Kvíz z Marekovho evanjelia

Kvíz z Marekovho evanjelia

Milí priatelia! Máme tu kvíz, ktorým si zopakujete evanjelium podľa Marka. Je to pre vašu osobnú kontrolu, čo ste si zapamätali a čo by bolo dobré zopakovať. Tak nech sa páči: 
1.Čo nebol hoden Ján Krstiteľ rozviazať Ježišovi? 
2.S kým Pán Ježiš žil na púšti, keď Ho satan pokúšal?
3.Ktorých 4 mužov ako prvých Ježiš povolal za svojich učeníkov?
4.Akou chorobou trpela Šimonova/Petrova testiná/svokra? 
5.Ako dostali kamaráti svojho chorého priateľa k Ježišovi, keď sa okolo Neho zhrnul veľký zástup ľudí?
6.Ako sa volal otec colníka, ktorého Ježiš zavolal slovami: Nasleduj ma!?
7.Kto je pánom nad sobotou?
8.Čo kričali posadnutí démonom  Ježišovi?
9.Aké meno dal Ježiš Jakubovi a Jánovi, synom Zebedeovým?
10.Aký hriech nebude nikdy odpustený?
11.Kto je podľa Ježiša Jeho bratom, sestrou aj matkou?
12.Koľko druhov pôdy spomína Ježiš v podobenstve a ktorá je najlepšia?
13.Čo robil Ježiš, keď sa na mori strhla búrka?
14.Koľko svíň sa zrútilo do mora?
15.Koho Ježiš uzdravil na ceste za Jairovou dcérou?
16.Čo povedal Ježiš dievčatku, keď ho chytil za ruku?
17.Ako sa volali členovia Ježišovej rodiny? 
18.Čo si nemali brať učeníci na cestu, keď ich Ježiš vyslal kázať po mestách a dedinách?
19.Kto dal sťať Jána Krstiteľa?
20.Za koľko denárov chceli ísť učeníci nakúpiť chlieb pre 5000 zástup?
21.O ktorej nočnej stráži prišiel Ježiš k učeníkom po mori?
22.Ako sa volá sľúbený dar Bohu v slovách o povinnostiach detí k rodičom? 
23.Vymenuj 5 vecí, ktoré vychádzajú z ľudského srdca.
24.Čo jedia šteňatá - povedala to Kanaánka Ježišovi?
25.Ježiš povedal hluchonemému: Effatha - čo to znamená?
26.Koľko odrobín nazbierali po nasýtení 4000 ľudí?
27.Za koho pokladal Peter Pána Ježiša?
28.Ktorý učeník odhováral Ježiša od cesty kríža?
29.Dokonči vetu: kto chce ísť za  mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj ..................................................................
30.Komu chcel Peter postaviť stánky na vrchu premenenia?
31.Čo zvolal otec posadnutého, keď mu Ježiš povedal: "Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné" - Verím..............
32.Koho Ježiš postavil do prostriedku zástupu, aby ukázal kto je najväčší?
33.Prečo od Ježiša bohatý mládenec odišiel smutný?
34.Ktorí dvaja učeníci mali na Ježiša požiadavku, aby sedeli po Jeho pravici a ľavici?
35.Ako sa volal slepý žobrák, ktorého Ježiš uzdravil na ceste z Jericha?
36.Aké zvláštne slovo kričali zástupy, keď Ježiš vstupoval do Jeruzalema?
37.Aký strom preklial Ježiš a prečo?
38.Aké zvieratá predávali predavači v chráme?
39.Dokonči vety: čo je cisárovo......................................., čo je Božie........................
40.Dokonči vetu: Boh nie je Bohom mŕtvych, ale...............................
41.Vieš povedať "sumu zákona", dve najväčšie prikázania?
42.Koľko halierov vhodila chudobná vdova v chráme do pokladnice?
43.Aké slovo používa Ježiš, aby nám pripomenul, že máme byť pripravení na Jeho príchod? Začína sa písmenom "b".
44.Za koľko by sa dala predať masť, ktorou pomazali Ježiša v Betánii?
45.Čo predstavuje chlieb a čo víno počas poslednej Ježišovej večere s učeníkmi?
46.Koľkokrát mal kohút zaspievať a koľkokrát mal Peter zradiť Ježiša?
47.Ktorých učeníkov si Ježiš vzal do Getsemanskej záhrady modliť sa s Ním?
48.Ako označil Judáš Ježiša, keď Ho prišli zajať?
49.Čo povedal Peter, keď mu hovorili, že aj on chodil s Ježišom?
50.Koho si vybrali zástupy, aby Pilát odsúdil a koho mal oslobodiť?
51.Aký plášť obliekli Ježišovi a čo Mu dali na hlavu?
52.Ako sa volal muž, ktorý musel Ježišovi niesť kríž?
53.Čo mal Ježiš napísané na kríži ako svoju vinu?
54.Kto povedal pod Ježišovým krížom: "tento človek bol naozaj Syn Boží"?
55.Kto si vyžiadal Ježišovo telo od Piláta?
56.Akú starosť mali ženy, keď v nedeľu ráno išli pomazať Ježišovo telo?
57.Ktorej žene sa najprv zjavil Ježiš?
58.Doplň vetu: kto uverí a bude pokrstený, bude...............................Ale kto neuverí, bude ....................................
59.Aké znamenia budú sprevádzať tých, ktorí uveria v Ježiša?
60.Kam išiel Pán Ježiš, keď hovoríme, že opustil túto zem?

Máte čo robiť! Dúfam, že to zvládnete ľavou zadnou. Pekný deň vám prajem a samozrejme môžete sa pochváliť, na koľko otázok ste odpovedali správne.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.