Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku 6. decembra 2018

Školský výbor ECAV na Slovensku sa stretol na svojom pravidelnom zasadnutí 6. decembra 2018 v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove.
Prítomných na rokovaní a pôde školy privítal a zasadnutie otvoril predseda Školského výboru ECAV Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Úvodnou pobožnosťou poslúžil člen výboru brat Dušan Havrila a predseda Školského výboru VD ECAV.
V úvode programu podal brat Miroslav Čurlík informáciu o príprave Asociácie evanjelických škôl. V rámci kontroly plnenia uznesení sa výbor zaoberal úlohou pracovnej skupiny pre tvorbu nových osnov a štandardov náboženstva pre cirkevné školy. Člen školského výboru Roman Sarvaš pripravil dotazník k učebným osnovám náboženskej výchovy pre štátne školy. Program pokračoval vyhodnotením metodických seminárov konaných v roku 2018 a následne sa členovia výboru zaoberali prípravou plánu práce na rok 2019. Školský výbor plánuje v nasledujúcom roku množstvo akcií a podujatí. Najvýznamnejšou je príprava a realizácia VI. školskej konferencie naplánovanej na 4.-5. apríla 2018. Ďalšími podujatiami sú pravidelné súťaže – Biblická olympiáda, Duchovná pieseň, Športové hry evanjelických gymnázií, Vedomostná súťaž a Tranovského Mikuláš. Do plánu práce sa zaradilo aj pokračovanie pracovných seminárov pre cirkevné školy a vyučovanie náboženstva. Školský výbor sa zaoberal myšlienkou na vyhlásenie školského roku 2019-2020 za Rok evanjelického školstva.
V ďalšom programe sa výbor zaoberal otázkou prípravy metodických materiálov na vyučovanie náboženskej výchovy a stavom vydania metodík pre prvý stupeň základných škôl.
V diskusii hovorili členovia o rôznych problémoch a návrhoch týkajúcich sa problematiky školstva. Zároveň si stanovili ďalší termín spoločného zasadnutia.
Vedeniu Evanjelickej spojenej školy a jej zamestnancom ďakuje Školský výbor ECAV aj touto cestou za srdečné prijatie a možnosť rokovať v ich priestoroch.