Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2018

Lk 2, 14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!
Milé sestry a milí bratia.

Vianočný chválospev anjelov: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle,“ zaznieva v našich chrámoch každú nedeľu. S ním vstupuje kúsok Vianoc do každých našich služieb Božích. Stal sa nám tak samozrejmou súčasťou liturgie, že už niekedy ani nevnímame jeho obsah. Ten je skutočne nádherný.

To, čo sa stalo na prvé Vianoce, vstúpilo na túto zem ako prejav Božej slávy. Boží Syn prišiel k nám, na našu zem. V Ňom sa nebesia spojili s našou zemou. Do časnosti vstúpila večnosť, do tmy svetlo, do beznádeje záchrana. Kňaz Zachariáš to vyslovuje v proroctve: A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si pripravil jeho cesty; a dal poznať jeho ľudu spásu v odpustení hriechov z hĺbky svojho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštívi Prichádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a upriamil naše kroky na cestu pokoja (Lk 2, 76-79).

Prichádzajúci z výsosti prináša pokoj ľuďom.
Všetci túžime po pokoji. Po pokoji v našom vnútri, rodinách, vzťahoch, po pokoji v cirkvi, v našej spoločnosti i v celom svete. Bez pokoja sa nedá normálne, plnohodnotne existovať.
Slovo proroka Zachariáša nás však upozorňuje, že pokoj neprichádza len tak, sám od seba, automaticky. Že pokoj prichádza ako dôsledok. Dôsledok odpustenia hriechov.
Pán Ježiš prináša pokoj, všade tam, kde vyznávame svoje hriechy, On koná svojím odpustením a prináša pokoj. Vianoce sú jedinečnou príležitosťou pre stretnutie rodiny. Povedzme si však úprimne, že nie vždy bývajú tieto stretnutia idylické. Čas, ktorý trávime spolu intenzívnejšie ako inokedy, odhalí obvykle zreteľnejšie aj naše konflikty a zranenia. Preto sú naše vianočné stretnutia aj jedinečnou príležitosťou k zmierenia a odpusteniu. Nebojme sa otvorene hovoriť aj o našich zlyhaniach a poprosiť druhých o odpustenie.
Rovnako tak aj naša duchovná rodina - cirkev je poznačená zraneniami a konfliktami, najmä z posledného obdobia. Pozývame vás sestry a bratia ku zmiereniu a odpusteniu. Je to bolestivá a ťažká cesta, uznať si, že som spravil chybu, pravdivo pomenovať zlyhania, ale je to jediná možná cesta dopredu, jediný spôsob, ako získať pokoj. Nielen chvíľkový kľud, ale ozajstný pokoj, ako najhlbšiu vnútornú skúsenosť, ktorou je preznačená celá naša bytosť, celá naša cirkev.

Záver chválospevu anjelov hovorí o dobrej vôli. V tomto bode sa preklady Písma nie celkom zhodujú, možno túto časť preložiť aj ako – a na zemi pokoj a dobrá vôľa ľuďom, alebo pokoj ľuďom dobrej vôle, vyvoleným ľuďom– teda pokoj ľuďom, v ktorých má Boh zaľúbenie.
Akokoľvek, bez dobrej vôle sa nedostane k pokániu, zmiereniu a odpusteniu, ale pokiaľ sa tak stane, Božie odpustenie prináša vždy aj dobrú vôľu. Dobrá vôľa je teda Božím prejavom voči nám, ale aj naším prejavom voči blížnym.
Chceme vás preto povzbudiť aj k dobrej vôli. K dobrej vôli, ochotnej k zmiereniu a k dobrej vôli, začať novú kapitolu. Aj v osobných vzťahoch, aj v cirkvi.
Tak vám všetkým, bratia a sestry prajeme pokoj a dobrú vôľu. Nech nás k tomu vedie Pán a zmocňuje svojím Duchom Svätým aj počas týchto sviatkov.
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Slavomír Sabol, zástupca generálneho biskupa a biskup VD, v. r.
Ján Hroboň, biskup ZD, v. r.