Zasadala Synoda ECAV na Slovensku 2016

Zasadala Synoda ECAV na Slovensku 2016

V priestoroch Dvorany na Biskupskom úrade Východného dištriktu v Prešove sa v piatok a sobotu 10. a 11. júna 2016 konalo tohtoročné zasadnutie Synody ECAV na Slovensku.
Zasadnutie Synody ECAV 2016 bolo otvorené slávnostnými službami Božími v Evanjelickom a. v. kostole v Prešove v piatok dopoludnia. Slávnostným kazateľom bol synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej v ČR Daniel Ženatý, ktorý kázal na text J 8, 31 – 32. Liturgoval Zbor biskupov ECAV, senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Ján Velebír a konseniori ŠZS Martin Chalupka a Mgr. Ľuboš Kubačka. Synodálov pozdravila primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Synoda ECAV na Slovensku je najvyšší zakonodarný orgán našej cirkvi. Zasadá sa každý rok a schádza sa na nej 80 synodálov, ktorí boli zvolení z radov ordinovaných aj neordinovaných členov cirkvi zo všetkých seniorátov, ako aj pozvaní hostia. Synodáli prerokovali správy o činnosti jednotlivých grémií ECAV na Slovensku za rok 2015, schválil účtovnú závierku za rok 2015 aj návrh rozpočtu na rok 2017, ako i niektoré legislatívne úpravy v cirkevných zákonoch. Brat Ivan Mucha ako predseda Synody sa z rokovania ospravedlnil a synoda ho odvolala. Rokovanie synody viedli traja členovia predsedníctva Synody ECAV na Slovensku: Ján Hruška za ordinovaných a Juraj Gáll spolu so Slavomírom Hanuskom za neordinovaných členov cirkvi.

Na synode sa uskutočnili aj doplňujúce voľby do cirkevných grémií. Za riadneho člena Generálneho presbyterstva ECAV bol zvolený Marián Damankoš, za predsedu Generálneho hospodárskeho výboru ECAV Vlastimil Synak, za predsedu Bohoslužobného výboru Slavomír Sabol a členom komisie pre kaplánske skúšky (cirkevná hudba) bude Marek Mišiak. Ďalej boli zvolení riadni členovia Generálneho súdu ECAV, a to Mgr. Jana Juššíková, Mgr. Renáta Bobáková, Mgr. Miroslava Babicová a JUDr. Jaroslav Kaša, a náhradní členovia Generálneho súdu JUDr. Ján Evin a Ľubomír Vereščak.

V piatok večer boli synodáli, ako aj široká verejnosť pozvaní do Evanjelického a. v. kostola v Prešove na pásmo slova a hudby. Vystúpenie členov košickej filharmónie a domáceho zborového spevokolu uviedol zborový farár Ján Bakalár. Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove Marián Damankoš v niekoľkých vstupoch pútavo prednášal na tému 470. výročie Prešovskej synody (1546). Priblížil cesty reformácie na území súčasného Slovenska po roku 1517, ako aj význam Prešovskej synody v roku 1546, ktorej výsledkom bolo vytvorenie prvého združenia evanjelických kňazov na Slovensku – Pentapolitany (Košice, Bardejov, Prešov, Levoča a Sabinov) a prijatie Prešovských článkov – 16 kánonov, ktoré na základe Augsburského vyznania a Melanchtonových Loci communes formulovali základné pravidlá cirkevného poriadku na pôde Pentapolitany.

Duchovným slovom na večernej a rannej pobožnosti poslúžili dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol. Na pobožnosti na záver rokovania Synody ECAV na Slovensku v sobotu o 17.00 hodine výkladom slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Kázal na text L 6, 31 – 36: “Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im...“ Na záver zhrnul svoje myšlienky slovami: „Pán Ježiš Kristus nám tu poukazuje na spôsob, ako môžeme a máme poslúžiť spoločnosti, aby sa zlepšili vzájomné vzťahy medzi ľuďmi, aby sme žili ako sestry a bratia v rodine Božích detí. Žime svoju vieru každý deň. Buďme milosrdní – zaväzuje nás k tomu Božia láska. Buďme milosrdní, ako je milosrdný náš Otec nebeský.“

Galéria k článku