnej znamená toto: Hriešnik nie je zmierený s Bohom. A preto ak zomrie v takom stave, s týmto údelom, bude odlúčený od Božej prítomnosti, bude pod Božím súdom po celú večnosť. Čiže otázkou je, ako môže byť hriešnik zmierený s Bohom? A Písmo učí, že je to vierou. História cirkvi potvrdzuje, že je to vierou, ktorou je hriešnik ospravedlnený. Čo znamená byť ospravedlnený? Ospravedlnený je právny alebo súdny termín, ktorý znamená, že v momente kedy hriešnik prestáva vkladať svoju vieru do všetkého ostatného: do seba, do cirkvi, do svojich dobrých skutkov, do sviatosti, do krstu, do Večere Pánovej, do všetkého iného, kedy hriešnik prestane vkladať do všetkého iného a vkladá svoju vieru jedine, iba kompletne a výhradne do osoby a diela Pána Ježiša Krista. Potom takú osobu Boh ospravedlní, čo znamená: Boh zo svojho trónu učiní právne vyhlásenie, že je s tou osobou zmierený, večne s ňou zmierený. To je ospravedlnenie. A Boh zaobchádza s tou osobou ako s osobou, ktorá je s Ním zmierená. TÁ OSOBA JE S BOHOM ZMIERENÁ NIE PRE JEJ VLASTNÉ VLASTNOSTI A ZÁSLUHY, ALE OSOBA JE ZMIERENÁ S BOHOM PRE VLASTNOSTI A ZÁSLUHY PÁNA JEŽIŠA KRISTA, JEJ PÁNA. PRETO CELÁ NAŠA SPÁSA SPOČÍVA NA KRISTOVI, NIE NA NAŠICH DOBRÝCH SKUTKOCH. CELÁ NAŠA SPÁSA SPOČÍVA NA TOM, ČO PÁN JEŽIŠ VYKONAL. NIE NA TOM, ČO SPRAVÍME MY.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.