INŠTALÁCIA DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU - Ľubomír Pankuch prevzal funkciu dozorcu Východného dištriktu

INŠTALÁCIA DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU - Ľubomír Pankuch prevzal funkciu dozorcu Východného dištriktu

LADA / V nedeľu 16. decembra 2018 bol do úradu dozorcu Východného dištriktu (VD) inštalovaný Ing. Ľubomír Pankuch (*1962) – dištriktuálny presbyter, synodál, člen Rady Evanjelickej spojenej školy v Prešove a zároveň starosta obce Lipníky. Akt inštalácie vykonal biskup VD Slavomír Sabol v evanjelickom kostole v Lade.
Ľubomír Pankuch sa narodil 28. septembra 1962 rodičom Tomášovi Pankuchovi a dnes už nebohej Anne rod. Hankovskej. Študoval na Textilnej fakulte v Liberci. S manželkou Gabikou majú tri deti – Erika, Ninu a Dávida, ako aj dve vnúčatá. Vo svojom programe Ľ. Pankuch uviedol, že služba v cirkvi je jeho životnou cestou: „Človek slúžiaci prináša pokoj a lásku do života rodiny, cirkvi aj spoločnosti. Možno to nie je heslo pre dnešnú spoločnosť, keď sa presadzujú široké lakte a dobré známosti, ale ja verím v slúžiacu lásku.“
Chce sa zasadzovať o intenzívnejšie zapojenie neordinovaných do služby, o napredovanie evanjelických škôl a vznik nových, o rozprúdenie spolupráce s mladými, zakladanie ďalších stredísk evanjelickej diakonie a v neposlednom rade o návrat k bratsko-sesterským vzťahom na všetkých úrovniach ECAV. Medzi jeho priority patrí tiež participácia na príprave nového cirkevno-organizačného modelu štruktúry cirkvi, kde bude menej centralizácie a viac efektívnosti a spolupráce. Aspoň raz ročne plánuje iniciovať stretnutia s predsedníctvami jednotlivých seniorátov dištriktu.
Slávnosť inštalácie sa konala v evanjelickom kostole v Lade, filiálke cirkevného zboru Nemcovce, kde Ľubomír Pankuch dlhoročne vykonával funkciu zborového dozorcu. Po kázni – inštalačnom príhovore biskupa S. Sabola vystúpil spevokol cirkevného zboru v Prešove pod vedením dirigentky Oľgy Adamkovičovej. Inštalovanému Ľubomírovi Pankuchovi sa prihovoril jeho predchodca vo funkcii dištriktuálneho dozorcu – Ján Brozman a zároveň novozvolený generálny dozorca Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV). Za predsedníctva šiestich seniorátov VD vystúpil Marián Kaňuch – senior Turčianskeho seniorátu. Za domáci cirkevný zbor Nemcovce inštalovaného pozdravili zborový farár Peter Székely a zborová dozorkyňa Viera Cinová, piesňou skupinka detí.
Ľubomíra Pankucha, ako jediného kandidáta na funkciu dozorcu VD, do volieb posunula Kandidačná porada, a to hlasovaním podľa platných cirkevno-právnych predpisov. Kandidačná porada, ktorú tvoria predsedníctva šiestich seniorátov Východného dištriktu, sa zišla 26. mája 2018 v priestoroch Biskupského úradu VD v Prešove. Následne sa voľby dištriktuálneho dozorcu konali na zborových konventoch v rovnakých termínoch ako voľby generálneho predsedníctva: 17. júna, 24. júna a 1. júla 2018. Na zasadnutí sčítacej komisie 14. júla vyplynulo, že kandidát Ľubomír Pankuch získal 82,06 percenta hlasov, teda potrebné 3/5 voličských hlasov.
Kandidačnou poradou k voľbám dozorcu VD na základe vznesenia dôvodnej námietky neprešiel kandidát Jaroslav Mervart, člen predstavenstva vydavateľstva Tranoscius a Generálneho hospodárskeho výboru. Voľby dištriktuálneho dozorcu boli preto napadnuté žalobou na Dištriktuálnom súde VD, ktorú súd zamietol. Žalobou sa následne zaoberalo Dištriktuálne presbyterstvo VD, ktoré na svojom zasadnutí 30. novembra 2018 v Prešove potvrdilo právoplatnosť výsledkov volieb dozorcu VD. Dištriktuálne presbyterstvo zároveň konštatovalo, že funkčné obdobie dozorcu VD ECAV Ing. Ľubomíra Pankucha je v zmysle platných cirkevno-právnych predpisov šesťročné, t. j. od 16. 11. 2018 do 15. 11. 2024.

FOTO: Lucia Beňová

Galéria k článku