V Príbovciach opravujú kostolný organ

V Príbovciach opravujú kostolný organ

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach sa pred niekoľkými týždňami začala tak dlho očakávaná a vytúžená rekonštrukcia kostolného organa, ktorý je v súčasnosti nefunkčný. Generálnej opravy sa ujali R&M.Muška, Organárske dielne Žilina, s.r.o. pod vedením Mgr. Ing. Mariána Mušku. Počas generálnej opravy sa plánuje realizovať množstvo prác, ako napríklad demontáž organa, prevoz jednotlivých častí do dielní v Žiline, vyčistenie na sucho a mokro, morenie drevených častí proti červotoču, prevoz späť do kostola v Príbovciach a opätovná montáž, vyčistenie a morenie skrine. Rekonštrukcia vzduchového systému, nový organársky ventilátor, oprava pneumatického hracieho stola, výmena membrán a tesnení, oprava pneumatickej traktúry, výmena pneumatických vedení, mebrán na tónových a registrových relé. Celková regulácia tónovej a registrovej traktúry, oprava pneumatických výpustkových vzdušníc, obnova taštičkových membrán vo vzdušniciach, tesnení, ventilov. Výmena tesnení pod píšťalnicami, oprava píšťal – šubrov, zvitkov, kožených tesnení, odstránenie vád a deformácií, nový náter prospektu, odstránenie intonačných váda následné naladenie celého organa. Práce majú trvať do konca mája 2019 a samotné ladenie organa má byť realizované júli 2019.

Cirkevný zbor sa mnohými aktivitami snaží získať finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu a aj medzi členmi CZ prebieha finančná zbierka. CZ organizuje množstvo koncertov, rôznych kultúrnych podujatí a dáva vyrábať rôzne reklamné predmety, propagačné materiály na zvyšovanie informovanosti detí, mládeže i širokej verejnosti o minulosti, ako aj prítomnosti, CZ Príbovce. Detský spevokol „Soľničky zeme“ vydal svoje CD a výťažok z predaja reklamných predmetov, publikácii, CD ako aj výťažok zo všetkých koncertov tvorí časť zbierky, ktorá v cirkevnom zbore prebieha už od augusta 2015 a je určená práve na záchranu tohto vzácneho hudobného nástroja. K dnešnému dňu je na účte pre generálnu opravu organu 15.658 €, no rozpočet samotnej opravy je určený na 29.800€. Teda členovia CZ musia ešte zmobilizovať svoje sily na získanie chýbajúcich finančných prostriedkov.

Organ je významnou súčasťou každého kostola na sprevádzanie spoločného spevu, ako aj jedinečným umeleckým dielom, ktoré zahŕňa umenie architektúry, dizajnu, stolársku a organársku zručnosť, prácu so zvukom formou intonácie a ladenia. Predovšetkým je vizitkou starých remesiel – práce s drevom, kovom, kožou a ďalšími klasickými materiálmi. Tvorí súzvuk tradičných remesiel už povýšených súčasnými výrobnými technológiami a počítačovou technikou. V evanjelickom kostole v Príbovciach je dvojmanuálový organ s pedálom, má 21 znejúcich registrov s pneumatickou traktúrou, výpustkovými vzdušnicami a bol dokončený 25. 9. 1935 firmou majstra organára, Jána Tučeka z Kutnej Hory (Česká republika).

Pohľad na organový prospekt – viditeľnú časť mohutného nástroja tvorenú drevenými a cínovými píšťalami s vysokým leskom – je zjednodušenou predstavou o zložitom mechanizme nástroja. Väčšina píšťal sa nachádza vo vnútri nástroja. kde sú ich stovky. Pre zaujímavosť, organ v Evanjelickom kostole v Príbovciach má v sebe ukrytých 827 cínových, 297 zinkových a 268 drevených píšťal, spolu 1 392.

Posviacku organu vykonal 13. 10. 1935 Otto Škrovina, farár turčianskosvätomartinský. Na posviacke liturgovali Ján Dianovský, ev. farár turiansky, František Hollý, konsenior Turčianskeho seniorátu a ev. farár necpalský a Ján Horváth, ev. farár blatnický.

Galéria k článku