Pesach

Pesach

Marek 14:22-25

Počuli ste už slovo „pesach“? Keď si ho zapamätáte, budete vedieť po hebrejsky

Pán Ježiš je so svojimi učeníkmi na večeri, ktorá sa volala pesachová, sederová večera. Túto večeru jedli Židia ako spomienku na zázračné vyvedenie z egyptského otroctva. Spomínate si na ten príbeh? Každý rok si pripomínali, akého mocného Boha majú, že ich zázračným spôsobom dokázal vyviesť z Egypta, vyslobodiť z rúk faraóna, pomohol im prejsť Červené more a sprevádzal ich po púšti. Ak by ste si to nepamätali, tak si pozrite tento film: https://www.youtube.com/watch?v=BbM71XWwxAs

Na znamenie toho sa Židia stretávali v čase Veľkej noci, aby si pripomenuli záchranu cez baránka. Ten musel zomrieť, aby nezomreli ľudia. Domy označené krvou boli preskočené (pesach) smrťou. Táto večera mala svoj ustálený poriadok (seder). Počas večere sa jedol maces a pilo sa víno niekoľkokrát. A práve vtedy Pán Ježiš ustanovil svoju svätú Večeru. „Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, požehnal, lámal a dával im hovoriac: vezmite a jedzte. Toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil a dával im. A pili z neho všetci. Povedal im: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Veru, hovorím vám, že nikdy viac nebudem piť z tohto vínneho plodu až do onoho dňa, keď ho budem piť nový v kráľovstve Božom“ (Marek 14:22-25).

Pán Ježiš sám seba pripodobnil ku baránkovi. On zomrel za nás, aby sme nemuseli naveky zomrieť. On vylial svoju krv, aby nám boli odpustené hriechy. On za nás položil svoj život, aby sme mohli byť blízko nášmu nebeskému Otcovi. Nie je to len spomienka, ako keď si vezmete niekoho fotku a rozmýšľate nad tým, čo ste s ním prežili. Pán Ježiš nám sľúbil, že On je prítomný tam, kde prijímame chlieb a víno a spomíname na Jeho smrť na kríži. Pán Boh nás chce zachrániť, preto obetoval svojho Syna. Tá ponuka tu je, ale my musíme uveriť. Tak ako keď Pán Boh povedal vtedy Izraelcom v Egypte, aby zabili baránka a natreli dvere jeho krvou. Ale oni to museli urobiť, inak by im to nepomohlo. Preto aj teraz platí: Ježiš zomrel za všetkých, ale iba tí, ktorí veria budú zachránení.

Večera Pánova je vzácnou chvíľou Ježišovej prítomnosti pri nás, je spomienkou na Ježišovu smrť, počas nej sa utvrdzujeme v tom, že sme aj my zachránení a že Božia láska je tak veľká, že obetoval Pána Ježiša, aby sme my mohli žiť.

V našej cirkvi k Večeri Pánovej prvýkrát prichádzame až po konfirmácii. Ale spomínať a veriť v to, čo sa stalo kedysi na Golgote, môžeme aj v mladšom veku. Lebo spasenie je pripravené pre všetkých, bez ohľadu na vek.

Modlitba: Pane Ježiši, ďakujem Ti za to, že si zomrel za mňa. Pomôž mi v to veriť a nezabúdať na to, že som skrze Tvoju smrť zachránený pre večný život. Ďakujem Ti, že si sa rozhodol obetovať sa, aby mi bolo cez Tvoju krv odpustené a všetky moje hriechy zmazané. Vyznávam Ti ich a prosím: odpusť mi. Daj, aby som Ti naveky slúžil z vďačnosti za to, čo si Ty urobil pre mňa. Amen.


Úlohy:

Najmenší: nakresli učeníkov a Ježiša okolo stola. Vtedy sa pri jedle nesedelo, ale ležalo na boku. Ale môžeš ich nakresliť ako sedia. Nezabudni, že pri tej večeri boli všetci učeníci. Dokonca aj Judáš, ktorý Ježiša zradil, aj Peter, ktorý Ho zaprel. Takže koľko bude mužov pri stole? Učeníci + Ježiš a môžeš dokresliť aj sám seba.

Starší: vedel by si napísať, nakresliť časovú os udalostí, ktoré sa odohrali kedysi dávno v Egypte? Pomôže ti biblický text z 2 knihy Mojžišovej kapitoly 1-20. Je toho dosť, ale aspoň si to zopakuješ.

Najstarší: http://www.miriam.sk/index.php?id=707 prečítaj si text a nauč sa, aký bol poriadok sederovej večere, ktorú jedol Ježiš s učeníkmi.

Všeobecne: keď bude príležitosť, choď hneď k Večeri Pánovej a pripomeň si, čo Ježiš pre teba urobil

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.