KDE NÁJSŤ ŠŤASTIE

KDE NÁJSŤ ŠŤASTIE

Žalm 1

Kam máme ísť po radu na túto dôležitú otázku: ako byť šťastný a ísť po správnej ceste? Môžeme si ju skúsiť „vygúgliť“, hľadať odpoveď v múdrych knihách filozofov, alebo môžeme ísť ku zdroju, do Božieho slova.

Pretože ak veríme, že Boh je láska, je dobrý, ak veríme v Pána Ježiša Krista, tak už v tomto máme odpoveď, či Boh chce, aby sme boli šťastní – chce?

Boh má s nami zámer a plán a ten plán obsahuje na našej ceste radosť a šťastieale je to Boh, ktorý určuje, za akých podmienok je náš život šťastný. A to preto, lebo ON nás stvoril, vie ako sme nastavení a najlepšie vie, ako môže byť ľudské srdce plnohodnotne radostné a šťastné.

Položme si ale opačnú otázku: Ako a prečo človek žije nešťastný život?

Prvý verš zdôrazňuje rozdiel medzi spravodlivými a bezbožníkmi. Skutoční veriaci sa okrem iného odlišujú tým, čo nerobia, miestami, kam nechodia a spoločnosťou, ktorú nevyhľadávajú.

               Nikto nemôže zakúsiť Božie požehnanie, ak sa neodvráti  od toho, čo je škodlivé, deštruktívne a špinavé.

-        Chodiť podľa rady bezbožníkov, tj. riadiť sa hodnotami sveta, žiť podľa žiadostí sveta, tela a Boha tohto sveta, užívať si život, žiť bez Boha, nepotrebovať ho v živote, v ničom.

-        Stáť na ceste hriešnikov. Na akej ceste stoja tvoje nohy a tvoj život? Aké reklamné nápisy a pútače sa tam vyskytujú?

-        Sedieť v kruhu posmievačov. Aká je tvoja spoločnosť, priatelia, ľudia, ktorými sa obklopuješ, keď chceš nie keď musíš? Bezbožní a rúhaví ľudia, alebo Boží, svätí?

Tento žalm stavia do kontrastu dva druhy ľudí /tak ako ich rozlišuje Boh/, každý s iným súborom životných zásad.

1)      Zbožných – ktorí sa vyznačujú spravodlivosťou, láskou a tým, že sú poslušní Božiemu slovu a oddelení od spoločenstva tohto sveta.

2)      Bezbožných, ktorí reprezentujú cesty tohto sveta a rady, názory tohto sveta, ktorí netrávia čas nad Božím slovom, ale venujú čas zábave, a hľadaniu svojho prospechu. Nemajú žiadny podiel s obecenstvom Božieho ľudu.

Toto rozdelenie bude existovať až do skončenia sveta a aj vo večnosti.

 

KDE NÁJDE ŠŤASTIE, ISTOTY A POKOJ VERIACI ČLOVEK?

Ale v zákone Hospodinovom má záľubu.

Tí, ktorí dostávajú Božie požehnanie a majú podiel na Božej prítomnosti sa nielenže odvracajú od zlého, ale zároveň budujú svoj život na Hospodinovom slove. Usilujú o to, aby boli poslušní Božej vôli, ktorá vychádza zo srdca. Vedia, že reálne potešenie majú v Božích cestách a príkazoch, tešia sa v Bohu. „radujú sa v Hospodinovi, a vedia, že im dá, po čom im túži srdce.“ Hriešnici hynú, lebo neprijali lásku k pravde - „so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.“ 2 Tes. 2, 10-12

O Jeho zákone rozjíma dňom – nocou.

Ak chceme mať život v Božej priazni a požehnaní, musíme – potrebujeme rozjímať nad Božím slovom.

To formuje naše myslenie, postoje a skutky.

Potrebujeme čítať a premýšľať nad slovami Písma, študovať ich a porovnávať zo svojim životom. Pri čítaní Biblie si potrebujeme klásť tieto otázky:

1.      Týka sa tento verš mojej súčasnej situácie?

2.      Je tu pre mňa nejaké zasľúbenie?

3.      Odhaľuje táto časť Písma nejaký môj hriech, ktorému sa musím snažiť vyhnúť, alebo ho odstrániť?

4.      Dáva mi Boh nejaký príkaz, ktorý musím uposlúchnuť?

5.      Je môj život v súlade s tým, čo mi tu vraví Duch Svätý?

ŠTUDUJME SI V KONTEXTE TÝCHTO OTÁZOK PRÁVE 1. ŽALM

 

Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch,

Ovocím tých, ktorí verne hľadajú Boha, študujú Jeho slovo a túžia po ňom z celého srdca je život v Duchu Svätom. Tu v Božej blízkosti získavame nevyčerpateľný zdroj života, dostávame do sŕdc a životom nebeský pokoj a istotu, že sme v najlepších rukách, ktoré nikdy nesklamú.

Zasľúbenie: „A všetko, čo robí sa vydarí.“ Neznamená, že nikdy nebudeme mať problémy, alebo že nezlyháme, ale znamená to, ŽE V KAŽDOM MOMENTE KAŽDÉHO DŇA BUDE S NAMI BOH, ŽE BUDE TÚŽIŤ VYPLNIŤ NAŠE MODLITBY A PROSBY, PRETOŽE MY SAMI BUDEME TÚŽIŤ PROSIŤ „PODĽA BOŽEJ VÔLE“, ŽE BUDEME ZAŽÍVAŤ BOŽIE DOTYKY A ZÁZRAKY

pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=m6cPFCdoveE

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.