Na ceste k hospodárskej a ekologickej spravodlivosti - Katowice 2018

Na ceste k hospodárskej a ekologickej spravodlivosti - Katowice 2018

"Dať vám budúcnosť s nádejou" (Jeremiáš 29:11) Stretnutie, ktoré zdieľa príbehy a skúsenosti pre našu budúcnosť
Európska kresťanská environmentálna sieť (ECEN) organizuje od roku 1998 každé dva roky medzinárodné zhromaždenia. V roku 2018 sa hostiteľom tohto zhromaždenia stalo poľské mesto Katovice.

Zhromaždenie ECEN sa zaoberalo témami klimatických zmien, znečistenia životného prostredia, vymierania rastlinných a živočíšnych druhov a zmeny ekosystémov, pretože tieto témy sa stali najvážnejšími výzvami 21. storočia. Ľudstvo napreduje rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a jeho životný štýl, úzko spojený s výrobou tovarov a spotrebou energie, ovplyvňuje jeho budúcnosť.

Prednášajúci poukázali na to, že situácia je naozaj vážna a ekosystém je na pokraji kolapsu. Cirkvi a náboženské spoločenstvá si to stále viac uvedomujú. Vo svojom prístupe spájajú duchovný a etický aspekt s rôznymi praktickými aktivitami, do ktorých sa celosvetovo často zapájajú celé komunity veriacich.

Zástupcovia jednotlivých zúčastnených cirkví mali tiež možnosť prezentovať svoje projekty v oblasti ochrany Božieho stvorenstva.

Účastníci z Poľska hovorili o intenzívnejšom zapájaní sa cirkví v Poľsku do riešenia environmentálnych tém, účastníci z Nemecka zase uviedli pozitívny príklad zapojenia sa nemeckej cirkvi do riešenia problematiky zatvárania hnedouhoľných baní a s tým spojených problémov nezamestnanosti v regiónoch Nemecka.

Členka Výboru na ochranu Božieho stvorenstva (VOBS) pri ECAV na Slovensku, p. Svetlana Bartoňová, prezentovala činnosť ECAV a VOBS. Koordinátorka projektu ECAV v programe ERASMUS+ , p. Jana Hoffmanová, prezentovala úspešný projekt „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“ . Keďže sa jednalo o 20. výročie ECEN, bola to tiež príležitosť osláviť toto výročie a zdôrazniť rastúcu úlohu všetkých cirkví pri podpore starostlivosti o Božie stvorenstvo.

Ciele zhromaždenia ECEN boli:
• Poskytnúť priestor na zdieľanie a výmenu environmentálnych aktivít v cirkvách v Európe a zintenzívniť ich spoluprácu s ostatnými partnermi.
• Zdôrazniť etický, duchovný a teologický rozmer environmentálneho zapojenia cirkví.
• Zdôrazniť dôležitosť vzájomného vzťahu medzi zmenou klímy, hospodárstvom a spoločnosťou ako súčasťou udržateľnej budúcnosti.
• Posilniť spoluprácu s cirkvami v Poľsku pri riešení starostlivosti o stvorenie.
• Poskytovať cirkvám usmerňovanie a podporu pri práci na životnom prostredí a rozvíjať ich kapacity pre vytváranie sietí, spoluprácu a spoločné kroky.

V neformálnych diskusiách si účastníci Zhromaždenia vymieňali skúsenosti a kontakty. Bola vytvorená Facebooková skupina, ktorej účastníci môžu zdieľať informácie o prebiehajúcich environmentálnych aktivitách. Vzájomné kontaktovanie vytvorilo pôdu pre vznik medzinárodnej spolupráce a nových projektov, napr. Twinning projektov. Bol vytvorený základ pre zapojenie sa aj pre ECAV na Slovensku do Twinning projektu s dánskou cirkvou.

Na záver zhromaždenia prítomní účastníci prijali „Výzvu zo zhromaždenia“ v ktorej sa obracajú na vlády, rozhodujúcich politikov, cirkvi a spoločenstvá viery, aby vzali situáciu vážne a podľa toho tiež jednali, pracovali na trvalej udržateľnosti a podporovali a povzbudzovali aktivity v prospech svojich spoločenstiev a cirkví.

Celé znenie „Výzvy zo zhromaždenia“ v českom jazyku (Zpráva z 12. shromáždění ECEN (1).DOCX) je možné nájsť na stránke http://ecen.org/assemblies/12th-assembly-katowice-2018-way-economic-and-ecological-justice-press-release. Viac informácii o činnosti ECEN je možné nájsť na stránke https://www.ecen.org/.


6. - 10. októbra 2018, Katovice, Poľsko

Galéria k článku