Rozlúčka s regionálnym biskupom Diethardom Kammom

V 1. adventnú nedeľu, 2. decembra sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti odchodu do dôchodku regionálneho biskupa seniorátu Gera-Weimar Dietharda Kamma. Slávnosť sa konala v evanjelickom kostole Johanneskirche v Gere, na ktorú bol pozvaný aj emeritný biskup Miloš Klátik.V rámci slávnostných služieb Božích sa brat biskup Klátik odchádzajúcemu regionálnemu biskupovi prihovoril takto: Prišiel som, aby som Vám poďakoval za trvalé kontakty s našou ECAV na Slovensku. Tie patrili síce k Vašim oficiálnym úlohám, avšak popri tom bolo vždy cítiť, že Vám partnerstvo s našou cirkvou leží na srdci. Zvlášť mi zostane v pamäti, s akou úprimnosťou ste sa zaujímali o problémy ľudí a nachádzali riešenia. Za toto všetko patrí Pánu Bohu vďaka.
Po službách Božích všetci pozvaní hostia mali možnosť zotrvať vo vzájomných rozhovoroch s regionálnym biskupom Kammom.