Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k homeopatii

V zmysle záverov generálneho presbyterstva zo dňa 7.12.2018 zverejňujeme stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k homeopatii, ktoré bolo schválené uznesením Synody 2018 č. 15-01.
Homeopatia je jedným z druhov alternatívnej medicíny, preto jej posúdenie patrí predovšetkým do kompetencie odborníkov medicíny. No vznik tejto metódy a jej základy sú viac duchovné než medicínsko-farmakologické, a preto je dôležité upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré môže byť spojené s jej využívaním.

Podstata a princíp, z ktorého homeopatia vychádza je iný ako ten, z ktorého vychádza alopatická, teda klasická medicína. Sám zakladateľ homeopatie Christian Fiedrich Samuel Hahnemann1 ju definoval ako liečebný postup úplne odlišný od alopatie. Základy, z ktorých vychádzal, boli duchovné a mali náboženské pozadie. Nie však kresťanské. Bol totiž prívržencom deizmu3, členom slobodomurárskej lóže, pestoval vzťahy so študentami z Ázie, ktorých práce prekladal a obdivoval Konfucia. Podľa Hahnemanna je homeopatia božská cesta liečenia. To tvrdil napriek tomu, že Ježiša Krista odmietal. Chorobám pripisoval duchovný pôvod. Popieral fakty, ktoré sú vedecky dokázané. Choroby sú, podľa neho spôsobené iba narušením duchovnej sily oživujúcej ľudské telo. Podľa neho homeopatické lieky majú pôsobiť duchovne, preto v nich vlastne nemusí ani byť účinná látka. Ku koncu svojho života dokonca tvrdil, že im stačí privoniavať a nemusia sa ani užívať. Metódy, ktoré vynašiel, vyvolávali už vo vtedajších vedeckých kruhoch odmietnutie a ani dnes sa nedajú vedecky dokázať.
Človek, ktorý verí v Pána Ježiša Krista, má povinnosť „skúmať duchov“ 4. To znamená má rozpoznávať, čo sa skrýva za pôsobením liečiteľov, z akej moci a sily „liečia“. Nejedna cesta môže sa nám zdať pekná a dobrá, ale nakoniec môže priviesť človeka do skazy. Veriaci kresťania vedia, že k spáse vedie len jedna cesta a tou je Ježiš Kristus.

Výsledky súčasného vedeckého výskumu hovoria o účinnosti homeopatických prípravkov, ktorá sa rovná účinnosti placeba2. Homeopatické lieky totiž po mnohonásobnom riedení obsahujú toľko účinných látok ako placebo2.

Homeopatia má napriek tomu svojich priaznivcov aj medzi lekármi a pacientami. Dôvodom môže byť zdanie citlivejšieho, osobnejšieho prístupu homeopata, presvedčenie, že homeopatické lieky nemajú nijaké vedľajšie účinky a sú k organizmu šetrnejšie, ale aj kvôli subjektívnemu presvedčeniu, že je naozaj účinná.

Samotné užívanie homeopatických prípravkov nemožno pokladať za mágiu. Avšak v prípade akéhokoľvek spojenia s negatívnymi duchovnými silami môžu byť účinky liečby nebezpečné. Duchovný základ a princípy homeopatie môžu nasvedčovať tomu, že tento spôsob liečby ukrýva v sebe prvky mágie. Existujú práce, ktoré upozorňujú aj na následky liečenia alternatívnymi metódami ako je narušené správanie a narušená psychika. V súčasnosti sa ľudia vo väčšej miere zaujímajú o iné náboženstvá, ezoteriku, duchovné veci, ktoré nemajú základ v kresťanstve a to otvára dvere mágii. V každom prípade je na mieste opatrnosť pri alternatívnych metódach liečby a každý, kto rozmýšľa o používaní takejto „liečby“, by si mal dobre rozmyslieť, komu sa zveruje do rúk.

V Bratislave 20. 6. 2018

Poznámky:
1 Christian Fiedrich Samuel Hahnemann (1755 – 1843) nemecký lekár, fyzik založil homeopatickú spoločnosť, svoje poznatky spísal v diele: „Organon racionálnej liečby“ (1810 prvé vydanie).
2 Placebo je zámerne neúčinná látka, ktorá sa používa na vedecké účely s úmyslom zisťovania účinnosti liekov.
3 Deizmus je učenie, podľa ktorého príčinou vzniku sveta je boh alebo princíp, ktorý po vzniku sveta už nezasahuje do jeho ďalšieho vývinu.
4 1J 4,1 „Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.“

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku