132. výročie Pamiatky posvätenia Božieho chrámu a Zlatá konfirmácia

132. výročie Pamiatky posvätenia Božieho chrámu a Zlatá konfirmácia

11. november - Tretia nedeľa pred koncom cirkého roka bol v našom Cirkevnom zbore Malá Čalomija dňom Božej stálej prítomnosti a pokoja, dňom radosti a slávnosti. Boli sme povolaní Hospodinu ďakovať za Boží chrám postavený našimi predkami, ktorý bol 11. 11. 1886 posvätený. Z milosti Božej sme si pripomenuli 132. výročie Pamiatky jeho posvätenia a pri tejto slávnostnej udalosti sme Bohu ďakovali za JUBILANTOV, ktorí si pripomenuli 50. a 51. výročie od ich Slávnosti konfirmácie v rokoch 1967 a 1968. A do tretice - v tento vzácny deň sme si zároveň hlaholom zvonov pripomenuli 100. výročie a ďakovali Bohu za ukončenie prvej svetovej vojny s podpisom prímeria.
Jubilujúcich konfirmandov a zborové zhromaždenie privítala domáca sestra zborová farárka Mgr. Soňa Pichnarčíková. Po predspeve ako aj spievanom slávnostnom Žalme sa kázňou Božieho slova prihovorila biblickým textom z Matúšovho evanjelia 12,6 "Hovorím vám: Tu je niečo, čo je väčšie ako chrám." "Dnes, keď slávime a ďakujeme Bohu za tento chrám, ďakujeme za identitu viery. 11. 11. 1886 bol radostnou udalosťou, lebo tu bola oslava Božieho spoločenstva nad nebeským skutkom lásky. Tu sa ukrýva identita viery, tu prebýva Ježiš Kristus v slove a sviatostiach. Boh sa však neviaže len na toto miesto, lebo je prítomný všade, ale toto miesto nech svedčí o tom, že je tu ešte čosi a niekto viac, lebo tu prebýva vzkriesený Kristus. Predkovia budovali tento chrám, aby VY generácia po nich, ste mali kde prichádzať. Boh si ich použil ako nástroj, ktorý má priniesť vieru budúcnosti."
Zborový spevokol zaspieval pieseň "Ježiš je môj hrad prepevný".
Nasledoval príhovor duchovnej pastierky konfirmandom, ktorí 23. 7. l967 a 28. 4. l968 za pôsobenia vtedajšieho brata farára Pavla Kubíka spoločne vyznali vieru Trojjedinému Pánu Bohu a sľubovali vernosť našej drahej evanjelickej cirkvi a.v. Pamiatku siedmich zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti: z roku l967 Ladislav Pástor, Ján Baláž, M. Čalomický, z roku 1968 Juraj Pohanka, Alexander Zvara, Eva Jánošíková, Eva Pavlovkinová, sme si uctili piesňou Blíž z tebe Bože môj.
Potom desiati prítomní konfirmandi Jaroslav Tóth, Drahomíra Repčíková, Darina Veslíková, Viera Hromadová, Helena Marcíková, Miroslav Hlačok, Vincent Nagy, Ľubica Sýkorová, Mária Zolcerová a Božena Hnidková predstúpili a pokľakli pred oltár, aby každý prijal osobné rozhrešenie, Rozpomienku na konfirmáciu a ružu. Zároveň jubilujúci brat Jaroslav Tóth sestru farárku obdaroval krásnou kyticou.
Sestra farárka jubilujúcich konfirmandov pozdravila piesňou "Ty napĺňaš chválou naše ústa".
Nasledovala Spoveď s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej.
Po záverečnej liturgii sme spoločne tieto slávnostné Služby Božie ukončili našou evanjelickou hymnou Hrad prepevný.
Po spoločnej fotografii sa jubilanti so sestrou farárkou presunuli do zborovej miestnosti a zasadli k lahodnému občerstveniu s prípitkom, kde radostné popoludnie pokračovalo v družnej debate, v spomienkach, v dojatí.
Ďakujeme Pánu Bohu za dar Jeho milosti, kedy opäť pri nás dokázal svoju moc.

Galéria k článku